Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

Avtalens varighet

Avtalen gjelder fra 1. januar 2019 til 31. desember 2022.

Mål og virkemidler

Partene omtaler avtalen slik:

Nye mål

Partene er enige om to nasjonale målsettinger:

• Sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018

• Frafallet skal reduseres.

For å bedre nasjonal måloppnåelse skal innsatsen målrettes mot bransjer og sektorer som har potensial for redusert sykefravær. Det skal settes egne mål for prioriterte bransjer.

Innsatsområdene er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og lange gjentagende sykefravær.

Virkemidlene

Den nye avtalen skal gjelde for hele arbeidslivet. Avtalen legger stor vekt på partenes felles innsats på arbeidsplassen. Virkemidler og tiltak i den nye IA-avtalen skal være målrettede og treffsikre og bidra til bedre måloppnåelse:

• Etablere en ny arbeidsmiljøsatsing med vekt på kunnskapsutvikling, formidling og veivisning i forebyggende arbeidsmiljøarbeid. En nettportal på Arbeidstilsynets nettsider skal formidle kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

• Hele arbeidslivet får tilgang på arbeidslivssentrenes ressurser. NAV Arbeidslivssenter og den enkelte virksomhet får også større handlingsrom til selv å bestemme hvordan de vil samarbeide.

• Målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall gjennom bransjeprogrammer.

• Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykmeldte som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver.

• Virksomheter som i dag har utvidet egenmelding kan og bør fortsette med det. I avtalen oppfordres virksomheter som i dag ikke har utvidet egenmelding til å vurdere dette. Det blir også foreslått at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Det innebærer at flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding.

Sykelønn

Regjeringen vil ikke foreslå endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden, det vil si de neste fire årene, med mindre partene blir enige om noe annet. Men det presiseres i avtalen at partene likevel kan diskutere problemstillinger knyttet til sykelønn.»

Endringer i bestemmelsene om rett til utvidet egenmelding

I avtalen er det viktige endringer i bestemmelsene rundt rett til utvidet egenmelding. For tidligere IA-virksomheter er det derfor viktig at de så raskt som mulig klargjør hva som skal være egenmeldingsrutinene i virksomheten. En slik klargjøring er viktig både for arbeidstakerne og for virksomhetene.

Egenmelding i gammel og ny IA-avtale

Av den tidligere IA-avtalen fulgte det at ansatte i IA-bedrifter automatisk hadde rett til å bruke egenmelding i en periode på opptil åtte kalenderdager i sammenheng, og at egenmelding kunne brukes i inntil 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode.

I IA-avtalen (2019-2022) kan hver enkelt bedrift/virksomhet selv bestemme om man ønsker å følge folketrygdlovens minimumsbestemmelse om egenmelding, eller om man ønsker å utvide denne retten – tilsvarende ordningen som gjaldt automatisk for IA-bedrifter, jf. folketrygdloven § 8-24.

Virksomhetene bør vurdere å videreføre egenmeldingsordningen

KA oppfordrer tidligere IA-bedrifter/virksomheter til å videreføre ordningen med utvidet rett til egenmelding. De fleste virksomheter som har forsøkt utvidet egenmeldingsordning har hatt positive erfaringer med dette. Ordningen har vært et hensiktsmessig og egnet virkemiddel for å fremme dialog på arbeidsplassen og avlaste helsevesenet når det gjelder oppfølging av korttidssykefravær.

Alle virksomheter vil etter den nye IA-avtalen ha den samme muligheten til å avtale utvidet rett til egenmeldinger innenfor arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene av et sykefravær) - også de som tidligere ikke har vært IA-bedrifter.

Tilskudd til ekspertbistand

NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand hvis en arbeidstaker har lange og/eller hyppige sykefravær. Tilskudd kan både gis i sykemeldingsperioden og mellom sykemeldingsperioder. Annen tilrettelegging må være utprøvd eller vurdert tidligere, og arbeidstakeren, arbeidsgiveren og NAV skal være enige om at ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak. Ordningen gjelder ut IA-perioden (2022) og fungerer som en refusjonsordning. Det er arbeidsgiver som søker tilskudd via Altinn.

Les mer om ordningen her.

Se IA-avtalen på Regjeringens nettsider

Powered by Cornerstone