06/2023: Digitaliseringsavgift for fellesråd (frivillig)

Frivillig digitaliseringsavgift skal finansiere enkelte fellesoppgaver innenfor digitaliseringsområdet på vegne av fellesrådene. Faktura for 2023 sendes ut i september.
Les mer

05/2023: Tariffrevisjonen av Hovedtariffavtalen for Den norske kirke pr 01.05 2023 – resultatet kan iverksettes

Dette rundskrivet gjelder kun for organer i Den norske kirke – kirkelige fellesråd, menighetsråd og rettssubjektet Den norske kirke (rDnk). Organisasjonsmedlemmer i KA (virksomheter utenfor Den norske kirke) har en egen Hovedtariffavtale som forhandles separat, og iverksetting for disse virksomhetene omtales i eget rundskriv når forhandlingene er ferdige.
Les mer

04/2023: Nye felles tilleggslønnssatser for alle ansatte i fellesråd, menighetsråd og rettssubjektet Den norske kirke innføres pr. 1.7.2023

Dette rundskrivet gjelder for alle kirkelige fellesråd, menighetsråd med arbeidsgiveransvar, samt for rettssubjektet Den norske kirke. Det gjelder ikke for hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer.
Les mer

03/2023: Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2023

KA anbefaler alle lokale enheter i Den norske kirke å ha både ansvarsforsikring og ulykkesforsikring som omfatter frivillige og besøkende ved arrangementer i regi av Den norske kirkes virksomhet. Siden 2010 har alle de kirkelige fellesrådene sluttet seg til ordningen og dekket sin del av forsikringene etter faktura fra KA.
Les mer

02/2023: Sentrale særavtaler er reforhandlet

De sentrale særavtalene er reforhandlet. Varigheten for alle avtalene er 01.01.2023 – 31.12 2024 (med mulighet for oppsigelse av avtalene etter ett år).
Les mer

01/2023: Pensjonistlønn i Den norske kirke pr. 1. januar 2023

Pensjonistlønn økte til kr 233 pr. time fra 1. januar 2023.
Les mer

08/2022: Lønns- og personalstatistikk pr. 01.12.2022

KA samler hvert år inn data til et sentralt lønns- og personalregister (LPR) om arbeidstakerne hos våre medlemsvirksomheter.
Les mer

07/2022: Tariffrevisjonen av Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer pr. 01.05.2022 - resultatet kan iverksettes

Årets forhandlingsresultat for Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer (HTA) er vedtatt av KAs medlemmer i uravstemning og av fagforeningene, og kan derfor iverksettes.
Les mer

06/2022: Tariffrevisjonen av Hovedtariffavtalen for Den norske kirke pr. 01.05.2022 - resultatet kan iverksettes

Årets forhandlingsresultat for Hovedtariffavtalen for Den norske kirke (HTA) er vedtatt av KAs medlemmer i uravstemning og av fagforeningene, og kan derfor iverksettes.
Les mer

05/2022: Lokale lønnsforhandlinger for fellesråd, menighetsråd og organisasjonsmedlemmer 2022

Det er avsatt 1 % til lokale forhandlinger, med virkning fra 1. juli 2022. Forhandlingene skal være gjennomført før 12. desember 2022.
Les mer

4/2022: Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer: Tariffrevisjonen pr. 01.05.2022 – uravstemning

Partene i KAs tariffområde ble 1. november 2022 enige om et anbefalt forslag til ny Hovedtariffavtale for organisasjonsmedlemmer for perioden 01.05.2022-30.04.2024.
Les mer

3/2022: Hovedtariffavtalen for Den norske kirke: Tariffrevisjonen pr. 01.05.2022 – uravstemning

Partene i KAs tariffområde ble 29. oktober 2022 enige om et anbefalt forslag til ny Hovedtariffavtale for Den norske kirke for perioden 01.05.2022-30.04.2024. (Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer forhandles separat med egen uravstemning).
Les mer

2/2022: Innføring av digitaliseringsavgift for fellesråd (frivillig)

KAs landsråd ga 29. september 2021 KA mandat til å ivareta oppgaver innenfor digitaliseringsområdet på vegne av fellesrådene. Dette gir en formell forankring av digitale fellesløsninger gjennom KA-medlemskapet. For å bidra til finansiering av arbeidet med digitale fellesløsningene, innfører KA nå en frivillig digitaliseringsavgift for fellesrådsmedlemmene.
Les mer

1/2022: Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2022

KA anbefaler alle lokale enheter i Den norske kirke å ha både ansvarsforsikring og ulykkesforsikring som omfatter frivillige og besøkende ved arrangementer i regi av Den norske kirkes virksomhet. Siden 2010 har alle de kirkelige fellesrådene sluttet seg til ordningen og dekket sin del av forsikringene etter faktura fra KA.
Les mer

13/2021: Uravstemning – ny Hovedavtale pr. 01.01.2022

Partene i KAs tariffområde ble 30. november enige om et anbefalt forslag til ny Hovedavtale for perioden 01.01.2022-31.12.2025. Forslaget går nå til uravstemning hos medlemmene, med svarfrist søndag 9. januar ved midnatt.
Les mer

12/2021: Lønns- og personalstatistikk pr. 01.12.2021

KA samler hvert år inn data til et sentralt lønns- og personalregister (LPR) om arbeidstakerne hos våre medlemsvirksomheter.
Les mer

11/2021: Tariffrevisjonen pr. 01.05.2021 for organisasjonsmedlemmer på KA-området – resultatet kan iverksettes

Partene i Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer har forhandlet om en regulering av 2. avtaleår (mellomoppgjør), jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av fagforeningene, og kan derfor iverksettes. I dette rundskrivet vil resultatet gjennomgås nærmere.
Les mer

10/2021: Tariffrevisjonen for Den norske kirke pr. 01.05.2021 – resultatet kan iverksettes

Årets forhandlingsresultat for Hovedtariffavtalen for Den norske kirke (HTA) er vedtatt av KAs styre og av fagforeningene, og kan derfor iverksettes. Forhandlingene er et mellomoppgjør, jf. HTA kapittel 4 punkt 4.4., og det er derfor kun forhandlet om justering av lønn. I dette rundskrivet vil resultatet gjennomgås nærmere.
Les mer

Gjelder også 2022 og 23: 9/2021: Påminning: OU-trekk 2021 for fellesråd, menighetsråd og organisasjonsmedlemmer

De sentrale partene er enige om et felles arbeid med opplæring og utvikling (OU) i KA-området. Det skal avsettes midler fra arbeidsgiverne og arbeidstakerne lokalt til dette formålet (totalt 0,15% av grunnlønnsmassen). Ansattes andel er 210 kr pr. årsverk pr. år og skal trekkes månedlig med 1/12.
Les mer
1 - 20 av 48

Powered by Cornerstone