KA-rundskriv 26/10 av 25.11.2010

Lønns- og personalstatistikk per 01.12.2010

Publisert: 25/11/2010
KA samler hvert år inn data til et sentralt lønns- og personalregister (LPR) om arbeidstakerne hos våre medlemsvirksomheter. Dataene benyttes bl.a. for å gjøre beregninger ved lønnsforhandlinger, og som grunnlag for en årlig lønns- og personalstatistikk. Dataene samles inn ved at den enkelte virksomhet skriver endringer rett inn i databasen via en nettportal.

• Telletidspunkt er 1. desember 2010.
• Resultatet av sentrale reguleringer per 1. juli og 1. august 2010 skal være med.
• Resultatet av lokale forhandlinger per 1. august 2010 skal være med.
• Stillinger i trosopplæringsprosjektet skal merkes av særskilt (felt 13).
• Frist for registrering på internett er 10. januar 2011.
• Nettportalen er åpen for registrering fra 25. november 2010.
• Innloggingsveiledning for hvordan du bruker databasen, ligger som vedlegg til dette rundskrivet. Bruk samme ID-nummer og passord for innlogging som ved registrering sist år.
• Veiledning for utfylling av det enkelte felt ligger som vedlegg til dette rundskrivet, men er også tilgjengelig fra databasens nettportal.

Lønns- og personalstatistikk

KA er avhengig av å ha korrekte opplysninger om stillinger og lønnsdata hos den enkelte arbeidsgiver som er medlem i KA. Særlig er det påkrevd med pålitelig lønnsstatistikk ved sentrale lønnsforhandlinger. KA samarbeider med KS når det gjelder beregninger av dataene og framstilling av statistiske tabeller. Opplysningene danner også grunnlaget for trekk til OU-styrets arbeid jf. rundskriv nr 24/10.

Medlemmer med arbeidsgiveransvar

I LPR skal det bare registreres ansatte som virksomheten har arbeidsgiveransvar for. Stillinger som likevel står i lønnssystemet på bakgrunn av for eksempel tjenesteytingsavtaler om lønnsrutiner, skal ikke tas med. Det er den virksomheten som er arbeidsgiver som skal rapportere, dersom virksomheten er medlem av KA. Dette vil i mange tilfeller angå barnehageansatte og menighetsstillinger der barnehagen eller menighetsrådet er arbeidsgiver på eget budsjett, men selv ikke foretar utbetaling av lønn.

Registrering i databasen

I vedlegg 1 til dette rundskrivet er det gitt en anvisning om hvordan man skal logge seg inn i KAs database for å registrere data per 01.12.2010. I databasen vil man også se dataene som ble sendt inn i fjor, til sammenlikning. Det er også mulig å se dataene helt tilbake til 2005. Dersom en ansatt har sluttet per 01.12.2010, må dette hakes av i en egen boks. Dersom det er ansatt nye per 01.12.2010, må dette registreres ved å velge knappen «Legg inn nyansatt».
Dersom noen av KAs medlemmer ikke har hatt ansatte før, ta kontakt med KA for å bli registrert som virksomhet i databasen.

Hvem skal være med i registeret?

1. Telletidspunktet er 1. desember 2010. De som er ansatt og får lønn per denne dato skal være med hvis de oppfyller kriteriene nedenfor.

2. Arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid per uke skal være med. Dette gjelder også lærlinger og unge arbeidstakere.

3. Dersom en arbeidstaker har flere stillinger som oppfyller disse betingelsene, skal alle stillingene tas med. Alle data skal oppgis med egen oppføring for hver stilling.

4.Deltidsansatte skal tas med uansett deltidsprosent. (Merk at stillinger som trekkes med «skoleårsfradrag» på 11 % i hht Særavtale for barnehager registreres som deltid, med tilsvarende redusert stilling.)

5. Timelønte skal tas med, selv om arbeidstiden er mindre enn 14 timer per uke. (Se veiledningen for felt 13)

6. Sykemeldte som mottar lønn skal tas med som om de var i arbeid.

7. Følgende stillinger skal ikke tas med:

a) Ekstrahjelp og engasjementer under 6 mnd.
b) Vikarer for arbeidstakere i faste stillinger, dersom arbeidstakeren som vikaren fungerer for mottar lønn og blir innrapportert til LPR.
c) Kommunale stillinger som gjør arbeid for menighetsrådet/fellesrådet etter tjenesteytingsavtale.
d) Statsansatte prester.

Veiledning om utfylling

Som vedlegg 2 til dette rundskrivet og i databasens nettportal hvor registreringen utføres, finnes det en lenke til veiledning om utfyllingen av det enkelte felt. Veiledningen har følgende deler:

• Del 1 Om utfylling av enkelte felt
Her er det beskrevet hvordan det enkelte felt skal fylles ut. Dette må leses nøye, slik at registreringene blir korrekt.

• Del 2 Stillingskoder
 Her er alle de gyldige stillingskodene per 01.12.2010 listet opp, jf. også HTA kapittel 3, 4 og 5, og vedlegg 1 i HTA. I del 2 vil man også finne «stillingsdelkode» dvs kode for å få ønsket rapporteringsbenevnelse.

• Del 3 Utdanningskoder
I denne delen er alle gyldige utdanningskoder listet opp.

Frist for innsending

Databasen vil være åpen for registrering i perioden fra 25. november til 10. januar 2011. Etter dette tidspunktet blir tilgangen sperret for innlogging. Det vil bli fakturert et gebyr på kr 500 for manuell behandling for dem som ikke har registrert opplysninger i LPR innen fristen.

Kontaktpersoner

For spørsmål knyttet til registreringene kontakt:
Kjersti Østland Tveit, telefon 23 08 14 36 – e-postadresse: kjersti.tveit@ka.no
Steinar Moen, telefon 23 08 14 20 – e-postadresse: steinar.moen@ka.no

Frank Grimstad,
adm.dir.

Vedleggene med veiledninger til innlogging, og til utfylling av det enkelte felt, finnes som pdf-er under "Relaterte dokumenter"

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone