KA-rundskriv nr. 06/04 av 10. februar 2004

Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger - Mulighet for refusjon av reiseutgifter

Publisert: 15/02/2004
Fellesråd som har hatt utgifter til reise til kompetanseutviklingstiltak for kateketer / menighetspedagoger får nå mulighet til å søke om refusjon av disse utgiftene på et forenklet søknadsskjema (vedlegg til rundskrivet).

Bakgrunn

KA mottar et årlig tilskudd til kompetanseutvikling for undervisningsstillinger fra Kultur- og kirkedepartementet.  Midlene skal disponeres i samarbeid med Den norske kirkes kateketforening (DNKK).  Tilskudd kan ytes til alle tilsatte i undervisningsstillinger der fellesråd/ menighetsråd i Den norske kirke er arbeidsgiver.


Tilskudd ytes til individuelle, regionale og sentrale tiltak.


Særlig om reiseutgifter

Tilskuddsordningene for katekter/menig­hetspedagoger gir arbeidsgivere større mulighet til å tilby disse yrkesgruppene relevante kompetanseutviklingstiltak.


Gjennom de årene ordningene har eksistert erfarer imidlertid KA at kostnader til reise i forbindelse med tiltakene i en del tilfeller ikke blir dekket gjennom tilskuddene.  Disse utgiftene blir ofte betalt av fellesrådet.  I særlig grad ser dette ut til å gjelde for regionale tiltak, noe som ofte henger sammen med praktiske og administrative forhold som vanskeliggjør dekning av reiseutgifter.

 


Søknad om dekning av reiseutgifter

Fellesråd som har hatt utgifter til reise til kompetanseutviklingstiltak for kateketer / menighetspedagoger får nå mulighet til å søke om refusjon av disse utgiftene på et forenklet søknadsskjema (vedlegg til  rundskrivet).


Der refusjon av reiseutgifter er en forutsetning for deltakelse, kan søknad sendes forskuddsvis.


Utgifter til tiltak som får støtte av kompetanseutviklingsmidlene vil prioriteres.


For andre tiltak forutsettes det at tiltak er et resultat av lokalt samarbeid om kompetanseutvikling, er relevant for stillingen og at kateketen har fått permisjon, i samsvar med kravene for andre tilskudd, jf. rundskriv 05/04.


Søknadsfrister:

Søknadsfrister er 1. april og 1. oktober 2004.


Søknader sendes til Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. Søknaden kan gjerne sendes som vedlegg til e-post. Bruk adressen ka@ka.no. Postadressen er Karl Johans gt. 35, 0162 Oslo.

 

 

Spørsmål kan rettes til:

Helene Horsfjord i KA, tlf 23 31 04 62, e-post: helene.horsfjord@ka.no

Jarl Eidjord i DNKK, tlf 22 93 28 20, e-post: dnkk@kateket.no

 


 

Frank Grimstad

adm.dir.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone