Kirkepolitisk arbeid

Det hender at medlemmer ber KA tale deres sak overfor Kirkerådet eller Kirkemøtet. Denne kontakten er regulert i en avtale mellom KA og Kirkerådet.

KA har både rettssubjektet Den norske kirke (Kirkerådet/bispedømmerådene) og alle de kirkelige fellesrådene som medlemmer. Blant våre medlemmer er også organisasjoner med arbeid knyttet opp mot Den norske kirke på forskjellig vis.

Kirkemøtet og Kirkerådet har myndighet på flere områder som direkte berører de andre av KAs medlemmer. I noen saker skjer det derfor at medlemmer ber KA tale deres sak overfor ledelsen i Kirkerådet. Dette innebærer altså at et medlem ber oss ta opp deres sak overfor et annet medlem.

For å fasilitere dette på en ryddig måte, har KA og Kirkerådet undertegnet en avtale som regulerer de situasjonene der KA representerer andre medlemmer overfor Kirkerådet. Denne legger opp til en årlig konsultasjon med Kirkerådets administrative ledelse angående økonomi og budsjettarbeid, samt at KA vil være høringsinstans på selvstendig grunnlag i saker som berører KAs øvrige medlemmer. I tillegg har KA anledning til å tale medlemmers saker overfor den valgte politiske ledelsen i Den norske kirke.

Powered by Cornerstone