KA-rundskriv nr. 16/07 av 30. november 2007

KA kan yte tjenester ut over det som ligger i medlemskontingenten

Publisert: 30/11/2007
Rundskrivet er utdatert.

Rundskrivet er utdatert

Informasjon om betingelsene ligger oppdatert på denne lenken: /arbeidsliv/tjenester


KA er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kirkelig organer, organisasjoner og stiftelser. KA profilerer seg som en organisasjon med særlig god kjennskap til oppgaver og utfordringer som disse står overfor. 

Medlemskontingenten sikrer at KA kan ha et sekretariat med bred og spesialisert kompetanse innen arbeidsgivervirksomhet/tariffpolitikk, personalforvaltning, eiendoms- bygnings- og forsikringskompetanse, kurs og undervisning, forsøks- og utviklingsarbeid, kvalitetsverktøy og metodikk mv, foruten litteratur og løpende veiledning og rådgivning. 

Som interesseorganisasjon arbeider KA for å fremme sine medlemmers interesser overfor sentrale politiske og kirkelige myndigheter. Dette dreier seg om å fremme forståelse for sektorens egenart og ressurssituasjon, bidra til å sikre rammebetingelser, og ellers om å være talerør for medlemmene. Medlemskontingenten bidrar også til å delfinansiere mange av KAs kompetansetiltak. I tillegg yter KA bistand og tilbyr rådgivning pr brev, e-post eller telefon til enkeltmedlemmer på bakgrunn av henvendelser. Dette er tjenester som kan forventes utført innenfor medlemskontingenten. 

Tjenester som ikke er inkludert i medlemskontingenten 
I utgangspunktet må medlemmene regne med å betale for følgende tjenester: 

A. Rådgivning som krever et mer omfattende arbeid, f.eks. i form av utredninger eller omfattende faglig arbeid fra KAs side.
B. Bistand der KA blir bedt om å overta – helt eller delvis – ansvar for saksbehandling, koordinering og fremdrift i en sak.
C. Oppdrag som forutsetter at KA må reise ut til medlemmet eller at KA representerer medlemmet i møte med andre instanser. 

I slike tilfeller blir oppdraget å anse som et konsulentoppdrag, jf. neste pkt. Det er KAs ansvar å informere i forkant når et oppdrag har et omfang eller en karakter som tilsier at det faktureres fra KAs side. Det skal i slike tilfeller inngås særskilt avtale.
I særlige tilfeller, f.eks. der den aktuelle saken har generell interesse for medlemmer, vil KA kunne avstå fra å ta seg betalt for slike oppdrag ut over eventuelle faktiske reisekostnader. 

Kjøp av konsulentoppdrag 
KA kan påta seg konsulentoppdrag på flere områder. 
Dette er tjenester som avtales særskilt og faktureres etter gjeldende satser eller avtale.
På bakgrunn av flere års erfaring med medlemmenes behov, og på bakgrunn av den kompetanse som dermed er bygget opp i KA, har vi delt konsulenttjenestene i syv grupper: 

1. Personalsaker (bl.a. arbeidsmiljø, konflikter, oppsigelse/ avskjed)
2. Rekruttering, ansettelse, head-hunting, særlig for ansettelse av kirkeverge/daglig leder
3. Omorganisering, omstilling, nedbemanning
4. Utviklings- og endringsprosesser
5. Økonomisk analyse, ressurs-behov, kommune/kirke-forhold
6. Veiledning, coaching, mentoring av fellesrådsledere eller ansatte i lederstilling (dette er en tjeneste som kommer fra 2007)
7. Foredrags- og kursvirksomhet 

Pris for konsulentbistand er:
kr. 4.400 + mva for hel dag pr. medarbeider eller kr. 550 + mva pr. time. 

Dersom KAs medarbeider(e) må gjøre deler av arbeidet hos medlemmet, kommer utgifter til reise og opphold i tillegg. For definerte oppdrag kan det alternativt avtales en fast pris for hele oppdraget. Da må oppdragets innhold, arbeidsform og omfang spesifiseres separat. 

Pris for foredrag og kursvirksomhet: 
Når det gjøres avtale om at KA sender foredragsholder, faktureres det for kr. 1.100 pr. time for enkeltforedrag + reiseutgifter og eventuelt opphold. 

For arrangement som varer hele dager, er minsteprisen kr. 5.500 pr. dag. I tillegg kommer reiseutgifter og eventuelt opphold. Minsteprisen gjelder for kurs med inntil 30 deltagere. For større arrangementer eller oppdrag som krever særlig mye forberedelse avtales honorar i det enkelte tilfelle. 

Avtaleskjema 
Det er utarbeidet eget avtaleskjema for oppdrag som avtales utført av KA mot honorar.
Skjemaet følger som vedlegg. 

Frank Grimstad
adm. dir

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone