5/2020: Hovedtariffavtalen for Den norske kirke – brudd, mekling og streikeberedskap

Det er brudd i forhandlingene om Hovedtariffavtalen (HTA) for virksomheter i Den norske kirke. Dette rundskrivet har til hensikt å informere om hva som skjer videre og hvilke forberedelser virksomhetene må gjøre i fall streik blir en realitet. KAs medlemmer som er bundet av HTA for organisasjonsmedlemmer er ikke omfattet av bruddet.
Les mer

4/2020: Arbeidsgivers aktivitetsplikt og forebygging av diskriminering og trakassering

Diskriminering og trakassering er forbudt – arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt.
Les mer

03/2020: Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2020

KA anbefaler alle lokale enheter i Den norske kirke å ha både ansvarsforsikring og ulykkesforsikring som omfatter frivillige, og besøkende ved arrangementer i regi av Den norske kirkes virksomhet. Siden 2010 har alle de kirkelige fellesrådene sluttet seg til ordningen og dekket sin del av forsikringene etter faktura fra KA.
Les mer

2/2020: Nye satser i reiseregulativet fra 01.06.2020

Satsene for kostgodgjøring økes fra 1. juni. Satsene for kilometergodtgjørelse er ikke endret.
Les mer

1/2020: Pensjonistlønn per 1. januar 2020

Pensjonistlønn økes til kr 214 per time fra 1. januar 2020.
Les mer

5/2019: Lønns- og personalstatistikk pr. 01.12.2019

KA samler hvert år inn data til et sentralt lønns- og personalregister (LPR) om arbeidstakerne hos våre medlemsvirksomheter. Dataene benyttes bl.a. for å gjøre beregninger ved lønnsforhandlinger, og som grunnlag for en årlig lønns- og personalstatistikk. Medlemmene er forpliktet til å levere inn data hvert år. Dataene samles inn ved at den enkelte virksomhet skriver endringer rett inn i databasen via en nettportal.
Les mer

​​​​​​​4/2019: Tariffrevisjonen for KAs organisasjonsmedlemmer pr. 01.05.2019 – resultatet kan iverksettes

​​​​​​​Partene i HTA for organisasjonsmedlemmer har forhandlet om en regulering av 2. avtaleår (mellomoppgjør), jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av arbeidstakerorganisasjonene, og kan derfor iverksettes. I dette rundskrivet vil resultatet gjennomgås nærmere.
Les mer

3/2019: Tariffrevisjonen for Den norske kirke pr. 01.05.2019 – resultatet kan iverksettes

Partene i HTA for Den norske kirke har forhandlet om en regulering av 2. avtaleår (mellomoppgjør), jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av arbeidstakerorganisasjonene, og kan derfor iverksettes. I dette rundskrivet vil resultatet gjennomgås nærmere.
Les mer

2/2019: Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2019

KA anbefaler alle lokale enheter i Den norske kirke å ha både ansvarsforsikring og ulykkesforsikring som omfatter frivillige, og besøkende ved arrangementer i regi av Den norske kirkes virksomhet. Siden 2010 har alle de kirkelige fellesrådene sluttet seg til ordningen og dekket sin del av forsikringene etter faktura fra KA.
Les mer

1/2019: Sentrale særavtaler er reforhandlet

De sentrale særavtalene er nå reforhandlet. Varigheten for alle avtalene er 01.01.2019-31.12.2020. Oppdaterte særavtaler ligger på KAs hjemmeside. I dette rundskrivet blir endringene i de enkelte særavtalene gjennomgått. Endringer av rent språklig karakter blir ikke omtalt.
Les mer

10/2018: Lønns- og personalstatistikk pr. 01.12.2018

KA samler hvert år inn data til et sentralt lønns- og personalregister (LPR) om arbeidstakerne hos våre medlemsvirksomheter. Dataene benyttes bl.a. for å gjøre beregninger ved lønnsforhandlinger, og som grunnlag for en årlig lønns- og personalstatistikk. Medlemmene er forpliktet til å levere inn data hvert år. Dataene samles inn ved at den enkelte virksomhet skriver endringer rett inn i databasen via en nettportal.
Les mer

9/2018: Tariffrevisjonen for organisasjonsmedlemmer pr. 01.05.2018 – resultatet kan iverksettes

Det vises til uravstemning over Hovedtariffavtale for organisasjonsmedlemmer, jf. rundskriv 8/2018 med vedlegg. Disse medlemmene har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget til ny hovedtariffavtale. Arbeidstakerorganisasjonene har også godtatt forslaget. Resultatet kan derfor iverksettes.
Les mer

8/2018: HTA for organisasjonsmedlemmer - Tariffrevisjonen pr. 01.05.2018 - uravstemning

Resultatet fra forhandlingene i tariffoppgjøret går nå til uravstemning hos medlemmene. Svarfrist er fredag 23. november 2018 klokken 12:00.
Les mer

7/2018: OU-trekk november 2018 (gjelder også 2019 og 2020)

De sentrale partene er enige om et felles arbeid med opplæring og utvikling (OU) i KA-området. Som en del av avtalen skal det avsettes midler lokalt til dette formålet. Arbeidsgiver skal foreta trekk hos de tilsatte ved utlønning i november. Vær obs på at det fra 2019 skal foretas månedlig trekk for alle ansatte.
Les mer

6/2018: Tariffrevisjonen for Dnk pr. 01.05.2018 – resultatet kan iverksettes

Det vises uravstemning over Hovedtariffavtale (HTA) for organer i Den norske kirke (Dnk), jf. rundskriv 5/2018 med vedlegg. Disse medlemmene har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget til ny hovedtariffavtale. Arbeidstakerorganisasjonene har også godtatt forslaget. Resultatet kan derfor iverksettes.
Les mer

5/2018: Tariffrevisjonen pr. 01.05.2018 – uravstemning

Resultatet fra meklingen i tariffoppgjøret går nå til uravstemning hos medlemmene. Svarfrist er torsdag 18. oktober 2018 klokken 10:00.
Les mer

4/2018: Tariffrevisjonen pr. 01.05.2018 – oppgjøret til mekling

29. juni aksepterte ti av fagforeningene KAs siste tilbud til ny HTA for organer i Den norske kirke. Tolv fagforeninger avviste tilbudet og brøt forhandlingene med KA. Med det går tariffoppgjøret til mekling for disse tolv.
Les mer

3/2018: Ny personvernforordning (GDPR)

Personvernforordningen (forkortet GDPR) er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i (EU). Forordningen vil etter planen tre i kraft i Norge i juli 2018. I dette rundskrivet vil vi omtale de viktigste reglene som er relevant for KAs medlemmer. I et vedlegg til rundskrivet gir vi en mer utdypende omtale av noen utvalgte temaer.
Les mer

2/2018: Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2018

KA anbefaler alle lokale enheter i Den norske kirke å ha både ansvarsforsikring og ulykkesforsikring som omfatter frivillige, og besøkende ved arrangementer i regi av Den norske kirkes virksomhet. Siden 2010 har alle de kirkelige fellesrådene sluttet seg til ordningen og dekket sin del av forsikringene etter faktura fra KA.
Les mer

1/2018: Likestillings- og diskrimineringslovgivningen

Den 1. januar 2018 trådte ny Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) i kraft. Den nye loven innebærer at fire likestillings- og diskrimineringslover erstattes av en samlet lov. I tillegg er det fremdeles enkelte bestemmelser om forbud mot diskriminering m.m. i arbeidsmiljøloven. Ny lovgivning viderefører at det på arbeidslivets område gjelder et særlig sterkt vern mot diskriminering. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at de arbeidstakergrupper som omfattes av loven gis den nødvendige beskyttelse.
Les mer
1 - 20 av 20

Powered by Cornerstone