Rundskriv/Rundskriv til og med 2017

Rundskriv til og med 2017

Ønsker du e-post om nye rundskriv og ukentlige nyhetsbrev fra KA? Registrer deg her!

Rundskriv fra og med 2018 finner du her.

2017

15/17 Hovedtariffavtale for organisasjoner – iverksettelse 01.01.2018
14/17 Lønns- og personalstatistikk pr. 01.12.2017
13/17 Hovedtariffavtale for organisasjoner pr. 01.01.2018 - uravstemning
12/17 OU-trekk november 2017
11/17 Lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 4, pkt. 4.1 2017
10/17 Nye regler for varsling har trådt i kraft 1. juli 2017
09/17 Sentrale særavtaler om arbeidstid for prester og lederavtale for proster er reforhandlet
08/17 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2017 – resultatet kan iverksettes
07/17 Regler om innsynsrett i ansettelses- og oppsigelsessaker og øvrige personalsaker og tilføyelsen i kirkelovens § 38
06/17 Rekruttering av medarbeidere - utprøving av ferdigheter
05/17 Revidert sentralavtale om kopiering i Den norske kirke
04/17 Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2017
03/17 Sentrale særavtaler er reforhandlet
02/17 Tilleggsavtale til hovedtariffavtalen
01/17 Tilleggsavtale til hovedavtalen

2016

06/16 Lønns- og personalstatistikk pr. 01.12.2016
05/16 OU-trekk november 2016
04/16 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2016 - Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes
03/16 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2016 - uravstemning
02/16 Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2016
01/16 Representanter til KLPs generalforsamling 2016

2015

12/15 Lønns- og personalstatistikk pr. 01.12.2015
11/15 OU-trekk november 2015
10/15 Påminning om kirkelige arbeidsgiveres aktivitetsplikt
09/15 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015
08/15 De sentrale særavtalene er reforhandlet
07/15 Kopinoravtalen
06/15 Informasjonsplikt og kontrollplikt ved offentlige anskaffelser knyttet til leverandørens lønns- og arbeidsvilkår
05/15 Arbeidsveiledning i Den norske kirke (ABV) – nasjonale retningslinjer 
04/15 Rammeavtale med TONO om fremføring av musikk i Den norske kirke
03/15 Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2015
02/15 Lederavlønning - øverste leder(e)
01/15 Nye satser i reiseregulativet fra 01.01.2015

2014

11/14 Lønns- og personalstatistikk pr. 01.12.2014
10/14 Trekk av midler til OU-arbeid november 2014
09/14 Lokale lønnsforhandlinger pr. 01.09.2014
08/14 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014
07/14 Hovedavtalen 01.01.2014 - Uravstemning
06/14 Tariffrevisjonen 01.05.2014 - Uravstemning
05/14 Diskrimineringslovgivningen
04/14 Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2014
03/14 Delegater til KLPs generalforsamling 2014
02/14 Lønns- og personalstatistikk pr. 01.12.2013
01/14 Regnskapsavslutningen 2013 - Regelendringer 2013/2014

2013

07/13 Trekk av midler til OU-arbeid november 2013
06/13 Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateket/menighetspedagog
05/13 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2013
04/13 Skråstola for diakoner
03/13 Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2013
02/13 Kirkemusikerens rolle ved valg av musikk ved kirkelige handlinger 
01/13 Nye satser i reiseregulativet fra 01.01.2013

2012

11/12 De sentrale særavtalene reforhandlet
10/12 Lønns- og personalregister pr 1. desember 2012
09/12 Trekk av midler til OU-arbeid november 2012 
08/12 Lokale lønnsforhandlinger pr. 01.09.2012 
07/12 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2012 – det anbefalte forslaget er vedtatt
06/12 KAs sentralavtale med Kopinor om kopiering i Den norske kirke
05/12 Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateket/menighetspedagog
04/12 Tariffversjonen pr. 01.05.2012 - uravstemning
03/12 Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2012
02/12 Delegater til KLPs generalforsamling 2012 
01/12 Nye satser i reiseregulativet fra 01.01.2012

2011

05/11 Lønns- og personalregister pr 1. desember 2011
04/11 Trekk av midler til OU-arbeid november 2011
03/11 Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateket/menighetspedagog
02/11 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2011
01/11 Om ansvars- og ulykkesforsikring 2011

2010

27/10 De sentrale avtalene reforhandlet
26/10 Lønns- og personalstatistikk per 01.12.2010
25/10 Kontingent 2011
24/10 Trekk av midler til OU-arbeid november 2010
23/10 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2010 – meklingsresultatet godkjent
22/10 Lokale lønnsforhandlinger pr 01.08.2010
21/10 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2010 - uravstemming
20/10 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2010 - BRUDD
19/10 Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger - grupper/regionale tiltak
18/10 Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger - individuelle tilskudd
17/10 Utlysning: 3 måneders forskningsstipend for kateket
16/10 Ny arbeidstakerpart
15/10 Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateket/menighetspedagog
14/10 Utlysing av midler til stabsturer 2010 (OU-styret)
13/10 Utlysing av frie reisestipend (OU-styret)
12/10 Endringer i arbeidsmiljøloven, om forskjellsbehandling
11/10 Ny beregning av av forsikringstakst i Kirkebyggforsikringen
10/10 Kirkelig fellesråds og menighetsråds rettigheter ved kjøp av varer og tjeneste  
09/10 Endringer i satser i Statens reiseregulativ
08/10 Delegater til KLPs generalforsamling 2010
07/10 Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger - individuelle tilskudd
06/10 Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger - grupper/regionale tiltak
05/10 Hovedavtalen pr. 01.01.2010 - det anbefalte forslaget er vedtatt 
04/10 Utlysning av forsøks- og utviklingsmidler (FOU) 2010
03/10 Betaling for ansvars- og ulykkesforsikring for deltagere i den lokale kirkes virksomhet.
02/10 Arbeidstakere med flere deltidsstillinger hos samme arbeidsgiver
01/10 Uravstemming - ny Hovedavtale pr. 01.01.10

2009

23/09 Endringer av regnskapsregler
22/09 Lønnsområdet – Beløpsgrense for innberetningsplikt
21/09 Mva-fritak oppheves for kirkelig fellesråd
20/09 Lønns- og personalstatistikk pr. 01.12.2009
19/09 Kontingent for 2010 
18/09 Trekk av midler til OU-arbeid november 2009
17/09 Utlysning: 3 måneders forskningsstipend for kateket 
16/09 Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger - grupper/regionale tiltak
15/09 Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger - individuelle tilskudd
14/09 ”Kirkekontroll 2009/10”
13/09 Tariffrevisjonen pr 01.05.2009
12/09 Utlysing fra OU-styret - frie reisestipend  
11/09 Utlysing fra OU-styret - midler til stabsturer 
10/09 Forståelsen av HTA kapittel 1, § 4, pkt 4.6 om arbeid på helgeaftener o.l.
09/09 Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateket/menighetspedagog
08/09 Lønnstillegg for kirkemusikere med hovefags-/diplom-/ og mastergradsnivå pr. 01.05.2009
07/09 Endringer i satser i statens reiseregulativ
06/09 Revidert sentral avtale om kopiering 
05/09 De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009
04/09 Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger – grupper/regionale tiltak
03/09 Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger – individuelle tilskudd
02/09 Endringer i ferieloven
01/09 Lønnsområdet / Regnskapsavslutningen 2008

2008

24/08 Lønns- og personalstatistikk pr 01.12.2008
23/08 Landsrådet i KA har fattet følgende vedtak om kontingent i 2009
22/08 Trekk av midler til OU-arbeid november 2008
21/08 Beregning av ny lønn pr 01.05.2009
20/08 Utlysning: 3 måneders forskningsstipend for kateket 
19/08 Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger – grupper/regionale tiltak
18/08 Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger – individuelle tilskudd
17/08 Nye arbeidstakerparter
16/08 Tariffrevisjonen pr 01.05.2008 - det anbefalte forslaget vedtatt
15/08 Rett til redusert arbeidstid – endring i arbeidsmiljøloven
14/08 Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateket/menighetspedagog
13/08 Tariffrevisjonen pr 01.05.2008 – anbefalt forslag til uravstemming
12/08 Endringer i reiseregulativet fra 1. mai 2008
11/08 Kirkelig fellesråd fritas fra plikten til å beregne merverdi av tjenester
10/08 Utlysning av frie reisestipend 2008
09/08 Utlysning av midler til stabsturer 2008
08/08 Delegater til KLPs generalforsamling
07/08 Tilsetting i stillinger som forutsetter vigsling/tjenestebrev – Kirkemøtets vedtak
06/08 Utlysning av FOU-midler 2008
05/08 Etiske retningslinjer for folkevalgte 
04/08 Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger - grupper/regionale tiltak
03/08 Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger - enkeltpersoner
02/08 Årsregnskapet 2007 / Regnskapsavslutning
01/08 Bevarings- og kassasjonsregler for elektronisk arkivmateriale

2007

17/07 Lønns- og personalstatistikk pr. 01.12.2007
16/07 KA kan yte tjenester utover det som ligger i medlemskontingenten
15/07 Kontingent 2008
14/07 Trekk av midler til OU-arbeid
13/07 Utlysninger av midler for kompetanseutvikling - kirkelige undervisningsstillinger 
12/07 Omorganisering og nedbemanning
11/07 Varsling
10/07 Utlysing av FOU-midler
09/07 Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateket/menighetspedagog
08/07 Utlysing av midler til stabsturer fra det partssammensatte OU-styret
07/07 Utlysing av frie reisestipender fra det partssammensatte OU-styret
06/07 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2007
05/07 Eldre arbeidstakere
04/07 Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger - enkeltpersoner
03/07 Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger – grupper/regionale tiltak
02/07 Sentrale særavtaler reforhandlet pr 01.01.2007
01/07 Økonomiområdet – regelendringer fra 1. januar 2007

2006

20/06 Lønns- og personalstatistikk pr. 01.12.2006
19/06 Registrering via internett til LPR
18/06 Ny arbeidstakerpart
17/06 Trekk av midler til OU-arbeid
16/06 Arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon.
15/06 Lokale lønnsforhandlinger pr 01.06.2006
14/06 Tariffrevisjonen pr 01.05.2006 - det anbefalte forslaget vedtatt
13/06 Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger - regionale tiltak
12/06 Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger (2006 -2)
11/06 Nytt tillegg til intensjonsavtalen om inkluderende arbeidsliv
10/06 Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateket/menighetspedagog
09/06 Tariffavtalen pr. 01.05.2006
08/06 Reisestipend for tilsatte i KA-sektoren
07/06 Ny arbeidsmiljølov fra 1. januar 2006
06/06 Ukentlig arbeidstid ved arbeid på søndager
05/06 Delegater til KLPs generalsforsamling
04/06 KA kan yte tjenester ut over det som ligger i medlemskontingenten
03/06 Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger - regionale tiltak
02/06 Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger - individuelle tiltak 
01/06 Ny Hovedavtale pr. 01.01.2006 - uravstemming

2005

 20/05 Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateket/menighetspedagog
19/05 Reisestipend for kirkelig tilsatte
18/05 Kirkekontroll 2005 / 2006
17/05 Kontingent 2006
16/05 Lønns- og personalstatistikk pr 01.12.2005
15/05 Trekk av midler til kompetanseformål
14/05 Forsøksnettverk – kvalitet på kirkelig undervisning/trosopplæring
13/05 Ny beredskapsavtale for statstilsatte prester – konsekvenser for bl.a. utgiftsdekning for teletjenester
12/05 Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger (2005 - 2) - regionale midler 
11/05 Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger (2005-2) - individuelle midler 
10/05 Ny arbeidstakerpart
9/05 Landsdekkende termografering av kirker
8/05 Tariffrevisjonen pr 01.05.2005
7/05 Kopiering i Den norske kirke
6/05 Ulykkesforsikring og Ansvarsforsikring
5/05 Reisestipend for kirkelig tilsatte
4/05 Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger (2005 - 1) Regionale midler 
3/05 Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger (2005 - 1 ) - individuelle midler 
2/05 Regnskap 2004, momskompensasjon, KLP – tilbakeført overskudd / egenkapitalinnskudd
1/05 Revisjon av sentrale særavtaler pr 01.01.2005

2004

31/04 Kontingent 2005
30/04 Diverse informasjon ved årets slutt – økonomi mv
29/04 Pensjon – Overføringsavtalen
28/04 Utskifting av PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer
27/04 Ansvars- og ulykkesforsikring
26/04 Lederavlønning – øverste leder(e)
25/04 Møte med mennesker – læring på arbeidsplassen
24/04 Trekk av midler til kompetanseformål
23/04 Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateketer
22/04 Arbeidstid og arbeidsplanlegging
21/04 Lønns- og personalstatistikk pr 01.10.2004
20/04 Tilskudd til forsøks- og utviklingstiltak
19/04 Kyrkjemusikkutdanningar – kompetansemanual
18/04 Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger (2004)
17/04 Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger (2004- 2)
16/04 Lokale lønnsforhandlinger pr 01.01.2005
15/04 Tariffrevisjonen pr 01.05.2004 – det anbefalte forslaget vedtatt
14/04 Tariffrevisjonen pr 01.05.2004 - anbefalt forslag til uravstemming
13/04 Finansiering av Avtalefestet pensjon (AFP)
12/04 AKAN-arbeid i Den norske kirke
11/04 Generell momskompensasjon - noen avklaringer
10/04 Tariffoppgjøret 2004
09/04 Kirkebyggforsikring og kirkebyggdatabase
08/04 Rutiner ved tilsetting i stillinger som forutsetter vigsling/tjenestebrev
07/04 Delegater til KLP’s generalforsamling
06/04 Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger - Mulighet for refusjon av reiseutgifter
05/04 Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger (2004-1)
04/04 Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger (2004 - 1)
03/04 Tilskudd til Pastoral-klinisk utdanning (PKU) for diakoner
02/04 Endringer i KAs rutiner for utsending til KAs medlemmer
01/04 Godt nytt år!

2003

30/03 Generell kompensasjon for merverdiavgift
29-03 Realkompetansevurdering.doc
28-03 Lærlinger.doc
27-03 Budsjettpremisser for 2004.doc
26-03 Kontingent 2004.doc
25-03 OK-trekk.doc
24-03 L¢nns- og personalstatistikk.doc
24-03 Lønns- og pers Vedlegg.doc – erstattes hvert år
24-03 Lønns- og pers-skjema.doc – erstatt av skjema på nett
23/03 Kopinoravtalen – ny fordelingsnøkkel, justert avtale m.m.
22/03 Forsikring av pensjonsforpliktelser – purring
21/03 Aktuelle rundskriv fra 1997- 2003
20/03 Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger i 2003
19/03 Forsøks- og utviklingsarbeid i kirken
18/03 Informasjon om behov for datakompetanse og dataopplæring
17/03 God sommer !
16/03 Utlysing av kompetanseutviklingsmidler til saksbehandlere og kontortilsatte innen KA-sektoren
15/03 Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateketer
14/03 Forsikring av pensjonsforpliktelser
13/03 Utlysning av midler –
12/03 Tariffrevisjonen pr 01.05.2003
11/03 Forsøks- og utviklingsarbeid i kyrkja – samarbeidstiltak mellom fellesråd
10/03 Arbeidsoppgaver / tenester som medlemmer må betala for å få levert fra KA
09/03 Avtalen om kopiering med Kopinor
08/03 Kjøp av gruppelivs- og yrkesskadeforsikring
07/03 Liturgisk videreutdanning for kantorer (LIV)
06/03 Sunnivastipendet 2003
05/03 KA subsidierer studieplasser ved videreutdannings-tilbud for tilsatte i menighetsråd/fellesråd
04/03 Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger i 2003
04/03 – vedlegg Tips og råd for søknad om individuelle tilskudd
03/03 Revisjon av sentrale særavtaler pr 01.01.2003
02/03 Bruk av stillingskoder i HTA
01/03 Ungdom – Tjeneste – Utdanning

2002

39/02 Finansiering av presters mobiltelefon
38/02 Kopinor – fakturering og årsverk m.m.
37/02 Strategiplan 2003 – 2006
36/02 Utlysning av midler til kompetanseheving for barnehageansatte
35/02 Viktig informasjon ved årets slutt
34/02 Kateketer og tilleggslønn
33/02 Saksbehandling ved nedbemanning
32/02 Framlegg til Statsbudsjett 2003
31/02 Kopiering i Den norske kirke
30/02 Pensjonsforhold
29/02 Kontingent 2003
28/02 Nye arbeidstakerparter
27/02 Trekk av OK-midler
26/02 Tariffoppgjøret - noen presiseringer
25/02 Lønns- og personalstatistikk pr 01.10.2002
24/02 Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger i 2003
23/02 Redusert skatt og arbeidsgiveravgift
22/02 Lokale lønnsforhandlinger 2002
21/02 Tariffrevisjonen pr 01.05.2002 - det anbefalte forslaget vedtatt
20/02 Løns- og pensjonskostnader 2002
19/02 Representanter til landsrådet i KA perioden 2002-2005
18/02 Arbeid under leiropphold
17/02 Tariffrevisjonen pr 01.05.2002 - anbefalt forslag til uravstemming
15/02 Rekruttering til kyrkjemusikk
12/02 Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateketer
11/02 Reiseregulativet
10/02 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv
09/02 Ny Hovedavtale pr 01.01.2002 - uravstemming
08/02 Endringer i Statens reiseregulativ, skattetrekk og arbeidsgiveravgift
07/02 Lokal handlekraft i kirken
06/02 Val av nytt landsråd i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
05/02 Strategi- og arbeidsgiverkonferanser
05/02 - vedlegg Debattheftet til strategi- og arbeidsgiverkonferanser 2002
04/02 Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger i 2002
03/02 Rapport om lokalt arbeidsmiljøarbeid
03/02 Vedlegg til KA-rundskriv nr 03/02
02/02 Delegater til KLP’s generalforsamling
01/02 Tilskudd til lokale etter- og videreutdanningstiltak 11/03 (2002)
Vedlegg til 01/02: Vedlegg til KA-rundskriv 01/02

Rundskriv fra 2001-årgangen og eldre

Bare noen av de antatt mest aktuelle rundskrivene i disse eldre årgangene, er publisert under her.
Trenger du tilgang til rundskriv som ikke er publisert, kan du sende en epost til ka@ka.no og få disse tilsendt på e-post.

2001

01/01 Landsrådsmøte 2001
02/01 Arbeidsrettsdom ? kvelds- og nattillegg
03/01 Forhandling om lønn til leder
04/01 Nye arbeidstakerparter
05/01 Reforhandling av særavtalene
06/01 Premie for etterlattepensjon
07/01 Stortingsmelding nr 14 «Børs og katedral»
08/01 Ansvarsforhold og samarbeid mellom menighetsråd og fellesråd - Vedlegg til rundskrivet
09/01 Noter skal klareres eller makuleres
10/01 Tilskudd til lokale etter- og videreutdanningstiltak
11/01 Ny lønnstabell mv m/hjelpetabell
12/01 Rett til utdanningspermisjon
13/01 Endringer i offentlighetslov og forvaltningslov
14/01 Reforhandling av Særavtale for organister/kirkelige stillinger m/hefte
15/01 Kontingent 2002
16/01 Børs og katedral
17/01 Unge arbeidstakere
18/01 Børs og katedral ? oppfølging
19/01 Tilskudd til kompetanseutvikling kateketer
20/01 Kommunale bevilgninger ? endringer i løpet av året
21/01 Stortingets beh. av barne- og etterlattepensjon, tilskuddssatser b.hager
22/01 Avtalefesta pensjon ? AFP
23/01 Lønns- og personalstatistikk pr 01.10.2001
24/01 Reiseregulativet ? anvendelse
25/01 Ny arkivnøkkel
26/01 Endring i grunnlønn for menighetsprester
27/01 Merverdiavgift ? en orientering
28/01 Spørreundersøkelse om lokale forhandlinger og tillitsvalgtordningen
29/01 Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger i 2002
30/01 Subsidierte studieplasser for tilsatte
31/01 Konsekvenser av fritidsbestemmelsene
32/01 Ny arbeidstakerparter
33/01 Kopinor - «noterydd», status pr desember 2001
34/01 Viktig informasjon ved årets slutt

2000

01/00 Presteboliger
02/00 Strategiplan 2001 - 2004d
03/00 Årsoppgjør for 1999
04/00 Arbeid med ny arkivnøkkel
05/00 Arbeidsoppgaver / - tjenester som medlemmer må betale for å få levert fra KA
06/00 Nye forskrifter om skattefritak for fri utdanning i arbeidsforhold
07/00 Delegater til KLP’s generalforsamling
08/00 Purring på PAI/EVU
09/00 Hovedavtalen – uravstemming
10/00 Kontingent 2001
11/00 Endringer av satser i reiseregulativet 01.03.2000
12/00 Tariffoppgjøret 2000
13/00 Hovedavtalen vedtatt
14/00 Særavtale for barnehager
15/00 Kostra
16/00 Kompensasjon for MVA
17/00 Uravstemming HTA
17/00 Vedlegg
18/00 HTA vedtatt – iverksetting
19/00 Kompetansereformen på kirkelig sektor
20/00 Endring i grunnlønn for menighetsprester
21/00 Endret lønn for Pedagogisk leder mv
22/00 Endringer i bankenes betalingsformidling
23/00 Budsjettering av lønnsutgifter
24/00 Lønns- og personalstatistikk, PAI
25/00 Overføring av keteketer fra Dtaten til kirkelig fellesråd
25/00 vedlegget
26/00 Trekk og innbetaling til EVU-reformen
27/00 Tilsetting og kvalifikasjonskrav
28/00 Lokale lønnsforhandlinger pr 01.06.2001
29/00 Avtalefestet ferie
30/00 Sykefraværsstatistikk
31/00 Viktig informasjon ved årets slutt

1999

01/99 Årsoppgjøret/regnskapsavslutningen for 1998
02/99 Kopinor-avtale
03/99 Tariffoppgjøret 1999- forarbeid
04/99 Endring i pensjonsordning fra 01.01.1999
05/99 Statsbudsjettet 1999 - tilskudd til kirkelig virksomhet
06/99 Landsrådsmøte 1999
07/99 Justeringsoppgjøret pr 01.11.1998 - kjennelser
08/99 Justeringsforhandlingene - en presisering
09/99 Norges Kirkevergelag - en del av Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
10/99 Justeringsoppgjøret pr 01.11.1998 - kjennelsen vedr. kirketjener/klokker
11/99 Særavtaler 01.01.1999 – 31.12.2000
12/99 Endring av satser i reiseregulativet 1. mars 1999
13/99 År 2000-problemet
14/99 Kopinor-avtale
15/99 Tariffrevisjonen pr 01.05.1999
15/99 Vedlegg
16/99 Særavtale for barnehager og skolefritidsordninger
17/99 Rekneskapsføring og rapportering .. KOSTRA
18/99 Tilbud om ID-kort for kirkelig ansatte
19/99 Vedr. overføring til ny nummerserie på stillingskoder
20/99 Fellesrådets mulige arbeidsgiverforpliktelser for stillinger der mr er arb.g
21/99 Lokale lønnsforhandlinger 1999
22/99 Endring i grunnlønn for menighetsprester
23/99 Lønns- personalstatistikk
24/99 Gruppelivsforsikring av homofile samboere
25/99 Arkivplan og arkivnøkkel
26/99 Kontingent 2000
27/99 Tjenesteordningene
28/99 Ansvarsforhold og samarbeid etter ny kirkelov

1998

01/98 Fire nye arbeidstakerparter
02/98 Ansvarsforsikring
03/98 Lederutviklingskurs for kvinnelige kirkeverger
04/98 Særavtale for organister
05/98 Eldre arbeidstakere
06/98 Tariffoppgjøret 1998
07/98 Endring av satser i reiseregulativet
08/98 Folkevalgtes arbeidskår
09/98 Ny Hovedavtale – uravstemning
10/98 Hovedavtalen godkjent
11/98 Utvidelse av arbeidsgiverperioden
12/98 Tjeneste for andre trossamfunn
13/98 Regler om statstilskudd til diakoner/kateketer
14/98 Kopinor-avtale
15/98 Hefte med kommentar til HTA kapittel 1, § 8
16/98 Tariffoppgjøret 1998 – framdrift
17/98 Tariffoppgjøret pr 01.05.1998 – uravstemming
17/98 Vedlegg Vedlegg 2 med innholdet i Krav/tilbud nr 4 som ble sendt til uravstemming
18/98 Tariffrevisjonen – forslaget vedtatt
19/98 Kontingent 1999
20/98 Politisk demonstrasjonsstreik
21/98 Lønns- og personalstatistikk
22/98 Justeringsforhandlingene pr 01.11
23/98 Tre nye arbeidstakerparter
24/98 Arkivnøkkel
25/98 Lønns- og personalstatistikk – korreksjon og presisering

