Lokale forhandlinger

Slik gjennomfører dere lokale forhandlinger.

Enighetene som ble oppnådd om hovedtariffavtalene på KA-sektoren høsten 2022 innebærer at det skal gjennomføres lokale forhandlinger i fellesråd/menighetsråd og i de virksomhetene som er omfattet av organisasjonsavtalen. Rammen for dette er 1,0 prosent av den totale lønnsrammen på 3,84 prosent.

Vi kommer til å dele veilednings- og ressursmateriell om lokale forhandlinger fortløpende på denne siden.

Opptak av webinar om lokale forhandlinger (11. november)

Rundskriv om lokale forhandlinger ble publisert 10. november.

 

Spørsmål og svar (FAQ) 

Virkningstidspunkt 

Hva menes med at lokale lønnsforhandlinger har virkning fra 1. juli? 

Svar: Lokale lønnstillegg gjelder fra 1.7.22, og etterbetales fra denne datoen. 

 

Fra hvilken dato skal de sentrale tilleggene utbetales? 

Svar: De sentrale tilleggene utbetales fra 1.5.22. 

 

Hvorfor er fristen for etterbetaling 31.12.22? 

Svar: KA har stor forståelse for at tidsfristene som er satt kan skape utfordringer. Fristen for etterbetaling er viktig å overholde, da det er av betydning for beregning av både skatt og feriepenger for den enkelte ansatte at utbetalingen skjer i 2022.  

 

Beregning av pott for lokale lønnsforhandlinger 

Hvordan skal potten beregnes i de lokale lønnsforhandlingene?  

Svar: Potten er fastsatt til 1% av utbetalt grunnlønn og faste tillegg i 2021.  Dette blir ikke det samme som å gi 1% påslag på grunnlønnen. Dere må beregne pottens størrelse slik det fremgår av rundskrivet om lokale lønnsforhandlinger. Variable tillegg som lønn for arbeid på sørskilte tidspunkter skal ikke tas med selv om det utbetales som et fast månedsbeløp. 

 

Er det mulig å gi alle 1% på grunnlønn og funksjonstillegg? 

Svar: Nei - Potten er fastsatt til 1% av utbetalt grunnlønn og faste tillegg i 2021. Dette blir ikke det samme som å gi 1% påslag på grunnlønnen. Dere må beregne pottens størrelse slik det fremgår av rundskrivet om lokale lønnsforhandlinger. Om dere blir enige om å fordele potten med et flatt (likt) prosenttillegg eller kronebeløp til de ansatte (forutsatt at det ikke utgjør mer enn potten) kan dere bli enige med de tillitsvalgte om det. 

 

Skal lønn til ansatte som er langtidssykemeldt eller som har fødselspermisjon inn i beregningsgrunnlaget for potten?  

Svar: Deres lønn fra 2021 medregnes i potten, og de skal vurderes i lokale lønnsforhandlinger. Lønn til vikaren regnes ikke med i beregningen av potten.  

 

Skal ansatte på pensjonistavtaler være med i lokale forhandlinger?   

Svar: Ansatte på pensjonistavtaler skal ikke med i lokale lønnsforhandlinger eller gis sentrale tillegg - de som har pensjonistlønn får regulert sin lønn i samsvar med endringene i pensjonistlønn i staten. Endringer/justeringer skjer pr. 1. januar hvert år.  

  

Er det lønn fra stillingshjemmelen eller faktisk arbeidet tid som skal inngå i potten?  

Svar: Det er faktisk utbetalt lønn som skal inngå i potten. Hovedtariffavtalen for Den norske kirke opererer ikke med stillingshjemler.  

 

Skal utbetale honorarer det være med i grunnlaget for potten? 

Svar: Honorar som utbetales inngår ikke i beregningsgrunnlaget for potten. Det er lønn til ansatte i kap. 4 som inngår i beregningsgrunnlaget. Unntatt fra dette er vikariater opp til 6 mnd.   

 

Skal midlertidige stillinger med i beregning av potten?  

Svar: Det skal bare tas med lønn for en arbeidstaker pr. stilling, dvs. lønn for vikar (ferie/sykdom/foreldrepermisjon) skal ikke tas med hvis den som innehar stillingen mottar lønn – da skal lønnen for den faste stillingsinnehaveren tas med. Engasjement under 6 mnd. skal ikke tas med.  

 

Hva med fast ansatte som kun jobber deler av året med i beregningen av potten?  

Svar: Ja, fast ansatte skal være med, selv om de ikke jobber hele året. 

 

Er det noe skjæringstidspunkt for hvem som er med i lokale forhandlinger – hva med nyansatte?  

Svar: Når det gjelder lokale lønnsforhandlinger, så har ikke partene formelt avtalt et skjæringstidspunkt som ved de sentrale tilleggene. Alle ansatte med stillingskode i kap 4 kan fremme krav i forhandlingene. Når det gjelder de sentrale tilleggene, må man være ansatt pr 30.4 for å være omfattet av det sentrale oppgjøret. I praksis vil det sjelden være aktuelt å prioritere de som er ansatt etter 30.4 (eller i løpet av 2022) med lokale lønnstillegg, da man trenger at det er gjennomført et visst omfang av arbeid for å kunne vurdere en ansatts arbeidsutførelse. Det er også ofte slik at personer som er ansatt etter 30.4 nylig har blitt lønnsvurdert, og eventuelle skjevheter vil være fanget opp for disse.  

 

Tillitsvalgte og forholdet til uorganiserte 

Hva med forhandlinger hvis vi ikke har noen organiserte? 

Svar: Det skal ikke gjennomføres forhandlinger når ingen ansatte er organisert. Det er arbeidsgiver som bestemmer fordelingen ut fra lokal lønnspolitikk. Arbeidsgiver kan imidlertid åpne for at alle ansatte melde inn krav. Når det gjelder hvem de lokale lønnsforhandlinger skal omfatte; det er ikke krav til å være ansatt pr 30.4 for å omfattes av lokale lønnsforhandlinger, men det er sjelden aktuelt å prioritere de som er ansatt etter denne dato.  

 

Hva er regelen når det er kun et medlem i en organisasjon/fagforening? 

Svar: Dersom dere har en ansatt som er eneste medlem i en fagforening, og denne fagforeningen er part i avtalen med KA, kan den ansatte forhandle på egne vegne. Den ansatte får ikke status som tillitsvalgt etter hovedavtalen. Representasjon kan også være en tillitsvalgt fra samme fagforening, men ikke innenfor virksomheten, eller en annen tillitsvalgt i virksomheten. Dette må avklares med arbeidsgiver.  

 

Representerer fellestillitsvalgte også de uorganiserte?  

Svar: Fellestillitsvalgt representerer kun medlemmene i de fagforeningene som har inngått avtale om fellestillitsvalg. Fellestillitsvalgte representerer derfor ikke de uorganiserte  

 

Finnes det et sted jeg kan vise til når det gjelder kravet til likebehandling av organiserte og uorganiserte? 

Svar: Arbeidsgiver har plikt til å likebehandle ansatte uavhengig av om de er organisert eller ikke. Arbeidsgiver kan derfor ikke vektlegge tilknytning til arbeidstakerorganisasjonen ved lokale lønnsforhandlinger. Dette springer ut av prinsippet om ufravikelighet som innebærer at arbeidsgiver har plikt til å gi de samme lønns- og arbeidsvilkår til både organiserte og uorganiserte. En forskjellsbehandling vil bidra til å svekke tariffavtalens betydning.  

 

Når skal kravene fra fagforeningene sendes inn til arbeidsgiver? 

Svar: Fristen for når kravene fra fagforeningene skal oversendes arbeidsgiver fastsettes lokal sammen med tillitsvalgte. Tidsfrister fastsatt sentralt er følger nederst i dette dokumentet. 

 

Hvordan inngår vi protokoll?  

Svar: Det skal inngås en protokoll med hver enkelt fagforening som forhandler med arbeidsgiver. Mal på protokoll finnes på KAs nettside.  

 

Hva med habilitet? Kan tillitsvalgte forhandle sin egen lønn selv (og eventuelt også for nære slektninger) ? 

Svar: Tillitsvalgte kan fremme krav på egne vegne. Dersom nær slektning er medlem, kan tillitsvalgt fremme krav også på deres vegne.  

 

Innsyn i lønnsopplysninger 

Hvordan behandler vi utlevering av lønnsopplysninger på individnivå til tillitsvalgte? 

Svar: Dette er beskrevet i rundskrivet om lokale lønnsforhandlinger slik:  

Lønnsopplysninger på individnivå (grupper med fire eller færre innenfor samme stillingskategori) om andre ansatte i virksomheten, og som ikke inneholder opplysninger om fagforeningsmedlemskap, kan bare utleveres når tillitsvalgt har undertegnet en taushetserklæring.  

Tillitsvalgte har rett til opplysninger om lønn for egne medlemmer. Innsyn i andre ansattes lønn forutsetter at de signerer taushetserklæring. Mal for dette ligger på KAs hjemmeside.  

Arbeidsgiver skal informere de ansatte om at lønnsopplysninger vil bli utlevert til tillitsvalgte. Ansatte skal informeres om mulighet til å protestere på utleveringen – hvis ansatte protesterer må arbeidsgiver påvise «tvingende berettigede grunner» for å utlevere opplysningene. 

Se også mer informasjon om dette på Datatilsynets hjemmeside om innsyn i lønnsopplysninger.

 

Hvor finner jeg forslag til taushetserklæring for tillitsvalgte i forbindelse med lokale forhandlinger? 

Svar: Det er lagt ut på KAs nettside her.

 

Diverse 

Hvilke lønnskapitler inneholder HTA? 

Svar: Hovedtariffavtalen har tre kapitler med ulike stillingskoder som har ulik lønnsdannelse. De tre kapitlene er: kap 3 (ledere), kap 4 (sentralt lønns- og stillingsregulativ) og 5 kap (lokalt lønns- og stilingsregulativ).  

Kap 4: 

De fleste stilinger er plassert i kapittel 4. Det er disse stillingene som får lønnen fastsatt i de sentrale forhandlingene som nylig er gjennomført (og hvor de også ble fastsatt at det skal være lokale forhandlinger for disse i år).  

Stillinger i kapittel 3 og 5 får ikke lønn regulert i de sentrale tariff-forhandlingene. For disse stillingene skjer lønnsjusteringer i egne forhandlinger kun lokalt i hver enkelt virksomhet. Det er bestemmelser om hvordan dette skal gjennomføres i hovedtariffavtalen kap 3 og 5.

 

Hva hvis vi ikke blir enige i de lokale forhandlingene? 

Frist for å gjennomføre lokale forhandlinger var 12. desember 2022. Dersom dere ikke ble enige, skriver arbeidsgiver og den/de aktuelle arbeidstakerorganisasjonen(e) en felles uenighetsprotokoll der begge parter fremmer sitt syn. Arbeidstakersiden sender protokollen til sin arbeidstakerorganisasjon sentralt, som eventuelt oversender saken til KA for ankebehandling (en såkalt organisatorisk behandling). Fristen for å bringe uenighet inn for de sentrale partene er 19. desember 2022. 

 

Frister for forhandlingene:  

Tid 

Handling 

Merknad 

Frist 

27. september, 16, 24, 28. oktober (uke 43) 

Forhandling 

Forutsetter enighet 

Uke 43 

Uke 43+ 44 

Informasjon om lokale lønnsforhandlinger 

Gjelder arbeidsgivere og tillitsvalgte 

Uke 43 + uke 44 

24.10-9.11 

Uravstemning  

LO (Fagforbundet) og (YS) Delta og KA 

10. november 

11.11- 12.12 

Gjennomføring av 4.1 lokale forhandlinger: 

Beregningsutvalg 

Kravoversendelse 

Forhandlinger 

Arbeidsgiver og tillitsvalgte har felles ansvar for gjennomføring 

12. desember 

19.12 

Frist for organisatorisk behandling 

Oversendelse fra virksomhet til KA/fagforening. Forutsetter rask dialog mellom KA og aktuell fagforening 

19. desember 

Uke 1 og 2 - 2023 

Gjennomføring av organisatorisk behandling 

KA/fagforeninger 

Gjennomføres innen 13. januar,  

Uke 51 og 52 

Siste lønnskjøringer for ordinære lønnsjusteringer minus organisatorisk behandling 

 

Lørdag 31. desember 

Uke 4? 

Evt. utbetaling av lønnsjusteringer avtalt etter årsskiftet  

 

30. januar 2023? 

Disse fristene gjelder:

  • Partene lokalt må selv sette fristen for når kravene fra arbeidstakerorganisasjonene skal være overlevert. Dette bør avklares i det lønnspolitiske drøftingsmøtet.
  • Forhandlingene skal gjennomføres innen 12. desember 2022.
  • Resultatet av forhandlingene skal gjøres gjeldende fra 1. juli 2022 for fellesråd, menighetsråd og organisasjoner.
  • Frist for anke, dvs. å bringe uenighet inn for de sentrale parter, er 19. desember 2022.
Powered by Cornerstone