KA-rundskriv nr. 10/08 av 29. april 2008

Utlysning av frie reisestipend 2008

Publisert: 29/04/2008
Det sentrale, partssammensatte OU-styret i KA-sektor utlyser frie reisestipend. Søknadsfristen er 1. september 2008. Neste utlysning vil ha søknadsfrist 1. september 2009.

Vi ber om at denne informasjonen leses grundig og formidles til alle ansatte og deres tillitsvalgte.
Det minnes spesielt om ansatte i deltidsstillinger og ansatte i selvstendige enheter som ligger under
deres virksomhet, f.eks barnehager eller gravferdsvirksomhet.

Hva er frie reisestipend?
Stipendets målsetting er å bidra til kompetanseutvikling utenfor de regulære studier og kurs, gi muligheter for alternativ og kreativ fagutvikling og bidra til virkeliggjøring av spesielle muligheter og gode ideer. Eksempler kan være internasjonale konferanser eller studiebesøk i virksomheter med særlig interessant arbeid.

Stipendet gis som hovedregel til tiltak som har karakter av å være ”engangs” og bare en gang pr person.

Tiltak med et totalbudsjett under minstebeløpet på kr. 5.000 vil ikke prioriteres.
Prosjektets faglige innhold tillegges vekt.

Frie reisestipender gis ikke til deltakelse på regulære studier og kurs eller andre nødvendige kompetansetiltak (f.eks kompetansegivende studier, kurs som KA, Norsk Forening for Kirkegårdskultur, Kirkerådet eller bispedømmene arrangerer, faste årlige arrangementer med forventet deltakelse osv.).

Stipendet kan dekke utgifter til bl a reise, opphold, konferanseavgift eller lignende.

Hvem kan søke?
Alle fellesråds- og menighetsrådsansatte kan søke. Også grupper av ansatte kan søke.
Grupper som består av både fellesrådsansatte og andre kan få tildelt reisestipend, men stipendet kan da kun brukes til å dekke utgifter for de fellesrådsansatte.

Det er avsatt egne midler til stabsturer – se egen utlysning.
Utdanningsinstitusjoner og bispedømmer har ikke anledning til å søke.

Enkeltpersoner kan velge mellom to søknadsbeløp: kr. 5.000 eller kr. 10.000.
Grupper kan velge mellom tre søknadsbeløp: kr. 5.000, kr. 10.000 eller kr. 15.000

OU-styret har satt av til sammen inntil kr. 75.000 til frie reisestipender for 2008.

Det kan søkes stipend for tiltak som skal gjennomføres frem til neste utlysning 1. september 2009.

Krav til søknaden:
Søknaden må skrives på vedlagte søknadsskjema og alle opplysninger skal fylles ut.
Vennligst merk følgende:

-”Søknaden gjelder”: Hvis søknaden gjelder en gruppe, skal alle deltakere listes opp. Hvis deltakerne har forskjellige arbeidsgivere skal dette oppgies under punkt 10 ”Annen informasjon”. Under punkt 10 oppgis også opplysninger knyttet til forventede deltakere i tilfeller der dette ikke er klarlagt på søkertidspunktet.
- ”Budsjett”: Inntekter og utgifter skal være like.
- Det forutsettes en egenandel.
- Anbefaling fra arbeidsgiver skal vedlegges.
- Søknaden skal sendes pr e-post.
- ”Underskrift”: Navn på søker. Det er ikke nødvendig å ettersende underskrevet eksemplar.
- For grupper: Informasjon om hvordan utgifter til ikke-støtteberettigede deltakere skal dekkes, føres opp i punkt 10.

Annen informasjon.
Søknaden skal normalt sendes inn før tiltaket skal gjennomføres.

Praktiske opplysninger:
Søknadene vil bli behandlet av OU-styret.
Søknaden sendes til OU-styrets sekretariat som vedlegg til e-post. Bruk adressen ka@ka.no.

Søknadsfristen er 1. september 2008.

Spørsmål kan rettes til OU-styrets sekretær, Helene Horsfjord, tlf 23 08 14 00, e-post helene.horsfjord@ka.no.
NB! Ikke send søknader til denne adressen!

Svar på søknaden, og eventuell annen kommunikasjon angående saken, vil sendes til den som står oppført (øverst) under punkt 2 ”Søknaden gjelder” og arbeidsgivers adresse vil normalt benyttes.
Hvis det pga lokale forhold er urimelig å bruke arbeidsgivers adresse (f.eks pga annet arbeidssted), må svaradresse oppgis under punkt 10. ”Annen informasjon”.

Frank Grimstad
adm. dir

 

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone