KA-rundskriv 35/02 av 16. desember 2002

Viktig informasjon ved årets slutt

Publisert: 18/12/2002

Lokalkirkens økonomiske situasjon

Denne høsten har vært preget av mange oppslag om lokalkirkens dårlige økonomi.  Ikke minst forverringen i kommuneøkonomien er nå i ferd med å slå kraftig inn også i den lokale kirkes økonomi.  Den forverringen som er dokumentert i tallene fra SSB for 2000 og 2001, viser klart forsterkede trekk for 2002.  Fra Kas side er det bra at dette nå har blitt et sentralt tema på nasjonalt plan der flere enn KA engasjerer seg.  Det gleder oss at både Kirkemøtet og Bispemøtet nå har satt saken på dagsorden.  Fra KAs side har vi gjennomført møter med stortinget og vil også ha møte med arbeidsutvalget i Kommunenes Sentralforbund før jul.  KA ber om at flere virkemidler tas i bruk.  Vi har bedt statsråden komme tilbake med virkemidler i revidert nasjonalbudsjett. 

Det er blitt brukt ord som "krisemaksimering" om den språkbruken blant annet KA har brukt denne høsten.  KA vil derfor være ekstra oppmerksomme på den økonomiske situasjon når budsjettene er vedtatt rundt i kommunene.


Statsbudsjettet 2003

Statsbudsjettet ble vedtatt med små endringer i forhold til Regjeringens forslag.  Dette inne-bærer at det ikke er foretatt endringer verken i de "100-millioner" eller i tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk.  KA har arbeidet for en økning på begge poster og har dokumentert at bevilgningen til diakoni, undervisning og kirkemusikk ikke dekker veksten i lønns- og pensjonskostnader.  Det er bevilget 5 millioner for å komme i gang med dåpsopplæringsreformen.  Total sett er stats-budsjettet en skuffelse for fellesrådene.  Det er derfor vi som omtalt ovenfor ber Regjeringen komme tilbake med ekstra tiltak i revidert nasjonalbudsjett.  Fordelingsnøkkelen ble be-handlet i KAs styremøte 3. og 4. desember og forslaget oversendes KKD. 

Vi merker oss at stortingsflertallet støtter en felles forsikringsordning.  Foreløpige utregning-er viser at det er en god del å spare på dette.  En slik ordning vil først kunne tre i kraft fra 2004 og det vil bli brukt et mindre beløp i 2003 til å forberede dette. 

Vi minner også om at den felles ansvars-forsikring er fornyet og premien (290.000) vil bli trukket av de 100 millionene.
 

Situasjonen ved årsskiftet

Vi vet mange fellesråd og også ansatte har det vanskelig ved årsskiftet på grunn av den økonomiske situasjon.  KA har sett seg nødt til å sende eget rundskriv om nedbemanning. 

Vanskelige tider skaper også mye positiv  oppfinnsomhet. Nye samarbeidsrelasjoner oppstår. 

For KA som medlemsorganisasjon er det viktig at rammebetingelsene nå bedres og sikres.  2003 vil derfor bli møtt med aktiv politisk handling og utredning av forbedringer av kirkens finansieringsmodell.

 

Vel møtt til nye felles tak i 2003 !

KA ønsker sine medlemmer

En God jul og et Godt nytt år,

og takker for kontakt og samarbeid i 2002 !

Frank Grimstad
adm.dir

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone