Endringer på kirkebygg

Balansen mellom kulturminnevern og brukervennlighet kan være en utfordring i forvaltningen av kirkebygg. Endringer skal alltid godkjennes av biskopen, og dersom bygget er vernet har også Riksantikvaren en rolle i prosessen.

Bortimot tusen av Den norske kirkes om lag 1.635 kirkebygg er omfattet av en form for vern.

  • Alle kirker fra før 1650 er fredet.
  • Kirker fra perioden 1650-1850 er automatisk vernet.
  • En del nyere kirker er vernet gjennom vedtak.

Detaljer finnes i rundskriv Q06/2020 Forvaltning av kirke, gravplass og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø. Det er utgitt av Barne- og familiedepartementet og Klima- og miljødepartementet og er relatert til trossamfunnsloven, gravplassloven og kulturminneloven.

En kirkes vernestatus gir juridiske føringer for drift, vedlikehold og utvikling. Dette har følger for handlingsrom og saksbehandling dersom eier/forvalter ønsker å gjøre endringer på bygget.

  • Uavhengig av vernestatus skal endringer og tiltak godkjennes av biskopen.
  • For fredede kirker skal bygningsmessige endringer godkjennes av Riksantikvaren.
  • For listeførte kirker krever endringer og tiltak søknad til biskopen, som så går innom Riksantikvaren for faglig uttalelse, før endelig vedtak fattes av biskopen.

Tilgjengelighet/universell utforming

Behov for endringer på kirkebygg er gjerne knyttet til et ønske om mer universell utforming. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven vektlegger at byggene og omgivelsene våre skal være tilgjengelige for alle.

Alle nye kirkebygg som oppføres etter at loven begynte å gjelde (2008) må oppfylle kravene til fysisk tilrettelegging i plan- og bygningsloven. For eksisterende kirkebygg gjelder kravene bare for nye byggetiltak.

Antidiskrimineringsloven pålegger likevel offentlige virksomheter og private virksomheter rettet mot allmennheten å «arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innen virksomheten».

Gjennom lov om offentlige anskaffelser § 5 er man også pålagt å ta hensyn til universell utforming ved anskaffelser av varer og tjenester.

KAs veileder om tilgjengelighet til kirkebygg kan lastes ned som pdf her.

 
Powered by Cornerstone