KA-rundskriv nr. 02/08 av 4. februar 2008

Årsregnskapet 2007 / Regnskapsavslutning

Publisert: 04/02/2008
(KA-rundskriv 02/08) De fleste fellesråd og menighetsråd er nå inne i det avsluttende arbeid med regnskapsavslutningen for 2007. Vi vil i dette rundskrivet minne om noen forhold som er viktige å ha oppmerksomhet på.

Transaksjoner mellom kommune og kirkelig fellesråd – verdi av tjenesteyting i regnskapet.
Vi minner om notat fra GKRS datert 24.09.07 som innskjerper at verdien av tjenesteytingsavtale mellom kommune og kirkelig fellesråd skal frem-komme i regnskapet, det gjelder både kommunens regnskap og i fellesrådets regnskap. Notatet ble omtalt på KAs nettside 19.10.07 og vil være tilgjengelig på GKRS sin hjemmeside www.gkrs.no.
KKD har i sitt rundskriv V-6N 2008 også henvist til dette notatet.

Tilbakemelding som vi har fått, blant annet fra deltakere på kursene i regnskapsavslutning, tyder på at det i mange kommuner er stor avstand mellom det beløp som regnskapsføres og det som det koster kommunen å levere tjenesten.

For at fellesrådet skal være i stand til å regnskapsføre tjenesteyting med ”reell verdi” i samsvar med nevnte notat fra GKRS er man avhengig av at det fra kommunens side skjer en beregning som grunnlag for regnskapsføring. Men fellesrådet har også et selvstendig ansvar for å etterlyse slik beregning hvis man ikke har mottatt oppgave fra kommunen. Det er grunn til å tro at nevnte notat fra GKRS vil føre til at det i regnskapene fremkommer økt verdi av kalkulatorisk utgifter/inntekter ved kommunal tjenesteyting (Bokført som art 390 / 790 i fellesrådenes regnskaper). En økning som skyldes at beregnet verdi justeres fra et symbolsk beløp til ”det som det koster kommunen å levere tjenesten” representerer ikke noen økt finansiell overføring fra kommunen til kirkelig fellesråd. Av hensyn til den nasjonale regnskapsstatistikk vil det derfor være viktig at en slik justering gjennomføres i 2007-regnskapet. Dersom en slik justering gjennomføres over flere år vil dette gjøre det vanskelig å analysere ssb-tall når det gjelder utviklingen av kommunenes tilskudd/overføring til kirkesektoren.

Forholdet til de ulike standarder fra GKRS
GKRS har de siste årene vedtatt flere nye standarder. Standardene er primært utarbeidet med tanke på de kommunale regnskaper, men det er samtidig også referanse til GKRS i økonomiforskriften for kirkelig fellesråd. KKD har i rundskriv 21B/2003 uttalt at standard nr 4 skal gjelde fullt ut også for kirkeregnskap. Det er ikke gitt tilsvarende uttalelser om de øvrige standarder. Det kan derfor oppstå uklarhet om samtlige standarder også gjelder fullt ut for kirkelig fellesråd. Noen av de sist vedtatte standarder er mindre sentrale enn de første som kom, og det har det siste året kommet en del spørsmål om hvor langt disse skal gjelde for de kirkelige fellesråd. Vi vil derfor informere om at KKD høsten 2007 har aktivisert økonomigruppen for å gå gjennom samtlige regnskapsstandarder og komme med presisering om hva som skal gjelde for de kirkelige fellesråd og mulige unntak. Dette arbeidet forventes å være klart i løpet av våren 2008, men det vil ikke kunne foreligge noe fra departementet før 2007-regnskapet må avsluttes.

Det er derfor grunn til å understreke at de vedtatte GKRS-standarder må anvendes i forhold til fellesrådenes og menighetsrådenes 2007-regnskaper med praktisk skjønn. Dette vil spesielt gjelde følgende foreløpige regnskapsstandarder:
F- nr 6 Noter og årsberetning
F- nr 7 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler
F- nr 8 Leieavtaler (Finansiell leasing)
HU- nr 9 Nedskriving av anleggsmidler.

Gjennom vår deltakelse i fagkomitéen GKRS er de sentrale aktører innen kommunalt regnskap og revisjon informert om denne forståelse og er innforstått med at disse regler må praktiseres med skjønn i forhold til regnskapene for de kirkelige fellesråd.

Vi håper denne informasjonen kan være til nytte hvis det oppstår diskusjoner med regnskapsfører og/eller revisor i den avsluttende del av regnskapsavslutningen.

Noter til regnskapet
Det er vedtatt en egen standard om noter og årsberetning (F-nr 6). Denne er særskilt aktuell nå i årsavslutningen. Det følger av det som er kommentert i avsnittet foran om GKRS-standarder at noteinformasjon som denne standarden omtaler som pliktig ikke skal oppfattes som pliktig for kirkelig fellesråd og menighetsråd for 2007-regnskapet.

Imidlertid er det all grunn til å understreke betydningen av NOTER som viktig for å øke regnskapenes informasjonsverdi. Standarden kan derfor gi svært nyttige tips om forhold hvor det er fornuftig å gi noteinformasjon. Økonomiforskriften har strengt tatt bare krav til noter for fire forhold (§ 5-4). Det er likevel grunn til å minne om kommentarene til § 5-4.

”Bestemmelsene om noteopplysninger til års-regnskapet må oppfattes som minimumsregler. Hensikten med å gi noteopplysninger er å for-bedre informasjonsverdien av regnskapet der regnskapstallene alene ikke gir fullgod infor-masjon. Fellesråd/menighetsråd bør derfor ta med ytterligere noter til regnskapet utover det som er krevd i § 5-4, dersom dette anses nødvendig.”

Ifm. kursene i regnskapsavslutning ble det utdelt eksempler på utforming av noter. I den grad noen ønsker å nyttiggjøre seg disse eksemplene når dere skal lage noter til regnskapet for 2007, så er disse eksemplene gjort tilgjengelig på følgende lenker:
Eks på talloppstillinger (xls)
Eks på noter (doc)
Men dette må ikke oppfattes som noe pålegg om obligatoriske noter i 2007-regnskapet.

Note om pensjonsforpliktelser
Det har vært mange spørsmål om pensjon og informasjon som gis i årsregnskapet. Regnskapsreglene for kirkelig fellesråd er annerledes (og mye enklere!) enn tilsvarende for kommuner.
Kirkelige fellesråd skal regnskapsføre påløpt premie. I tillegg skal det i note ”gis en redegjørelse om hvordan rådets pensjonsforpliktelser er dekket”. For å oppfylle forskriftens krav vil det være tilstrekkelig å opplyse f.eks. at ”pensjonsforpliktelser iht. tariffavtale er dekket gjennom avtale med KLP”. Det har fra flere hold blitt hevdet at det med fordel bør gis mer utfyllende informasjon enn en slik minimumsinformasjon i note. Vi tar derfor inn et eksempel på informasjon som kan være relevant å gi knyttet til pensjon og pensjonsforpliktelser.

Pensjonsforpliktelser
Alle ansatte er tilknyttet Felles kommunal pensjonsordning i samsvar med tariffavtale i KA tariffområde. Arbeidsgivers andel av premie er utgiftsført med kr xxx.xxx. Ansatte betaler 2 % av premien.

Av premien i 2007 utgjør kr xxx.xxx reguleringspremie. (Dersom del av reguleringspremie refererer seg til ansatte som har sluttet /uføretrygdet bør det vurderes å få fram info om dette og risiko for fremtidige utbetalinger).
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse er kr y.yyy.yyy.
Brutto pensjonsmidler utgjør kr z.zzz.zzz.

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler er ikke balanseført.

Innestående på premiefond er pr 31.12.2007 på kr xx.xxx

Samlet egenkapitaltilskudd pr 31.12.2007 er kr xxx.xxx.

KLP har informert om at det er/vil bli utsendt brev til samtlige fellesråd som har pensjonsordning hos dem hvor de nevnte opplysninger fremkommer.

Dette er som nevnt et eksempel på noteinformasjon om pensjonsforpliktelser og må ikke oppfattes som et pålegg.

Pensjon vil like fullt være et produkt hvor det er vanskelig å få full forståelse for hva de enkelte tallstørrelser innebærer. Så det vil fortsatt være ubesvarte spørsmål selv om det gis informasjon som beskrevet i eksemplet.

Frank Grimstad
Adm.dir.
 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone