Barnehager og pensjon

KA jobber politisk for at staten skal ta regningen for pensjonsetterslepet for private tilbydere av velferd i kommunal sektor.

Da menighetsbarnehagene ble startet på 1970-tallet, var det en forutsetning at disse skulle tilby samme pensjonsordning som de kommunale barnehagene. Barnehagene i KA har derfor gjennom tariffavtalen en pensjonsordning i KLP.

Ettersom mange av KAs barnehager har vært i drift lenge, og har en så god pensjonsordning, har disse ofte en høyere pensjonsutgift årlig enn andre private barnehager. KA jobber politisk for at staten skal ta regningen for pensjonsetterslepet for private tilbydere av velferd i kommunal sektor.  

Etter forskrift om tilskudd til private barnehager § 4, skal kommunen gi et påslag for pensjonsutgifter til enkeltstående barnehager på 11 prosent av lønnsutgiftene i de kommunale ordinære barnehagene, fratrukket pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiften. Andre barnehager får 10 prosent påslag. Fra 2024 får også enkeltstående barnehager 10 prosent. Private barnehager som har vesentlig høyere pensjonsutgifter enn det som blir dekket gjennom påslaget, har etter søknad krav på å få dekket pensjonsutgiftene. Pensjonsavtalen må være inngått før 1. januar 2015.  

Ta kontakt med KA om din barnehage trenger hjelp til en slik søknad til kommunen. Kommunen er pålagt å utbetale dette; ingen barnehager skal lide fordi de har en pensjonsordning de ble pålagt å ha da barnehagen åpnet.  

De siste årene har flere av KAs medlemmer valgt å flytte barnehagen fra lokalkirkens eie og ut i et aksjeselskap og gjennomføre en virksomhetsoverdragelse av de ansatte til det nye selskapet. Dette er det anledning til å gjøre, men det er verdt å merke seg at et slikt trekk ikke fritar tidligere eier (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) ansvaret for de historiske pensjonsforpliktelsene dersom aksjeselskapet blir nedlagt eller går konkurs. Da vil Sikringsordningen kunne sende regningen til tidligere eier. Dette har vi i KA sett flere eksempler på de senere årene.

Trenger dere rådgivning angående barnehagens økonomi, ta kontakt med oss.  

Powered by Cornerstone