Åndsverk og kopiering/Fremføring av musikk utenom gudstjenester (Tono-avtalen)

Fremføring av musikk utenom gudstjenester (Tono-avtalen)

KA har inngått en rammeavtale med Tono om fremføring av musikk på konserter, og vi anbefaler alle kirkelige fellesråd å inngå en direkte avtale med Tono basert på denne. Det kreves ikke slik avtale for musikk fremført under musikkandakter og gudstjenester.

Alle fellesråd kan, på vegne av soknene i kommunen, inngå avtale med Tono basert på KAs rammeavtale for vederlag for fremføring av musikkverk som Tono forvalter. Dersom et fellesråd ikke inngår en slik avtale, må den enkelte menighet innhente tillatelse og betale vederlag ved all fremføring av beskyttede musikkverk.

Tono har et fast minimumsvederlag for hver konsert der det fremføres beskyttet musikk, uansett hvor mange beskyttede musikkverk som fremføres. Dette minimumsvederlaget er p.t. på 591 kroner per konsert. På konserter med billettinntekter er vederlaget til Tono 10 prosent av brutto billettinntekter opp til 16.200 kroner.

For hver konsert eller for hvert arrangement hvor det fremføres musikk, og som arrangeres i regi av menigheten, skal det betales vederlag. I tillegg må repertoaret innrapporteres til Tono. For de aller fleste fellesråd/menigheter vil en direkte rammeavtale med Tono være både økonomisk og administrativ lønnsom.

Som nevnt i tidligere rundskriv så er det allerede betalt for musikkandakter og gudstjenester gjennom en særskilt avtale mellom staten og Tono.

Ved konserter/arrangementer der det bare fremføres musikk hvor opphavsmannen har vært død i mer enn 70 år, så er man heller ikke forpliktet til å betale vederlag da bruken er «falt i fri».

For informasjon om Tono-avtalen, se rundskriv 04/15.

Powered by Cornerstone