1997

A
Ingen A-rundskriv

B
B 01/97: KA som selvstendig arbeidsgiverorganisasjon
B 02/97: Godtgjøring for kvelds- og nattarbeid
B 03/97: Skyssgodtgjøring til prester, organister og klokkere etter innføring av ny kirkelov
B 04/97: Forslag til tilsettingsreglement og reglement for kirkelig administrasjonsutvalg
B 05/97: Opprettelse av det kirkelige tariffområdet
B 06/97: Forslag til permisjonsreglement og arbeidsreglement
B 07/97: Forholdet til tjenesteordning for kantorer - utlysning, faglig vurdering, lønnsplassering
B 08/97: Personalstatistikk
B 09/97: Avtalefestet pensjon (AFP)
B 10/97: Særavtaler
B 11/97: Tariffoppgjøret 1997
B 12/97: Lokale lønnsforhandlinger 1997
B 13/97: Skriftlige arbeidsavtaler, endringer i arb.milj.loven § 55
B 14/97: Særavtale for organister - evaluering
B 15/97: Debatthefter ved revisjon av sentrale tariffavtaler i 1998
B 16/97: Sentral særavtale om reiseregulativet - reforhandling
B 17/97: KA har inngått tariffavtaler med Norsk Naturvernforbund (NaFo)
B 18/97: Lønns- og personalstatistikk
B 19/97: Særavtale for organister - rapport fra arbeid i partssammensatt utvalg
B 20/97: Avtalefestet pensjon - AFP
B 21/97: Reiseregulativets § 22
B 22/97: Forhandlinger med Kopinor
B 23/97: Godtgjøring for særskilt arbeidstid - kvelds- og nattillegg

C
C 01/97: Informasjon om diverse aktuelle saker
C 02/97: Kursinvitasjon til "Sikring og forsikring av kirkebygg"
C 03/97: Informasjon fra Kirkedepartementet, seminar for søkere til Olav- og Sunnivastipendet 1997
C 04/97: Kursinvitasjon til "Internkontroll og kirkegårdsspørsmål"
C 05/97: Bestillingsseddel av materiell fra KA
C 06/97: Informasjon om aktuelle saker
C 07/97: Kursinvitasjon til "Grunnkurs i arbeidsgiverspørsmål"
C 08/97: Orientering om utsendt kontingentkrav til sokneråd
C 09/97: Soknerådsvalet 1997
C 10/97: Fri grav - Feste av grav - Festeavgift
C 11/97: Eiendomsretten til bygninger m.v.
C 12/97: Landslaget for kirkegårdskultur - "Kurs i kyrkjegardsdrift for leiarar"
C 13/97: Medlemsskap og kontingent i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon frå 1998
C 14/97: Informasjon om aktuelle saker
C 15/97: Merverdiavgift
C 16/97: Ansvarsforsikring
C 17/97: Infobrosjyre - Kirkelig fellesråd
C 18/97: Nye bøker - bestillingsseddel
C 19/97: KA på kirkedagene i Trondheim
C 20/97: Grunnkurs for arbeidsgivere i kirken (Mo i Rana)
C 21/97: Arbeidsgiverkurs (Trondheim)
C 22/97: Ledelse (Modum)
C 23/97: Konflikt i kirken, forebygging og løsning (Modum)
C 24/97: Rekruttering (Trondheim)
C 25/97: Forsikring og sikring (Alta og Bergen)
C 26/97: Ny arkivplan
C 27/97: Budsjett og regnskap i menigheten (Moss og Bergen)
C 28/97: Internkontroll (Bergen)
C 29/97: Grunnkurs i kirkerett (Oslo)
C 30/97: Medlemskontingent i KA 1998
C 31/97: Arbeidsgjevarkonferansar
C 32/97: Nyttig lesestoff for arbeidsgivere i kirken
C 33/97: Grenseoverskridande seksuell åtferd
C 34/97: Tjenesteytingsavtaler
C 35/97: Velkommen som medlem av menighetsråd og fellesråd


Bare noen av de antatt mest aktuelle rundskrivene i de eldste årgangene, er publisert på nettet.
Trenger du tilgang til rundskriv som ikke er publisert, kan du sende en epost til ka@ka.no og få disse tilsendt på e-post.


 

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone