Fremføring av musikk utenom gudstjenester (Tono-avtalen)

KA har inngått en rammeavtale med Tono om fremføring av musikk på konserter, og vi anbefaler alle kirkelige fellesråd å inngå en direkte avtale med Tono basert på denne. Det kreves ikke slik avtale for musikk fremført under musikkandakter og gudstjenester.

Alle fellesråd kan, på vegne av soknene i kommunen, inngå avtale med Tono basert på KAs rammeavtale for vederlag for fremføring av musikkverk som Tono forvalter. Prisen bestemmes av innbyggertallet i kommunen. Tilslutning til avtalen gir fri bruk innenfor bestemte rammer for all virksomhet i regi av alle menigheter i fellesrådsområdet.

For de aller fleste fellesråd/menigheter vil en direkte rammeavtale med Tono være både økonomisk og administrativ lønnsom. For informasjon om Tono-avtalen, se rundskriv 04/15. Avtaletekst for tilslutning til avtalen finner du til høyre på denne siden.

Dersom et fellesråd ikke inngår en slik avtale, må den enkelte menighet innhente tillatelse og betale vederlag ved all fremføring av beskyttede musikkverk etter Tonos satser. I tillegg må repertoaret innrapporteres til Tono.

Ved konserter/arrangementer der det bare fremføres musikk hvor opphavsmannen har vært død i mer enn 70 år, så er man heller ikke forpliktet til å betale vederlag da bruken er «falt i fri».

Det trengs ingen egen avtale med Tono for bruk av musikk i gudstjenester og musikkandakter. Dette er godtgjort i en særskilt avtale mellom staten og Tono.

 

Powered by Cornerstone