Rundskriv 09/06 av 26. juni 2006

Tariffrevisjonen pr 01.05.2006

Publisert: 27/06/2006
- anbefalt forslag til uravstemming
Partene i KAs tariffområde ble 22. juni enige om et anbefalt forslag til ny Hovedtariffavtale for perioden 01.05.2006 - 30.04.2008. Forslaget går nå til uravstemming til medlemmene, med svarfrist 18. august kl 12.00. Forhandlingsresultatet følger som vedlegg til dette rundskrivet (se lenke i høyre spalte).

Forhandlingene
Partene hadde det første møtet 19. april, og ble da enige om å utsette videre forhandlinger til etter at oppgjøret i stat/kommune ble avklart. Forhandlingene fortsatte 19. juni, og ble avsluttet 22. juni med enighet om et anbefalt forslag. Forslaget følger i sin helhet som vedlegg til dette rundskrivet.

Hovedpunkter
Resultatet har følgende hovedpunkter, alle enkeltendringer er merket med overstrykninger/kursiv i vedlegget.
Lønn (årsbeløp i hele stillinger)
- Det gis et generelt tillegg til alle stillinger i kapittel 4 på 2,6 % av den enkeltes grunnlønn minimum kr 7.500 med virkning fra 01.05.2006. Tillegget er inkludert i minstelønnssatsene nedenfor.
- Minstelønnssatsene for de fem lønnsgruppene i kapittel 4 er hevet til satsene i tabellen nedenfor med virkning fra 01.05.2006. For arbeidstakere med høyest ansiennitet innebærer endringene lønnsøkninger i minstelønn på kr 14.300 i lønnsgruppe 1 og 2, kr 15.200 i lønnsgruppe 3, kr 14.000 i lønnsgruppe 4 og kr 20.000 i lønnsgruppe 5.

Minstelønn

L.gr. 0 år 4 år 8 år 10 år 16 år
1 206.500 211.500 226.000 254.300  
2 232.300 237.300  246.800 269.300  
3 270.000 276.000 283.900 308.200  
4 289.100 294.100 300.600 330.000  
5 310.100 322.000 335.000 350.000 360.000

- Det er avsatt en pott til lokale lønnsforhandlinger på 1,2 % etter kapittel 4, pkt 4.1 med virkning fra 01.06.2006. Forhandlingene sluttføres innen 15.10.2006, med frist for anke ved uenighet til 01.12.2006.
- Minstelønn for unge arbeidstakere er justert.
- For stillinger i kapittel 4 er det også gitt kr 7.500 som generelt tillegg med virkning fra 01.05.2007. Minstelønnssatsene justeres med samme beløp fra samme dato.

Fellesbestemmelsene, kapittel 1
- Lørdags- og søndagstillegget etter § 5, pkt 5.2 er hevet til minst kr 27.
- Smusstillegget etter § 5, pkt 5.9 er omgjort til minstesats.
- § 8 er vesentlig endret. Det gis nå rett til full lønn i 50 uker ved sykdom. Det foretas ingen omregning etter tre måneder, og arbeidstaker opptjener fulle feriepenger.

Pensjon, kapittel 2
- Det er foretatt en del redaksjonelle tilpassinger, inkl. i vedtekter for TPO og AFP (HTA vedlegg 2 og 3).
- I pkt 2.3.2 tas lønnsøkninger for stillinger i kapittel 3 og 5 med i pensjonsgrunnlaget fullt ut.

Lønns- og stillingsbestemmelser, kapittel 3, 4 og 5
- Presiseringer vedr lønnspolitiske drøftinger og rett/plikt til forhandlinger mv. Justeringer i retningslinjene i HTA vedlegg 4.
- To nye unormerte stillingskoder:
5245 Prosjektleder
5246 Dirigent/korleder
- 5200 Domkantor skal lønnes høyere enn minstelønn for 5202 Kantor.
- Kirkegårdsarbeider er tatt inn som rapporteringsbenevnelse til st.kode 5137 Kirketjener i vedlegg 1.

Partssammensatt arbeid med opplæring og utvikling (OU)
Tidligere ordning er videreført i en fastere avtale med mandat for et OU-styre. Det foretas årlig lokalt trekk på 0,1 % av grunnlønnsmassen, hvorav arbeidstakers andel er kr 130 pr årsverk.

Ekstra fritid
Det er gitt to ekstra fridager i året for arbeidstakere som arbeider ofte på søn- og helgedager. Bestemmelsen innføres i Særavtale for kirkelige stillinger, og gjøres gjeldende fra 01.01.2007, se vedlegget pkt 2 a).

Økonomi
Kostnadene ved de enkelte elementene ved oppgjøret er beregnet slik:

Årslønnsramme 2005-2006, HTA kapittel 4
Komponent   %
Overheng til 2006   0,40
 
Antatt lønnsglidning  0,44
 
Generelt tillegg 1,86
 
Minstelønnssatser    0,48
Lørdags-/søndagstillegg  0,05
Lokale lønnsforhandlinger 0,70
 
Beregnet årslønnsvekst 2005-2006 3,93

Beregnet brukt av årslønnsramme 2006-2007

Anslag overheng til 2007 1,77
 
Generelt tillegg 1,70
Sum 2006-2007 ca 3,47
I tillegg kommer antatt lønnsglidning.

Uravstemming – KAs vedtekter
I KAs vedtekter for arbeidsgivervirksomheten § 4 er det fastsatt følgende om godkjenning av Hovedtariffavtalen:

Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemming blant tilsluttede medlemmer som omfattes av avtalene. [..] Ved uravstemming anses en tariffavtale som vedtatt når 2/3 av de avgitte stemmer fra tilsluttede medlemmer, og som representerer minst halvparten av arbeidstakerne hos de tilsluttede medlemmer, og som avgir stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag.

Styrets anbefaling
KAs styre har gjort følgende vedtak:
Styret er tilfreds med at partene kom fram til en forhandlingsløsning i årets tariffoppgjør. Resultatet vil være kostbart for medlemmene, som på forhånd har en presset økonomi. Samtidig er det nødvendig for kirken å ha et konkurransedyktig lønnsnivå for å sikre kvalifisert arbeidskraft. Styret anbefaler medlemmene å stemme JA til forslaget.

Stemmerett, prosedyre, frist
Det er de av KAs medlemmer som har avgitt fullmakt for å inngå sentrale tariffavtaler (tidl. A- og B-medlemmer) som kan avgi stemme, jf. Vedtekter for arbeidsgivervirksomheten § 1. Stemme avgis enten ved å
- fylle ut stemmeseddelen på vedleggets siste side med medlemmets navn, og krysse av for om det stemmes JA eller NEI og sende stemmeseddelen til KA pr post, eller til fax nr 23 08 14 09,
- eller avgi stemme elektronisk etter anvisning på KAs nettversjon av rundskrivet: 
trykk her for å stemme elektronisk
Siste frist for å avgi stemme er satt til fredag 18. august 2006 kl 12.00.

Utbetaling av ny lønn
Det skal ikke utbetales ny lønn før Hovedtariffavtalen er godkjent av partene. Det vil bli gitt melding om resultatet av uravstemmingen på KAs nettside så snart det foreligger.

Frank Grimstad
adm. dir
 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone