KA-rundskriv nr 03/10 av 08.01.2010

Betaling for ansvars- og ulykkesforsikring for deltagere i den lokale kirkes virksomhet.

Publisert: 15/07/2010
KA har i de siste årene tegnet både en ansvarsforsikring og en ulykkesforsikring for deltagere, frivillige og besøkende til den lokale kirkes virksomhet. Disse to forsikringsordningene ble til og med 2009 fullt ut finansiert gjennom tilskuddsmidler fra Kultur- og kirkedepartementet. Staten har nå avsluttet finansieringen av ordningen. I 2010 vil staten kun bidra med en delfinansiering på om lag 1/3 av kostnadene til de to forsikringsordningene ut fra statens særskilte ansvar for prestetjenesten. Fra og med 2010 må forsikringsordningene, ut over tilskuddsbeløpet fra staten, finansieres gjennom en egenandel fra den lokale kirke.

Oppdatert 21.06.2010 med vilkårene for ansvarsforsikringen - jf pdf til høyre.


KA legger til grunn at alle lokale enheter i Den norske kirke bør ha både en ulykkesforsikring og en ansvarsforsikring som omfatter deltagere i kirkens virksomhet. 
KA forutsetter derfor at alle fellesråd som ikke aktivt melder fra til KA innen 3. februar 2010, slutter seg til disse to ordningene, og dekker sin del av forsikring etter faktura fra KA.

Forsikringsvilkårene er ikke endret i forhold til tidligere år.

Ulykkesforsikringen gir utbetalinger ved ulykker/skader som medfører død, invaliditet eller behandlingsutgifter. Forsikringen gir utbetaling til deltager mv, selv om arrangør ikke er rettslig ansvarlig for skaden. Tilsvarende ulykkesforsikring er nå blitt vanlig i alt frivillig arbeid, idrett mv.
Se vedlegg for ytterligere informasjon og vilkår hos KNIF Trygghet Forsikring AS. (Releaterte dokument i høyre spalte)

Ansvarsforsikringen gir utbetaling der den lokale kirke er påført et rettslig erstatningsansvar. Videre omfatter ordningen en formueskadeerstatning (økonomisk tap som tredjemann påføres ved uaktsomhet fra kirkens side) og underslagsforsikring (økonomiske tap når ansatte har foretatt bestemte straffbare handlinger overfor menighetsråd/fellesråd).
Se vedlegg for ytterligere informasjon og vilkår hos Gjensidige forsikring. (Releaterte dokument i høyre spalte)

Ordningene omfatter barnehager og andre virksomheter som er eid av menighetsråd eller kirkelig fellesråd.
Virksomheter som er etablert som egne virksomheter (stiftelser, foreninger, aksjeselskap mv) er ikke inkludert.

Ordningene omfatter heller ikke tilsatte i Den norske kirke. Alle forsikringsordninger for tilsatte må tegnes av den enkelte arbeidsgiver.

En felles ordning med ansvars- og ulykkesforsikring som KA inngår på vegne av hele Den norske kirke, gir bl.a. følgende fordeler:
• Felles forsikringsordninger på dette området gir langt lavere pris i forhold til at det enkelte fellesråd og menighetsråd selv tegner individuelle avtaler. Vi har grunn til å tro at individuelle avtaler vil kunne medføre betydelige prisøkning. 
• En felles ordning sikrer at hele Den norske kirke er omfattet av forsikringen, og det unngås at deler av kirken er udekket pga inkurier, vakanser, svakheter i organisasjonen mv. Dette bidrar til trygghet for både tilsatte, rådsmedlemmer, samarbeidspartnere og deltagere i Den norske kirkes virksomhet.
• Denne ordningen omfatter alt lokalt arbeid i Den norske kirke som utgår fra enten menighetsråd, kirkelig fellesråd eller prestetjenesten. Ved skader vil en da unngå unødig usikkerhet om ansvarsforhold i den lokale kirkes.
• En felles ordning gir grunnlag for felles informasjon om forsikringsdekning og eventuelle behov for tilleggsdekning mv. Dette er en fordel bl.a. i informasjon til foreldre om trosopplæring og andre satsingsområder i Den norske kirke.
• KA vil bistå med rådgivning mv i saker som berører forsikringsordningene

De samlede kostnadene til begge ordningene for alt lokalt arbeid i Den norske kirke er om lag kr 1 mill i 2010. Staten v/ Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har signalisert at de vil dekke om lag 1/3 av kostnadene. Utgiftene for den lokale kirke vil derfor samlet bli om lag kr 700 000. Vi har funnet det hensiktsmessig at de kirkelige fellesrådene betaler dette på vegne av all kirkelig virksomhet med utgangspunkt i menighetsråd og fellesråd. Beløpet vil reduseres forholdsmessig hvis noen fellesråd ikke ønsker å delta i ordningen. 

Samlet kostnad fordelt på fellesråd etter kommunestørrelse:

Fellsråd i kommuner med

Egenandel

under 2500 innbyggere:

500 kr

2 500 til 4 999 innb:

850 kr

5 000 til 9 999 innb:

1 500 kr

10 000 til 19 999 innb:

2 750 kr

20 000 til 49 999 innb:

4 000 kr

50 000 til 59 999 innb:

5.000 kr

60 000 til 69 999 innb:

6 000 kr

70 000 til 99 999 innb:

7 000 kr

100 000 til 150 000 innb:

10 000 kr

Trondheim kirkelige fellesråd:

15 000 kr

Bergen kirkelige fellesråd:

20 000 kr

Oslo kirkelige fellesråd:

30 000 kr

 

De fellesråd som ikke ønsker å slutte seg til disse to forsikringsavtalene må melde fra til KA innen 3. februar 2010. 
Avmelding skjer via epost til KA: ka@ka.no.
De som melder fra innen fristen, vil da bli tatt ut av de to avtalene fra og med 15. februar 2010.
I de fellesrådsområdene som ikke ønsker å delta i ordningen, vil heller ikke preste-tjenesten bli omfattet av ordningene.

De som ikke aktivt melder fra innen 3. februar vil bli fakturert kostnadene direkte fra KA i løpet av 1. kvartal 2010.

De som ikke ønsker å delta i ordningen fra og med 2011 må melde fra til KA innen 1. desember 2010.

Frank Grimstad
adm.dir.
 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone