KA-rundskriv nr. 2/05 av 20. januar 2005

Regnskap 2004, momskompensasjon, KLP - tilbakeført overskudd / egenkapitalinnskudd

Publisert: 20/01/2005
Januar og februar er tid for arbeid med årsoppgjør og diverse tidsfrister man må forholde seg til. I dette rundskriv vil vi minne om bestemmelsene i økonomiforskriften om regnskapsavslutning samt opplegg for innsending av oppgave for merverdiavgiftskompensasjon 2004.

REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2004 - BEHANDLINGSREGLER
Ny økonomiforskrift gjelder for 2004, og regnskapsavslutningen skal dermed følge bestemmelsene i den nye forskriften.

Ny oppstillingsform
Det gjelder nye krav til regnskapsoppstilling f.o.m 2004. Disse fremgår som vedlegg til økonomiforskriften som ble sendt ut ved rundskriv 17B/2003 fra KKD.
Følgende oppstillinger er obligatorisk:
· Driftsregnskap (vedlegg 2A)
· Investeringsregnskap (Vedlegg 2B) (Egne kriterier for bruk av investeringsregnskap)
· Balanse (Vedlegg3)
· Noter til regnskapet
I tillegg skal det utarbeides årsrapport.

Behandlingsregler / Tidsfrister
Reglene er noe omarbeidet i den nye økonomiforskriften. Vi minner om tidsfrister :
følgende anvisning:

Frist:   
Aktivitet:
Hvem:
15. februar:
Regnskapet fremlagt
Den rådets økonomireglement bestemmer
1. mars
Utarbeide årsrapport
Rådet - daglig leder
1. mars
Rådet vedtar årsregnskapet
og årsrapporten
Rådet
1. april
Revisjonsberetning
Valgt revisor
April-juni
Revisjonsberetning
fremlegges for rådet
Rådet -daglig leder
1. juli
Eventuelt manglende regnskap -
Innrapportere til Bispedømmerådet
Revisor

For å kunne overholde disse tidsfrister er det nødvendig at det er frister på å få regnskapsført alle løpende transaksjoner samt at det legges planer for kontakt med revisor og fastsettelse av møtetidspunkter.

Vær oppmerksom på ny bestemmelse som pålegger revisor å innrapportere til Bispedømmerådet hvis det ikke foreligger regnskap innen 1. juli.


RAPPORTERING TIL SSB

Det vises til eget rundskriv fra SSB hvor det er redegjort nærmere for kravene til rapporteringen.

Fristen for innrapportering til SSB er 15.03

Det skal rapporteres til SSB for fellesråd og for hvert av menighetsrådene i flersognskommuner.

SSB har lagt til rette for elektronisk rapporter-ing. Vi minner om viktigheten av å rapportere til SSB innen fristen som er satt. Vi vil ha stort utbytte av at SSB kan gi oss oversikt over kirkeøkonomien på nasjonalt nivå så tidlig som mulig.


MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON
Innsending av kompensasjonsoppgave til Fylkesskattekontoret

Det er som kjent fra 1. januar 2004 innført en generell kompensasjonsordning for merverdi-avgift. Vi viser her bl.a. til KA-rundskriv 30/03, 11/04 og 30/04.

Kommuner/fylkeskommuner er pålagt å sende elektronisk oppgave / krav om kompensasjon for hver termin (2 mndr periode).

Andre virksomheter som omfattes av ordningen kan sende oppgaven samlet for hele kalenderåret. For disse virksomheter kan oppgaven leveres i papirutgave.

Både kirkelige fellesråd og menighetsråd kan søke om momskompensasjon. Det er en forutsetning at virksomheten er registrert i enhetsregisteret (NB! ikke krav om å være registrert i mva-registeret). Kompensasjons-berettiget merverdiavgift for 2004 må overstige kr 20.000 for å kunne søke om kompensasjon.

Skatteetaten har fastsatt egen blankett - RF-0009 - Søknad om kompensasjon av mer-verdiavgift for kommuner og fylkes-kommuner mv.
Oppgaven skal sendes til fylkesskattekontoret i det fylket hvor fellesrådet / menighetsrådet hører hjemme.
Skjemaet er nylig utarbeidet fra skatteetaten. Vi har gjort blanketten tilgjengelig på KAs hjemmeside på følgende adresse: /_service/300851/download/id/1291/name/RF0009mva.doc

De som får rundskrivet i papirutgave, får dette skjemaet som eget vedlegg.

Det gjøres oppmerksom på at fellesråd / menighetsråd som leverer oppgave for hele kalenderåret kan velge å levere oppgaven elektronisk via skatteetatens portal ALTINN. Det må i så fall ordnes med brukerrettigheter både for den som leverer oppgaven og for den revisor som skal attestere.

Fristen for innsending av oppgave til fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter utløpet av hver periode. 

Frist for innlevering av oppgave som omfatter hele året 2004: 10. FEBRUAR 2005.

For mange fellesråd / menighetsråd vil dette være første gang oppgave skal leveres, og vi minner for ordens skyld om fristen. Denne fristen gjør at det i år er ekstra viktig å sette frister for å få bokført alle inngående faktura som vedrører 2004.

Oppgaven skal være attestert av revisor. Den respektive virksomhet må planlegge arbeidet med oppgaven herunder gjøre avtale med revisor for å sikre at oppgaven kan leveres innen fristen.

Merverdiavgiftskompensasjon - forholdet til kommunen

Noen fellesråd har avtaler med kommunen at det skal skje en regulering mellom fellesråd og kommune når størrelse på kompensasjonen i 2004 er kjent, mens andre har fått et trekk i det kommunale tilskuddet og da vil mer-/ mindre-kompensasjon som faktisk mottas være et ansvar for fellesrådet. Følgende forhold må imidlertid legges til grunn:
· Det er rådet selv som "eier" kravet om merverdiavgiftskompensasjon. Hele kompensasjonen må følgelig inntektsføres i rådets regnskap på art 728/729.
· Eventuell regulering mellom kommunen må skje gjennom justering av kommunens tilskudd til rådet.

Menighetsrådene (i flersognskommuner) var ikke med i beregningsgrunnlaget for trekk i kommunenes rammetilskudd. Dette skyldes at menighetsrådene først ble omfattet av ordningen etter finansdepartementets vurdering i mars 2004 (men med virkning for hele året).

Merverdiavgiftskompensasjon som menighetsråd mottar bør derfor ikke medføre noe trekk i kommunens tilskudd med henvisning til at kommunen har blitt trukket i statstilskudd.

Det har også vært en del spørsmål om behandling av kompensasjon i de tilfeller at prosjekter er delvis finansiert av gaver / tilskudd fra private. Etter KA sin oppfatning vil det være åpenbart urimelig at kommunen skal ha tilbakeført kompensasjon som er forårsaket av private gaveinntekter. I de fleste tilfeller som KA kjenner til er denne forståelsen lagt til grunn i forholdet mellom fellesråd og kommune. Imidlertid er vi kjent med at dette er en reell problemstilling i noen kommuner. Loven gir som tidligere nevnt ingen svar på spørsmålet, og vi kan bare understreke betydningen av god dialog med kommunen og saklig argumentasjon.

KLP - TILBAKEFØRT OVERSKUDD / EGENKAPITALINNSKUDD
KLP har den 11. november 2004 sendt brev til samtlige kunder om dette tema. Vi har fått en del spørsmål om den regnskapsmessige håndteringen av disse transaksjoner.

Overskudd
KLP har tilbakeført overskudd for 2003 (premiereserve). Overskuddet kan kun brukes til dekning av premie. I henhold til brev fra KLP har dette skjedd automatisk på premie-faktura for 4. kvartal 2004, hvis man ikke fra kunden har bedt om at beløpet blir stående til senere år.

Det som teknisk skjer her er at betalt premie for 2004 blir redusert tilsvarende overskuddet, dvs at art 090 skal vise mindre enn budsjettert. Vær oppmerksom på at redusert premiebetal-ing som følge av at overskuddet er motregnet medfører redusert arbeidsgiveravgift. I lønns-systemer hvor det automatisk beregnes og avsettes arbeidsgiveravgift med faste satser bør det sjekkes at dette blir korrekt håndtert.

Egenkapitalinnskudd
KLP har innkrevd egenkapitalinnskudd fra alle sine kunder i 2004. Forrige gang dette skjedde var i 1999 og innskuddet fra den gang og tidligere tider skal være ført under anleggs-midler med opprinnelig verdi.

Egenkapitalinnskudd er en eierandel som regnskapsmessig skal behandles som kjøp av aksjer og andeler. Innskuddet skal føres på funksjon 41 Adm / art 520 Kjøp av aksjer og andeler og aktiveres under 5.21 Anleggs-midler, motposter er kapitalkonto og bank. Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av innskuddet.

Utgiftsføringen skal i prinsippet skje i investeringsregnskapet siden beløpsgrensen på kr 100.000 for føring i investeringsregn-skapet ikke gjelder for finansielle anskaffelser.

Mange fellesråd vil sannsynligvis ikke ha budsjettert med dekning for egenkapitalinn-skuddet i investeringsregnskapet. Beløps-messig skal imidlertid dette tilsvare innspar-ingen i driftsregnskapet som følge av redusert premie, som nevnt foran. Finansieringen kan da vedtas ved overføring fra driftsregnsregn-skapet (hvis ikke andre forhold gjør dette umulig).

Dersom innkrevd egenkapitalinnskudd er mindre enn 100.000 bør det likevel aksepteres å utgiftsføre beløpet i driftsregnskapet, (samtidig som det balanseføres). Dette forenkler den regnskapsmessige håndteringen, da utgiften på denne måten kan sees i direkte sammenheng med en tilsvarende innsparing på annen konto i driftsregnskapet. Denne føringsmåten må avklares med revisor.

Frank Grimstad
adm. dir

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone