Medarbeidersamtaler

En medarbeidersamtale eller utviklingssamtale er en planlagt, forberedt og tilbakevendende personlig samtale mellom leder og medarbeider.

Medarbeidersamtale kalles noen steder utviklingssamtale eller pluss-samtale for å understreke at denne planlagte samtalen atskiller seg fra den daglige samtale og omgang.

I enhver organisasjon bør det gjennomføres medarbeidersamtale minst én gang i året. Medarbeidersamtalene er et ledd i HMS-arbeidet og begrunnet ut fra § 4 i aml.

Mål med medarbeidersamtalen

 • Skape felles forståelse for arbeidssituasjonen, samarbeid og utvikling mot felles mål.
 • Klargjøre mål og resultater for den enkelte medarbeider.
 • Synliggjøre sammenhengen mellom organisasjonens mål og forventningene til den enkelte.
 • Vurderes ut fra kriterier for jobboppfyllelse (stillingsbeskrivelser).
 • Bidra til at medarbeidernes behov blir forstått av ledelsen.
 • Bidra til at ledelsens forventninger og krav til medarbeiderne blir klargjort.
 • Sikre at organisasjonen utvikler medarbeidernes kompetanse i tråd med behovene.
 • Klargjøre den enkelte medarbeiders kompetanse i forhold til de arbeidsoppgavene som han/hun står overfor.
 • Skape oversikt og forståelse for den enkeltes opplevelser av arbeidsmiljøet.
 • Utvikle åpenhet og trygghet gjennom bevisst dialog mellom leder og medarbeider.
 • Bidra til at uheldige sider ved arbeidsmiljøet blir avdekket og sikre at relevante tiltak kan bli iverksatt.
 • Ledd i karriereplanlegging

Krav til medarbeidersamtalen

 • Leder er ansvarlig for å gjennomføre sine samtaler i henhold til avtalte planer.
 • Samtalen bør ikke foregå på lederes kontor.
 • Samtalen skal være avtalt med medarbeider to uker i forveien.
 • Både leder og medarbeider skal være godt forberedt.
 • Medarbeidersamtalene skal gjennomføres uten forstyrrelser.
 • Det skal settes av tilstrekkelig tid.

Forhold som kan/bør diskuteres

 • De psykososiale arbeidsforholdene; f.eks. samarbeidsklima, trivsel.
 • De fysiske arbeidsforholdene; f.eks. hensiktsmessige hjelpemidler, utstyr, lys, varme. (jfr. vernerunden).

Hvorfor medarbeidersamtale?

 • Gir mulighet for tilbakemelding.
 • Gi hjelp til planlegging/utvikling.
 • Bedre kommunikasjonen.
 • Klargjøre nøkkeloppgaver.
 • Skape tillit, åpenhet og felles holdninger.
 • Gi hjelp til prioritering.
 • Mulighet for justering av arbeidsoppgaver.
 • Gir informasjon om arbeidssituasjonen.

Forutsetninger for at medarbeidersamtalen skal bli vellykket

 • Åpenhet og tillit
 • Minstemål av planer og strategier/stillingsbeskrivelse
 • Lederen må ha muligheter for å følge opp
 • Alle nivåer har felles holdninger og opplegg
 • Reflekter og åpen på gjensidige forventninger

Skjema

Det finnes ulike skjema som kan være til hjelp når medarbeidersamtale skal gjennomføres. Skjema er imidlertid ikke det viktigste, men bevissthet om hva mann vil med samtalen.

Vi har likevel lagt ut et samtaleskjema (se i margen på denne siden) med to ulike tilnærminger.

Det første skjemaet har LØFT (løsningsfokusert tilnærming) som referanseramme. LØFT fokuserer på språkets betydning for å utvikle god kommunikasjon og godt arbeidsmiljø. Dersom dere ønsker å benytte LØFT i medarbeidersamtalen bør det undervises litt på forhånd i hva LØFT er.

MERK: Skjemaene som følger som nedlastbart vedlegg, er forslag til temaområder som man kan ta for seg i en medarbeidersamtale. Skjemaene lastes ned og tilpasses den aktuelle samtalen.

Powered by Cornerstone