KA-rundskriv nr. 01/07 av 10. januar 2007

Økonomiområdet - regelendringer fra 1. januar 2007

Publisert: 11/01/2007
I dette rundskrivet minner vi om noen endringer som er gjennomført innenfor områder som har betydning for de kirkelige fellesråd. Det er iverksatt nye innkjøpsregler samt gjeninnført differensiert arbeidsgiveravgift. I tillegg kommenteres enkelte endringer vedrørende mva og bokføring av momskompensasjon.

    NYE INNKJØPSREGLER FRA 1. JANUAR 2007

På KAs nettside har vi tidligere omtalt arbeidet med endringer i regelverket for offentlige innkjøp (se ka.no 30.09.05 og 20.06.06), bl.a. ny forskrift om offentlige anskaffelser som ble fastsatt ved kgl. res 7. april 2006.)
Det nye regelverket trådte som planlagt i kraft fra 1. januar 2007 og gjelder for anskaffelser iverksatt etter 1. januar 2007. Se pressemelding fra FAD om anskaffelsesregelverk fra 1. januar
De nye reglene bygger i stor grad på tidligere regler, men det er innført noen viktige endringer.
Se forskrift om offentlige anskaffelser.
FAD har utarbeidet en veileder som bl.a. går inn på de nye anskaffelsesprosedyrene, rammeavtaler og en grundig gjennomgang av temaet konkurranse med forhandling.
Se veileder til reglene om offentlige anskaffelser (FAD).

Terskelverdi er økt fra kr. 200.000 til kr 500.000. Denne endring ble iverksatt med virkning fra september 2005 og er avgjørende for når man plikter å anvende prosedyrereglene i forskriften. Det er viktig å være oppmerksom på at de grunnleggende bestemmelser i forskriften om konkurranse samt åpne og ikke-diskriminerende innkjøp, gjelder uansett beløpsstørrelse.

Protokollføring
Det er innført ny bestemmelse om forenklet protokollføring for alle anskaffelser med verdi over kr 100.000. Ved anskaffelser over dette beløp er det også krav om at alle tilbydere leverer skatteattest og at leverandør som får kontrakten leverer HMS-egenerklæring.

Overtredelsesgebyr
Nye sanksjonsregler medfører at oppdragsgiver kan ilegges gebyr på inntil 15% av innkjøpets verdi hvis innkjøp skjer i strid med regelverket.

Elektroniske kommunikasjonsmidler
Det nye regelverket er utformet med sikte på å kunne gjennomføre anskaffelser ved bruk av elektroniske midler (e-handel, elektroniske auksjoner mv.) og er ment å skulle sikre mer effektive og dynamiske innkjøpsprosesser.

Konkurransepreget dialog
For spesielt kompliserte anskaffelser er det innført regler som angir egen prosedyre som kan følges for slike innkjøp. Slike anskaffelser vil nok sjelden opptre innenfor vår sektor.

EØS - Terskelverdier
Oppdaterte terskelverdier som angir når anskaffelser skal behandles etter reglene i forskriftens del III (EØS-området) fremgår av rundskriv fra FAD. For vare- og tjenestekjøp gjelder en grense på kr 1.700.000, mens tilsvarende for bygg- og anleggsprosjekter er kr 43.500.000.
Se FADs nettsted om Nye terskelverdier

Alle beløp som er referert er ekskl. mva.

DIFFERENSIERT ARBEIDSGIVERAVGIFT GJENINNFØRT FRA 1. JANUAR 2007

Fra 1. januar 2007 er ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnført i store deler av landet. KA informerte i juni om at EU-kommisjonens nye retningslinjer for regionalstøtte åpnet for gjeninnføring. Siden 1. januar 2004 har vi i Norge hatt en overgangsordning med gradvis opptrapping av de differensierte avgiftssatser samtidig som det i overgangsperioden har vært praktisert en ordning etter reglene for ”bagatellmessig støtte” som har medført at de aller fleste fellesråd har betalt avgift etter ”lav sats” fram til 2006.
Ny ordning fra 1. januar 2007 vil være tilnærmet lik ordningen fram til 2003. Noen kommuner vil bli overført fra tidligere sone II(10,6%) til ny sone Ia(14,1%), men en videreføring av fribeløpsordning vil sikre at samtlige fellesråd i disse kommuner fortsatt vil beholde lav sats (10,6%). Kommunene Bodø og Tromsø har ikke blitt inkludert i sone IV og får således ikke gjeninnført tidligere lav sats (begrunnet med ESA-reglene om befolkningsvekst). Bodø og Tromsø er kommet i en ny sone IVa med 7,9%. Dette er noe høyere enn ellers i sone IV, men likevel godt under den generelle satsen på 14,1%. Det er forutsatt at omleggingen ikke skal gi merinntekter til staten, og for kommunal sektor gis det kompensasjon over skjønnstilskuddet til de kommuner som får merutgifter. Denne kompensasjon må da også dekke merutgifter for kirkelig fellesråd i aktuelle kommuner.

Endringer i regelverket fra 1. januar 2007:
De detaljerte bestemmelser er nærmere omtalt i kunngjøring fra Skatteetaten den 22.12.2006.
Se Skatteetatens nettsted om Endringer i reglene om arbeidsgiveravgift 2007.

- Ny soneinndeling:

Sone 1
14,1%
 
Sone 1a (ny)
14,1%
54 kommuner som før var i sone II er overført til denne sone
Sone  II
10,6%
 
Sone III
6,4%
Alle kommuner som før var i sone III er videreført
Sone IV
5,1%
Alle kommuner i sone IV får gjeninnført 5,1%.  Unntak:  Bodø og Tromsø
Sone IV a
7,9%
Bodø og Tromsø
Sone  V
0
Finnmark og Nord-Troms – Ingen endring fra tidligere

Fullstendig oversikt på Skatteetatens nettsted - soneinndeling for 2007

- Virksomhetens lokalisering
Fra 2007 er det virksomhetens lokalisering (der virksomheten utøves og er registrert) som avgjør valg av sone, og ikke den ansattes bostedskommune slik det har vært tidligere. Hvis en virksomhet er registrert med underenhet, anses hver underenhet som egen beregningsenhet for arbeidsgiveravgift.

- Fribeløpsordning
For sone Ia (kommuner som er overført fra tidligere sone II) vil det fortsatt gjelde en fribeløpsordning. Fribeløpet er hevet fra kr 270.000 til kr 530.000
Det betyr at satsen fortsatt vil være 10,6% inntil differansen mellom arbeidsgiveravgift som ville følge av en sats på 14,1% og den arbeidsgiveravgift som ville følge av en sats på 10,6%, overstiger 530.000. Dette tilsvarer lønnsutgifter ca 15,1 mill kroner. Samtlige fellesråd i sone Ia vil derfor fortsatt betale avgift etter sats 10,6%.

- Arbeidstakere over 62 år
Bestemmelsene om reduserte satser for arbeidstakere over 62 år er fjernet. Det betyr at arbeidsgiveravgiften for arbeidstakere eldre enn 62 år økes med 4 prosentpoeng, til samme nivå som for andre arbeidstakere.

MERVERDIAVGIFT

Merverdiavgiftssatsen på omsetning av mat- og drikkevarer er økt fra 13 til 14 % fra 1. januar 2007. Leveringstidspunktet er bestemmende for hvilken sats om skal brukes ved fakturering. For nærmere detaljer omkring levering og fakturering ved årsskiftet.
Se også Skatteetatens nettsted om økt matmoms.

- Oppgave- og betalingsfrist mva
Oppgave- og betalingsfrist for 3. termin merverdiavgift er forlenget med 10 dager, dvs fra 10. til 20. august.
Årsoppgave- og betalingsfrist for mva for registreringspliktige næringsdrivende med liten omsetning (< 1 mill kroner) forlenges med en måned, dvs fra 10. februar til 10. mars.

MVA-KOMPENSASJON
Endring i art 429.
KRD har gjort en endring i bruk av art 429. Endringen medfører at art 429 kun skal brukes for mva på anskaffelser som gir rett til momskompensasjon, og at mva på anskaffelser som ikke gir rett til kompensasjon føres sammen med utgiften på relevant art. Tidligere er dette kodet slik at mva er skilt ut på art 429 selv om ikke det var rett til momskompensasjon. Endringer som KRD beslutter har formelt sett kun betydning for kommunenes regnskapsføring. Vi vil likevel uttale at det er hensiktsmessig at denne endring for kommunene får tilsvarende anvendelse for kirkeregnskap.

Frank Grimstad
adm. dir 

    

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone