Tjenester fra KA

KA yter tjenester innen et vidt spekter av fagfelt. Mye av rådgivningen går over telefon og er gratis for medlemmer.

Medlemskontingenten sikrer at KA stiller bred og spesialisert kompetanse til disposisjon for sine medlemmer innen en rekke fagområder; arbeidsgivervirksomhet/tariffpolitikk, personalforvaltning, eiendoms- bygnings- og forsikringskompetanse, offentlige anskaffelser, kurs og undervisning, forsøks- og utviklingsarbeid, kommunikasjon og mediehåndtering, kvalitetsverktøy og metodikk mv, foruten utgivelse av litteratur og veiledning og rådgivning.

Medlemskontingenten bidrar også til å delfinansiere mange av KAs kompetansetiltak. l tillegg yter KA bistand og tilbyr rådgivning per telefon, e-post eller møte (digitalt eller fysisk) til enkeltmedlemmer på bakgrunn av henvendelser. Mye av dette er tjenester som kan forventes utført innenfor rammen av medlemskapet, men med noen begrensninger knyttet til tidsbruk.

Konsulentbistand

Medlemmer får gratis rådgivning inntil 4 timer pr. sak.
Arbeid med saker utover 4 timer faktureres – også forberedelse til samtaler / møter. 

Honorar for konsulentbistand/rådgivning

 • kr. 1 080 + mva pr. time. for medlemmer
 • kr. 1 540 + mva. for ikke-medlemmer

Fra og med stevning eller forliksklage er det advokat eller advokatfullmektig som håndterer saken. 

 • kr. 1 670+ mva pr. time for medlemmer
 • kr. 2 210 + mva for ikke-medlemmer

For reisetid betales medgått tid inntil 5t. pr reise (t/r) - timepris kr. 1 080  (1 540) + mva. I tillegg faktureres reise- og evt. oppholdsutgifter.

For særlige oppdrag (for eksempel utredningsoppgaver) kan det avtales fast pris.

Foredrag og kursvirksomhet

 • kr. 1 825 + mva. pr. time / kr. 10 280 + mva. pr. kursdag for medlemmer 
 • kr. 2 500 + mva. pr. time / kr. 14 000 + mva. pr. kursdag for ikke-medlemmer 
 • Minimum betales for to timer. Reisetid inntil 5 t med timepris som rådgiving.

For oppdrag hvor det kreves flere foredragsholdere, særlig forberedelse (nybrottsarbeid, forundersøkelser mv.) eller forventes mange deltakere, avtales honorar særskilt. I tillegg faktureres reise- og evt. oppholdsutgifter.

Rekruttering og ansettelse

Veiledning og tips om fremgangsmåte og hvilke spørsmål det er viktig å gjennomtenke før dere går i gang med en rekruttering, finner du her.

Kontakt gjerne KAs arbeidsgiveravdeling på telefon 23 08 14 00 for:

 • Juridisk kvalitetssikring av utlysningstekst
 • Vurdering av ønsket kompetanse- og egnethetsprofil på ulike stillinger
 • Rådgivning rundt arbeidsavtale og lønn
 • Rådgivning knyttet til spesielt til lederansettelser

Ønsker dere konkret bistand til gjennomføring av en lederrekrutteringsprosess, anbefaler vi å ta kontakt med en av våre samarbeidspartnere.

Andre tjen​ester

Ønsker et medlem rådgivning som krever et mer omfattende arbeid, f.eks. i form av utredninger eller omfattende faglig arbeid, må det avtales pris, alternativt avtales betaling for medgått tid basert på timesatsene over. Det kan dreie seg om oppdrag som f.eks.:

 • Personalsaker (arbeidsmiljø, konflikter, oppsigelse / avskjed)
 • Omorganisering, omstilling, nedbemanning
 • Utviklings- og endringsprosesser
 • Økonomisk analyse, ressursbehov, kommune/kirke-forhold
 • Veiledning, coaching, mentoring
 • Foredrags- og kursvirksomhet

Det gjelder også bistand der KA blir bedt om å overta, helt eller delvis, ansvar for saksbehandling, koordinering og fremdrift i en sak.

Gjeldende fra 01.01.2023.

Powered by Cornerstone