KA-rundskriv 14/03 av 20. juni 2003

Forsikring av pensjonsforpliktelser

Publisert: 27/06/2003
KA vil i dette rundskrivet orientere om situasjonen rundt forsikringen av den offentlige pensjonsordningen, og be om tilbakemelding om noen opplysninger i den forbindelse.

Forestående endringer

De fleste vil være kjent med den oppmerksomheten som har vært i det siste vedr. kostnadene ved, og konkurransen i markedet for den offentlige pensjons­ordningen. Ikke minst har dette kommet til syne etter dommen i Arbeidsretten fra oktober 2002 mot et antall kommuner som hadde flyttet pensjonsordningen sin fra KLP til et privat forsikringsselskap.


Det ble i mars i år lagt fram en utredning fra det såkalte banklovkommisjonen, i NOU 2003:11 - «Konkurranse i kollektiv livsforsikring». Her legges det fram forslag til lov- og regelendringer som sikrer fri konkurranse mellom ulike selskap (forsikringsselskap/pensjonskasser).


Etter det KA kjenner til, vil det i løpet av høsten 2003 bli fremmet forslag til nødvendige lovendringer som følger opp banklovkommisjonens anliggender. KA har grunn til å tro at dette blir iverksatt fra
1. november 2003. KA har videre grunn til å tro at også KA’s medlemmer fra samme dato vil stå fritt mht valg av pensjonsleverandør av de forpliktelsene som ligger i Hovedtariffavtalen kapittel 2.


KA’s rolle

Foran denne nye situasjonen, ønsker KA å informere om og presisere en del forhold, bl.a om KA’s ansvar og rolle:


1.   Dersom noen av KA’s medlemmer vurderer å flytte pensjonsordningen sin til et annet selskap, er det avgjørende at saksbehandlingsreglene i Hoved­tariffavtalen kapittel 2, pkt 2.1.8 følges nøyaktig. Plikten til å følge disse gjelder selvstendig for KA’s medlemmer, det er ikke mulig å skyte seg inn under en tilsvarende prosess som måtte skje i resp. kommune. Pensjonsutvalget er et sentralt utvalg som består av representanter fra KA og de største arbeidstakerorganisasjonene. Det er viktig å ta med i beregningen at Pensjonsutvalget trenger tid til å få gjort sitt arbeid tilfredsstillende. Hen­vendelser til Pensjonsutvalget gjøres til KA. Vi gjengir her flyttebestemmelsene i pkt 2.1.8 i sin helhet:


Ved skifte av selskap/pensjonskasse skal dette drøftes med de tillitsvalgte, jfr flytteforskriftenes kapittel 3. Referat fra drøftingene skal følge saken fram til avgjørelsen i menighetsrådet/fellesrådet/
styret.


Før behandling i besluttende organ knyttet til eventuelt skifte av selskap kan begynne, skal aktuelle tilbud på ny tjenestepensjonsordning forelegges for Pensjonsutvalgets tariffparter, som skal godkjenne om de ulike pensjons­forsikringsproduktene tilfredsstiller de forannevnte tariffkravene. Pensjons­utvalget kan om nødvendig søke eksperthjelp.


Tjenestepensjonsordningen må i tillegg være basert på et finansieringssystem som er kjønnsnøytralt, og som ikke virker utstøtende på eldre arbeidstakere.


Før saken kan avgjøres av menighetsrådet/fellesrådet/styret, skal søknad om godkjenning inn under overføringsavtalen mellom offentlige pensjonskasser være sendt til Statens Pensjonskasse.

2.   I forbindelses med en evt. flytting, vil KA kunne bistå med generell rådgiving om ordning og saksbehandling, men KA kan i dag ikke tilby konsulenthjelp i det enkelte tilfelle for å vurdere de konkrete produkter som tilbys fra annen leverandør, eller med bistand ved selve avtaleinngåelsen. Dette er et arbeid som derfor må kjøpes fra et etablert konsulentfirma. Etter henvendelse, kan KA opplyse om et mindre antall renommerte selskaper som opererer i dette markedet.

3.   Dersom det er et A-medlem (fellesråd) som vurderer å gå inn i en flytteprosess, vil vi tro at det er både hensiktsmessig og økonomisk fordelaktig å samarbeide med kommunen. Dersom det gjelder et menighetsråd i en kommune hvor det også er fellesråd, vil vi anta at det er tjenlig å samordne seg med fellesrådet.

4.   KA tror at våre medlemmer ikke bør undervurdere den tiden og de ressursene som en flytteprosess krever. Selv om det teknisk sett kan bli mulig å flytte pensjonskasse/forsikrings­selskap pr 01.01.2004, tror KA det er klokt å bruke det kommende året til nødvendige vurderinger og prosesser.

 


Innhenting av opplysninger

Ved tariffrevisjonen pr 01.05.2003 ble partene enige om å kartlegge hvilke selskaper som benyttes som pensjonsleverandør for KA’s medlemmer. Pensjonsordningen er den del av de sentrale tariffbestemmelsene, og det er derfor naturlig at de sentrale parter har oppmerksomhet på utviklingen. Det er også et spørsmål om å være forberedt på den arbeidsmengden som Pensjons­utvalget kan komme til å få.


Vi ber derfor at skjemaet på side 3 ( i nettversjonen et nedlastbart skjema) fylles ut av alle KA’s A- og B-medlemmer, og returnerer til oss innen 1. september 2003. Skjemaet kan sendes pr post eller pr fax til nr 23 31 04 50.
På KA’s nettsider http://www.ka.no vil det også være mulig å finne et nedlastbart skjema, som fylles ut og sendes som vedlegg til e-post til steinar.moen@ka.no.


Frank Grimstad

adm. dir

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone