KA-rundskriv 10/04 av 6. mai 2004

Tariffoppgjøret 2004

Publisert: 06/05/2004
Hovedtariffavtalen er sagt opp av partene, og utløp 30. april. Partene har hatt ett forhandlingsmøte, og er blitt enige om å avvente framdriften i KS-området.
Framdrift
Partene hadde det første forhandlingsmøtet 22. april, og ble enige om at videre forhandlinger om HTA-revisjonen kunne foregå etter 1. mai. Etter at det ble brudd i forhandlingene i KS-området, vil dette oppgjøret gå til mekling. Fristen for meklingen er satt til kl 24 onsdag 26. mai 2004, og forhandlingene i KA-området vil tidligst bli gjenopptatt etter dette tidspunktet. 
I tiden før oppgjøret i KA-området er avsluttet, og partene endelig har godkjent et forhandlingsresultat, betales det ut lønn i samsvar med HTA 01.05.2002 - 30.04.2004.

Informasjon
KA vil komme nærmere tilbake med informasjon om framdriften i lønnsforhandlingene på KAs nettsider med adresse og i rundskriv .

Beredskap for eventuell konflikt/streik
KAs medlemmer må ha en beredskap for mulig arbeidskonflikt. Hvis KA vurderer det som sannsynlig at konflikt kan oppstå, vil det bli utarbeidet mer detaljert og konkret informasjon om arbeidsgivers rolle under en evt. arbeidskonflikt. 

Det er likevel noen forhold som det er viktig at den enkelte arbeidsgiver har forberedt og avklart: 

1. Avgjøre hvem som er arbeidsgivers representant, og som dermed kan gis oppgaver for å sikre fortsatt drift og dempe skadevirkningen av en evt. streik. 

2. Oppnevne ansvarlig(e) person(er) som under konflikt skal forestå informa-sjonsarbeid lokalt, og være kontakt-person overfor KA. Ved behov vil KA raskt trenge dette navnet, med tilgjengelighet pr telefon- og fax-nummer, og helst tilgang til internett og e-postadresse. 

3. Kartlegge virksomhetens oppgaver i forhold til virkningen av plassoppsigelse for de enkelte arbeidstakere/-grupper. 

4. Vurdere konsekvenser for uorganiserte og deres arbeid ved eventuell konflikt. 

5. Vurdere hvilke arbeidstakere som må søkes unntatt fra streik av hensyn til tredjemanns interesser. 

Arbeidsgiverne bør også sette seg inn i §§ 6 og 14 i gjeldende Hovedavtale. 

I denne forbindelse anbefaler vi heftet «Streik - forholdsregler arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp» 7. utgave fra Kommuneforlaget som grunninnføring. 
Heftet kan bestilles på
- tlf. 24 13 28 50 eller fax 22 83 14 16
- bestilling@kommuneforlaget.no
- http://www.kommuneforlaget.no
og har bestillingsnummer KPB 049494. 
Heftet koster kr 100 pr stk, kr 90 dersom det bestilles mer enn 10 stk. 

Frank Grimstad
direktør
Del i sosiale medier:
Relaterte lenker
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone