Arbeidsmiljøutvalg

Alle virksomheter med minst 30 ansatte skal ha arbeidsmiljøutvalg.

 

Hvilke virksomheter må ha AMU (arbeidsmiljøutvalg)? 

1. januar 2024 ble reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 7 § 7-1 endret, og alle virksomheter med minst 30 ansatte skal fra denne dato ha AMU (tidligere 50). Virksomheter med mellom 10 og 30 ansatte skal ha AMU hvis en av partene (arbeidsgiver- eller arbeidstakersiden) krever det.  

Man kan også opprette lokale arbeidsmiljøutvalg for en driftsenhet av virksomheten, f.eks. hvis man innenfor virksomheten driver svært ulikt arbeid. Ett eksempel på dette er kirkelig fellesråd som også driver barnehager.  

Hvordan telle antall ansatte? 

Alle ansatte med minst 20 timer arbeidstid pr. uke skal telles med, og gjennomsnitt av ansatte fra siste kalenderår brukes i beregningen, jf.§ 3-7 i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. (NB: ulik tellemåte for krav til AMU og krav til verneombud) 

Hvor mange skal sitte i AMU? 

AMU skal ha minst fire medlemmer – dvs. minst to fra arbeidsgiversiden og minst to fra arbeidstakersiden. I større virksomheter kan antallet utvides, men det er ikke anbefalt å være flere enn åtte. 

Hvem skal sitte i AMU? 

AMU er partssammensatt og skal ha representanter fra begge partene i arbeidslivet, dvs. både fra arbeidsgiver og arbeidstakerne, med like mange representanter fra hver side.  

Arbeidsgiver velger sine representanter og arbeidstakerne velger sine.  

Verneombudet (hovedverneombudet der man har flere verneombud) har fast plass. Arbeidsgivers representanter er nesten alltid øverste leder og minst en representant til. I større virksomheter kan evt. en annen sitte som representant for arbeidsgiver, f.eks. personalsjef.  

Hvordan skal medlemmene i AMU velges? 

Hver av sidene (arbeidsgiver og arbeidstaker) velger sine representanter. Nærmere regler finnes i forskriften. 

Alle arbeidstakere har stemmerett, med unntak av «den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten», jf. forskriften § 3-8. Det vil i praksis si daglig leder, kirkeverge el.l. 

Hvordan skal valget gjennomføres? 

Valget skal gjennomføres slik at det er skriftlig og hemmelig, og ledes av et valgstyre, jf. forskriften § 3-9. 

Hvilke saker skal behandles i AMU? (aml § 7-2) 

AMU skal behandle saker som omhandler arbeidsmiljøet i virksomheten, og «virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø». De skal delta i planlegging av verne- og miljøarbeidet og følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd  

De skal blant annet også behandle spørsmål om: 

  • Bedriftshelsetjeneste og intern vernetjeneste 

  • Opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten som har betydning for arbeidsmiljøet. 

  • Planer som krever samtykke fra Arbeidstilsynet. 

  • Andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet som, byggearbeider innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak 

  • Etablering og vedlikehold av det systematiske HMS-arbeidet 

  • Arbeidstidsordninger mht. spørsmål knyttet til helse og velferd 

  • Sykefravær (status, utvikling, hvordan følge opp og tiltak) 

Hvor ofte skal det være møte i AMU? 

Normalt fire ganger i året, men ingen absolutte krav. 

Skal man skrive referat fra møtene i AMU? 

Ja. Ved avstemninger skal både standpunktet fra flertall og mindretall refereres.  

Hva beslutter AMU? 

AMU gir som hovedregel kun råd til arbeidsgiver og er et samarbeidsorgan mellom partene i virksomheten.  

Men AMU har beslutningsmyndighet i følgende saker:  

  • Der det er nødvendig å gjennomføre tiltak for å verne arbeidstakernes liv og helse. 

  • I spørsmål om arbeidsgiver skal gjøre undersøkelser eller utføre målinger for å få klarhet i om det foreligger en helsefare i virksomheten. 

Hvem leder arbeidsmiljøutvalget? 

Hvem som leder AMU går på omgang mellom de to sidene (arbeidsgiver og arbeidstaker), med ett år av gangen. Hver side velger leder blant sine medlemmer når det er deres tur til å ha ledervervet.  

Dersom man ikke blir enige om hvem som skal ha ledervervet først, blir dette avgjort ved at man trekker lodd. 

Hvordan forholde seg til stemmelikhet ved avstemning i AMU? 

Ved stemmelikhet har lederen av AMU dobbeltstemme. 

Hvor ofte skal det velges AMU? 

AMU skal velges for to år av gangen. Det er mulig å gjenvelges for en ny periode. Ofte kan det være ønskelig med litt kontinuitet/overlapp av personer til ny periode. 

Har medlemmene i AMU taushetsplikt om visse forhold? 

Ja – medlemmene i AMU skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til det de i forbindelse med vervet får vite om noens «personlige forhold» eller «forretningshemmeligheter» m.m. Unntak gjelder hvis man får samtykke eller dersom det er nødvendig å informere berørte arbeidstakere om ulykkes- og helsefare i virksomheten. 

Hva er konsekvensene av å ikke ha AMU når virksomheten er pålagt det? 

Man mister en viktig samarbeidsarena på arbeidsplassen. Virksomheten kan få avvik fra Arbeidstilsynet m.fl. hvis man får tilsyn/revisjon. 

Ved ulykker og tvister kan det å ikke ha oppfylt plikten til å ha AMU bli tillagt vekt. 

Hvilken opplæring skal de som sitter i AMU ha? 

AMU-medlemmene skal ha samme opplæring som verneombudene. I utgangspunktet er det et 40-timerskurs. Partene kan bli enige om kortere eller lengre opplæring, avhengig av risikoforholdene i virksomheten. 

Hvordan kan vi jobbe videre med arbeidsmiljøet? 

Kontakt KAs rådgivere på e-post eller telefon 23 08 14 00. 

 

Nærmere regler om arbeidsmiljøutvalg finnes i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.  

 

Digitale ressurser: 

https://www.arbeidsmiljoportalen.no/ 

https://www.idebanken.org/ 

https://www.arbeidstilsynet.no/webinar/ 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/stress/ 

https://www.klp.no/dialogskaperen#/ 

Powered by Cornerstone