04/2024: Hovedtariffavtalen for Den norske kirke Tariffrevisjonen pr. 01.05.2024 – uravstemning

Rammen for oppgjøret er på 5,2 %. Ny lønn skal ikke utbetales før etter at uravstemningen er avsluttet og oppgjøret godkjent av alle parter. Svarfrist er 15. august kl. 12.00.
Les mer

03/2024: Ny avtale om pensjonsordninger i Den norske kirke for perioden 1.1.2024 – 31.12.2025

Etter forhandlinger kom KA og de sentrale parter på arbeidstakersiden den 1. mars 2024 til enighet om justert sentral særavtale om pensjonsordninger for Den norske kirke for perioden 1.1.2024 til 31.12.2025.
Les mer

02/2024: Revidert sentralavtale om kopiering i Den norske kirke

KA har fremforhandlet en revidert sentral avtale med Kopinor for 2023 til 2026 om kopiering for de lokalene enhetene i Den norske kirke.
Les mer

01/2024: Pensjonistlønn i Den norske kirke pr. 1. januar 2024

Pensjonistlønn økte til kr 245 pr. time fra 1. januar 2024.
Les mer

08/2023: Lønns- og personalstatistikk pr. 01.12.2023

KA samler hvert år inn data til et sentralt lønns- og personalregister (LPR) om arbeidstakerne hos våre medlemsvirksomheter.
Les mer

06/2023: Digitaliseringsavgift for fellesråd (frivillig)

Frivillig digitaliseringsavgift skal finansiere enkelte fellesoppgaver innenfor digitaliseringsområdet på vegne av fellesrådene. Faktura for 2023 sendes ut i september.
Les mer

05/2023: Tariffrevisjonen av Hovedtariffavtalen for Den norske kirke pr 01.05 2023 – resultatet kan iverksettes

Dette rundskrivet gjelder kun for organer i Den norske kirke – kirkelige fellesråd, menighetsråd og rettssubjektet Den norske kirke (rDnk). Organisasjonsmedlemmer i KA (virksomheter utenfor Den norske kirke) har en egen Hovedtariffavtale som forhandles separat, og iverksetting for disse virksomhetene omtales i eget rundskriv når forhandlingene er ferdige.
Les mer

04/2023: Nye felles tilleggslønnssatser for alle ansatte i fellesråd, menighetsråd og rettssubjektet Den norske kirke innføres pr. 1.7.2023

Dette rundskrivet gjelder for alle kirkelige fellesråd, menighetsråd med arbeidsgiveransvar, samt for rettssubjektet Den norske kirke. Det gjelder ikke for hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer.
Les mer

03/2023: Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2023

KA anbefaler alle lokale enheter i Den norske kirke å ha både ansvarsforsikring og ulykkesforsikring som omfatter frivillige og besøkende ved arrangementer i regi av Den norske kirkes virksomhet. Siden 2010 har alle de kirkelige fellesrådene sluttet seg til ordningen og dekket sin del av forsikringene etter faktura fra KA.
Les mer

02/2023: Sentrale særavtaler er reforhandlet

De sentrale særavtalene er reforhandlet. Varigheten for alle avtalene er 01.01.2023 – 31.12 2024 (med mulighet for oppsigelse av avtalene etter ett år).
Les mer

01/2023: Pensjonistlønn i Den norske kirke pr. 1. januar 2023

Pensjonistlønn økte til kr 233 pr. time fra 1. januar 2023.
Les mer

08/2022: Lønns- og personalstatistikk pr. 01.12.2022

KA samler hvert år inn data til et sentralt lønns- og personalregister (LPR) om arbeidstakerne hos våre medlemsvirksomheter.
Les mer

07/2022: Tariffrevisjonen av Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer pr. 01.05.2022 - resultatet kan iverksettes

Årets forhandlingsresultat for Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer (HTA) er vedtatt av KAs medlemmer i uravstemning og av fagforeningene, og kan derfor iverksettes.
Les mer

06/2022: Tariffrevisjonen av Hovedtariffavtalen for Den norske kirke pr. 01.05.2022 - resultatet kan iverksettes

Årets forhandlingsresultat for Hovedtariffavtalen for Den norske kirke (HTA) er vedtatt av KAs medlemmer i uravstemning og av fagforeningene, og kan derfor iverksettes.
Les mer

05/2022: Lokale lønnsforhandlinger for fellesråd, menighetsråd og organisasjonsmedlemmer 2022

Det er avsatt 1 % til lokale forhandlinger, med virkning fra 1. juli 2022. Forhandlingene skal være gjennomført før 12. desember 2022.
Les mer

4/2022: Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer: Tariffrevisjonen pr. 01.05.2022 – uravstemning

Partene i KAs tariffområde ble 1. november 2022 enige om et anbefalt forslag til ny Hovedtariffavtale for organisasjonsmedlemmer for perioden 01.05.2022-30.04.2024.
Les mer

3/2022: Hovedtariffavtalen for Den norske kirke: Tariffrevisjonen pr. 01.05.2022 – uravstemning

Partene i KAs tariffområde ble 29. oktober 2022 enige om et anbefalt forslag til ny Hovedtariffavtale for Den norske kirke for perioden 01.05.2022-30.04.2024. (Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer forhandles separat med egen uravstemning).
Les mer

2/2022: Innføring av digitaliseringsavgift for fellesråd (frivillig)

KAs landsråd ga 29. september 2021 KA mandat til å ivareta oppgaver innenfor digitaliseringsområdet på vegne av fellesrådene. Dette gir en formell forankring av digitale fellesløsninger gjennom KA-medlemskapet. For å bidra til finansiering av arbeidet med digitale fellesløsningene, innfører KA nå en frivillig digitaliseringsavgift for fellesrådsmedlemmene.
Les mer

1/2022: Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2022

KA anbefaler alle lokale enheter i Den norske kirke å ha både ansvarsforsikring og ulykkesforsikring som omfatter frivillige og besøkende ved arrangementer i regi av Den norske kirkes virksomhet. Siden 2010 har alle de kirkelige fellesrådene sluttet seg til ordningen og dekket sin del av forsikringene etter faktura fra KA.
Les mer
1 - 20 av 53
Powered by Cornerstone