Nytt lovkrav: Barnehagen skal være et eget rettssubjekt

Fra 1. januar 2023 blir det innført et krav i barnehageloven om at hver privat barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.

OPPDATERING 2. desember 2022: Kunnskapsdepartementet skriver i sitt svar på KAs ønske om utsatt frist for å opprette eget rettssubjekt for hver barnehage: «[Vi] har (...) forståelse for at overgangen til egne rettssubjekter er ekstra tid- og arbeidskrevende for barnehager som har behov å avklare forholdet til andre rettsområder. Vi tar til etterretning at det i enkelte slike tilfeller kan skje at man ikke får alt på plass til 1. januar 2023.» (vår kursivering)

KA forstår svaret slik at de barnehager som har igangsatt arbeidet med å etablere et selvstendig barnehageselskap i tråd med lovens krav, kan bruke noe mer tid hvis det er nødvendig for å sikre en forsvarlig saksbehandling og avklaring av juridiske, økonomiske eller eiendomsmessige forhold, uten å bli utsatt for sanksjoner.

Unntak fra kravet om eget rettssubjekt

Unntak fra dette kravet er ordinære barnehager med til sammen færre enn 30 barn, familiebarnehager med til sammen færre enn ti barn eller én åpen barnehage (hvis virksomheten eier to åpne barnehager, må minst én av disse være et eget rettssubjekt). Dette nye kravet er ikke relevant for barnehager som allerede er utskilt i egen stiftelse, aksjeselskap e.l.

Hvis derimot barnehagen er en del av menighetsrådet/fellesrådets virksomhet, er en del av en organisasjon eller består av flere barnehager, så vil dette kravet måtte oppfylles før 1. januar 2023. Et eget rettssubjekt kan være både aksjeselskap, stiftelse eller forening.

Aksjeselskap

KA anbefaler at det dannes et aksjeselskap, dette gjelder både for de som har intensjon om å delta i det nasjonale selskapet, og for de som fortsatt vil være en enkeltstående barnehage med lokalt eierskap. Mye av arbeidet med å etablere et aksjeselskap for barnehagen vil være det samme, og bør igangsettes nå av nåværende eier - uavhengig av beslutning om framtidig eierskap til barnehagen.

Utdanningsdirektoratet har laget en god gjennomgang med forklaringer på de ulike prosessene.

Vi anbefaler at dere starter prosessen med et møte med revisor og regnskapsfører. De vil ha oversikt over hvilke prosesser de må forberede før selskapet kan opprettes. Vi anbefaler også at det tas kontakt med PBL (Private Barnehagers Landsforbund). Som medlem i KA er barnehagen også medlem i PBL, og de tilbyr alle barnehager bistand i arbeidet med å opprette et eget rettssubjekt. Ta kontakt på 75 55 37 00 eller pbl@pbl.no.

Deling mellom nytt rettssubjekt og øvrige virksomhet

Et av hovedspørsmålene som må avklares, er hvilke verdier mv som skal inngå i barnehagen. Det vil være et særlig behov for å gjennomtenke deling mellom barnehage og annen virksomhet der barnehagen drives i en kirke/menighetshus og/eller inngår tett i f.eks. menighetsrådets øvrige drift. Sentrale spørsmål som må avklares er blant annet:

  • Hvilke eiendeler hører naturlig til i barnehagen, og hvilke eiendeler tilhører andre, f.eks. menighetsrådet?
  • Hvilke midler/kapital/gjeld hører naturlig til i barnehagen?
  • Hvilke leieavtaler, kontrakter og forpliktelser har barnehagen?
  • Hvilke stillinger har arbeidsoppgaver som både omfatter barnehagen og annen virksomhet?

Barnehagen vil etter nyttår for eksempel måtte ha eget regnskap og revisjonsberetning og selv være avtalepart med for eksempel huseier, leverandører etc.

For de barnehager som skal inngå i et nasjonalt barnehageselskap vil bygg/eiendom ikke tilhøre barnehagen, og barnehagen skal derfor leie lokalene. For barnehager som ikke skal inngå i det nasjonale barnehageselskapet så må det tas stilling til om eventuelt bygninger skal eies av selve barnehagen eller beholde dagens eierskap.

Pensjonsforpliktelser

KAs barnehagemedlemmer har en tariffavtale med en offentlig pensjonsordning. Dette innebærer blant annet at barnehagen har framtidige forpliktelser til å dekke reguleringspremier mv for tilsatte, både nåværende og tidligere. Det vil være avgjørende at det klargjøres hvilke pensjonsforpliktelser som blir med over i et nytt selskap og hvilke forpliktelser som blir igjen hos nåværende arbeidsgiver. KA vil komme tilbake med mer informasjon om dette senere i høst.

Registrering og aksjekapital

Registreringen av aksjeselskapet gjøres gjennom Altinn og koster 5.570 kroner. Minimum aksjekapital er 30.000 kroner (her vil verdier som tas inn i selskapet kunne brukes som aksjekapital, noe som regnskapsfører/revisor vil veilede i). Se veiledning på Altinn.

Vedtekter og stiftelsesdokumenter

KA vil senere komme med råd og veiledning når det gjelder vedtekter, stiftelsesdokument mv for barnehager som etableres som aksjeselskap. Det vil bli gitt egen rådgivning for de barnehagene som ønsker å bli med i et nytt nasjonalt barnehageselskap. For å få en oversikt over hva som skal være med kan vil vi uansett anbefale å se på aksjelovens §2.

De tilsattes arbeidsforhold

For de barnehagene som blir egne rettssubjekter kan arbeidstakerne ikke lenger være ansatt direkte i menighetsrådet eller i fellesrådet. De tilsattes arbeidsforhold vil derfor bli overført til det nye rettssubjektet.

Endringene i den enkeltes arbeidsforhold vil imidlertid i hovedsak være mer formelle enn reelle: De arbeidsrettslige bestemmelsene om virksomhetsoverdragelse, gjør at de ansattes arbeidsforhold i barnehagen i hovedsak vil videreføres uendret også etter årsskiftet. Nye arbeidsavtaler bør også skrives med de ansatte, men disse skal i utgangspunktet ha samme innhold som i dag, men med en formelt ny arbeidsgiver.

Dette innebærer blant annet at nåværende pensjonsordning også videreføres for de som overføres til aksjeselskapet som ny eier barnehagen. Virksomhetsoverdragelse er imidlertid ikke til hinder for at partene på sektoren gjennom avtaler kan bli enige om endringer i tariffavtalene med endringer i vilkår for de tilsatte.

Powered by Cornerstone