Økonomi i kirkelig fellesråd

Her er ti råd for god økonomiforvaltning i kirkelig fellesråd.

1. Snakk om økonomi på fellesrådsmøtene
Økonomi og forvaltning bør være jevnlige innslag på møtene i det kirkelige fellesrådet. Økonomirapporter skal legges fram, slik at medlemmene kan følge med.

2. Økonomien er fellesrådets ansvar
Det er de kirkelige fellesrådene som kollegialt organ som har det overordnede ansvar for økonomiforvaltningen. Selskapslovgivningen der styremedlemmer har personlige ansvar, gjelder ikke for kirkelig fellesråd. Det er heller ikke rettspraksis at medlemmer av kirkelige fellesråd blir stilt til ansvar for disposisjoner gjort av kirken. Fellesrådet kan i likhet med kommuner ikke gå konkurs.

3. Ha møter mellom fellesrådsleder og kirkeverge
Lederen av fellesrådet bør etablere faste møtepunkter med kirkevergen/den daglige lederen. Det bør være slike møter minst en gang hvert halvår. Spørsmål om internkontroll og økonomiske systemer bør være et fast punkt på møtene.

4. Etabler god internkontroll
Kirkelige fellesråd, uansett størrelse, må ha systemer som det er mulig å etterprøve og gjennom gå. Et godt system for internkontroll er viktig for å unngå feil i forvaltningen.

5. Kirkevergen må kunne økonomi
Kirkevergen må ha en minimumskunnskap om økonomi. Fellesrådet må ikke akseptere at en kirkeverge sier at "økonomi har jeg ikke greie på".

6. Innfør kontrollkultur
Både de valgte medlemmene av fellesrådet, fellesrådets leder, kirkevergen og de ansatte må være bevisst på den økonomiske kulturen i organisasjonen. En sunn økonomisk kultur, med et fornuftig kontrollsystem, er en beskyttelse av de pengene som forvaltes, men også av de ansatte.

7. Revisor er viktig
Alle fellesråd skal ha autorisert revisor. l tillegg til at revisoren skal foreta "regnskapsrevisjon", skal vedkommende foreta en gjennomgang av systemer og rutiner, og skal rapportere svakheter som er vesentlige. Revisoren skal også påse at den kirkelige administrasjonen bruker penger i pakt med de vedtatte budsjettene. Kirkevergen bør ha faste møter med revisoren. Revisor er valgt av fellesrådet, og det er naturlig at rådet har kontakt med revisor.

8. Så lite kontanter som mulig
I kirkelige sammenhenger kan det være vanskelig å unngå bruk av kontanter. Så langt som mulig, bør man unngå kontantkasse på kirkekontoret.

9. Rutiner ved håndtering av offer
Det må opprettes skriftlige rutiner for håndtering av penger. Disse må være kjent for alle involverte. Opptelling etter kirkeofringer skal alltid foretas av minst to personer. Unngå at én person er alene med pengene på noe tidspunkt.

10. Bruk nummererte billetter
Ved konserter og andre arrangementer hvor man tar inngangspenger, bør man bruke nummererte billetter.

Rådene er utarbeidet av Trygve Nedland, som jobbet som spesialrådgiver i KA fram til mai 2022.

Powered by Cornerstone