Rundskriv 14/06 av 23. august 2006

Tariffrevisjonen pr 01.05.2006 - det anbefalte forslaget vedtatt

Publisert: 23/08/2006
Vi viser til rundskriv nr 09/06 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemming vedtatt det anbefalte forslaget til ny hovedtariffavtale. Arbeidstakerorganisasjonene har også godtatt forslaget. Resultatet kan derfor iverksettes.

 

Uravstemmingen
Ved fristen 18. august hadde 160 av KAs medlemmer avgitt stemme. Alle stemte ja. Alle arbeidstakerorganisasjonene har også meddelt at de har godtatt forslaget. Forhandlingsresultatet kan da iverksettes.

Endringene i ny avtale
Endringene som er avtalt i den nye Hovedtariffavtalen går fram i sin helhet av uravstemmingsdokumentet, vedlegg til rundskriv nr 09/06. KA vil i dette rundskrivet ytterligere presisere og kommentere noen av det som er nytt.

Fellesbestemmelsene, kapittel 1
- I § 4, pkt. 4.2.2 er det tatt inn det som ble klargjort i rundskriv nr 06/06, om arbeid på søndag som selvstendig kriterium for redusert arbeidstid.
- Pkt. 4.7 er nytt. Det er ikke gitt noen sentrale føringer for omfanget av godtgjøringen/avspaseringen. Det presiseres at «ordinær arbeidstid» er den arbeidstida som til enhver tid framgår av arbeidsplanen.
- Lørdags- og søndagstillegget etter § 5, pkt. 5.2 er hevet til minst kr 27 med virkning fra 01.05.2006.
- Smusstillegget etter pkt. 5.9 er gjort til en minimumssats.
- § 6, pkt. 6.3 og 6.8 er omredigert til ett punkt. Det må foretas en konkret vurdering av hvilke ledere som skal unntas fra overtidsbestemmelsene.
- Det er gjort vesentlige endringer i § 8:
-- Begrepet «full lønn» er definert i pkt. 8.1.2.
-- Pkt. 8.2.2 gir arbeidstakere som fyller sykdomsvilkårene i folketrygdloven rett til full lønn i 50 uker, dvs.
tilsvarende de 248 dagene trygden refunderer. Arbeidstakere som ikke fyller opptjeningskravet i folketrygdloven vil ha en tilsvarende rett til full lønn under sykdom selv om arbeidsgiver ikke får refusjon, forutsatt at arbeidstakeren har tiltrådt stillingen. Arbeidstakeren opparbeider også fulle feriepenger av lønn under sykdom. Endringene er vesentlige forbedringer i forhold til tidligere.
-- Tidligere pkt. 8.2.2.3 utgår. Det betyr at det er folketrygdlovens regler som gjelder etter at sykelønnsrettighetene etter § 8 er brukt opp.
-- I pkt. 8.3.1 er rett til full lønn også gitt ved adopsjon.
-- I pkt. 8.3.5 er det gitt rett til full lønn for omsorgspermisjon ved adopsjon for den av foreldrene som ikke tar ut adopsjonspermisjon. Dette gjelder også partnere/samboere.
-- Varslingsplikten etter pkt. 8.3.7 gjelder alle permisjoner etter pkt. 8.3.
-- Endringene i pkt. 8.4 representerer ingen realitetsendring, men er en presisering i forhold til praksis og til vilkårene etter folketrygdloven. 
-- Nytt pkt. 8.5 presiserer arbeidstakers rett til å komme tilbake til stillingen sin etter sykefravær, men gir ikke noe forsterket stillingsvern, jf. aml kapittel 15.

Det har vært en målsetting for KA å ha likelydende bestemmelser i § 8 som i kommunalt område. Ved tvil om anvendelse og fortolkning av bestemmelsene om sykelønn mv anbefales at avklaring gjøres etter samråd med kommunen for å tilstrebe lik praksis, jf. også KS’ B-rundskriv nr 4/2006.

Pensjonsforhold, kapittel 2
Etter pkt. 2.3.2 skal nå all lokal lønnsøkning som skjer med hjemmel i kapittel 3, pkt. 3.4.1 og kapittel 5, pkt. 5.2 inngå i pensjonsgrunnlaget. Endringen gjelder kun lønnsforhøyelser som skjer med virkning etter de nevnte bestemmelser fra og med 01.05.2006.
For øvrig er det gjort noen redaksjonelle endringer. I vedtektene for TPO (vedlegg 2) og vedtektene for AFP (vedlegg 3) er det gjort nødvendige tilpassinger til annet lov- og regelverk.

Generelle lønns- og stillingsbestemmelser, kapittel 3
I pkt. 3.2 og 3.2.1 er det formulert en sterkere forpliktelse til arbeidsgiver om å arbeide med lokal lønnspolitikk, og at utforming av lønnspolitiske retningslinjer gjøres etter drøftinger med de tillitsvalgte. Dette innebærer også tydeligere formulerte mål og kriterier for lokale forhandlinger etter hjemlene i HTA.

Retningslinjer for lokale forhandlinger – god forhandlingsskikk i vedlegg 4 er også bygd ut og presisert noe.

Nytt pkt. 3.2.3 tydeliggjør allerede gjeldende plikt for partene til å gjennomføre forhandlinger der dette er krevd skriftlig i hht HTAs forhandlingsbestemmelser.

Sentralt lønns- og stillingsregulativ, kapittel 4
Det er gjort endringer i pkt. 4.2 Særskilte forhandlinger. Det er der lempet på grunnlaget for å kunne kreve forhandlinger der det er fullført kompetansegivende etter /
videreutdanning.

I pkt. 4.6 er det innført to nye, unormerte stillingskoder: 5245 Prosjektleder og 5246 Dirigent/korleder. Stillingskode 5137 Kirketjener har fått en ny rapporteringsbenevnelse: Kirkegårdsarbeider, jf. vedlegg 1.

Utdanningskravene til stillingene i lønnsgruppe 4 og 5 er justert i samsvar med de endringene som Kirkemøtet har gjort i Tjenesteordningene for diakon og kateket, og som får virkning fra 2007.

Det er videre lagt inn en ny sikringsbestemmelse for stillingskode 5200 Domkantor, at denne skal lønnes høyere enn minstelønn for 5202 Kantor. Denne bestemmelsen er tilsvarende den som fra før gjelder for stillingskode 5198 Pedagogisk leder. KA legger til grunn at disse lønnsrelasjonene er en del av det sentrale stillingsregulativet, og må derfor oppfylles som en del av det sentrale oppgjøret, før partene går til lokale forhandlinger etter kapittel 4, pkt 4.1. Bestemmelsene angir ikke hvor mye høyere de to stillingene skal lønnes. KA anbefaler at disse justeringene gjøres etter drøfting med de aktuelle arbeidstakerorganisasjonene.

Lokalt lønns- og stillingsregulativ, kapittel 5
Det er klargjort i pkt. 5.2 at forhandlinger om årlig lønnsregulering skal skje innen 1. oktober hvert år, og at virkningsdato for endringen gjøres gjeldende fra 1. mai.

I vedlegg 4: Retningslinjer for lokale lønnsforhandlinger – god forhandlingsskikk er det tatt inn et siste avsnitt som særskilt gjelder forhandlinger etter kapittel 5, pkt. 5.2.

Lærlinger, kapittel 6
Det er stor mangel på lærlingeplasser, og i innledning til kapittel oppfordrer partene den enkelte arbeidsgiver til å vurdere muligheten for å tilby læreplasser i virksomheten.

Iverksetting av ny lønn
Etter at forhandlingsresultatet nå er godkjent av partene, kan ny lønn utbetales med virkning fra 01.05.2006:
- Det generelle tillegget på 2,6 % (minst kr 7.500 i hel stilling) for stillinger i kapittel 4 skal beregnes av den enkeltes grunnlønn som de hadde pr 30.04.2006. I grunnlønna skal ikke tas med faste og variable tillegg eller overtid, altså heller ikke tilleggslønn etter kapittel 3, pkt. 3.3. Grunnlaget er det samme som den enkeltes lønnssats korrigert for ev. deltidsprosent. Dersom minstelønn for stillingen (lønnssats i hel stilling) er høyere etter at det generelle tillegget er gitt, er det minstelønnssatsen som skal gis.
- Stillinger i kapittel 4 som ikke er regulert med minstelønnssatser får kun det generelle tillegget.
- Stillinger i kapittel 3, pkt. 3.4 og i kapittel 5 skal ikke ha det generelle tillegget. For disse stillingene gjennomføres egne lokale forhandlinger.
- De nye minstelønnssatsene i de 5 lønnsgruppene og for unge arbeidstakere finnes i uravstemmingsdokumentet, vedlegg til rundskriv nr 09/06.
- Ny sats for lørdags- og søndagstillegget etter kapittel 1, § 5, pkt. 5.2 innarbeides i tilleggslønna, jf. kapittel 3, pkt. 3.3. 

Særskilt for Oslo
Det er gjort noen tilpassinger til noen punkter i fellesbestemmelsene, kapittel 1, som bare gjelder for KAs medlemmer i Oslo som tidligere fulgte Oslo kommunes tariffavtaler, jf. uravstemmingsdokumentet pkt. 12.

Lokale lønnsforhandlinger
Ved tariffoppgjøret ble det avtalt å sette av en pott på 1,2 % til lokale forhandlinger etter kapittel 4, pkt. 4.1. Det er ikke gitt noen sentrale føringer for de lokale forhandlingene. Forhandlingene skal skje innen 15.10.2006, med virkning fra 01.06.2006. Nærmere veiledning om disse forhandlingene er gitt i rundskriv, nr 15/06.

Avtale om opplæring og utvikling (OU)
Partene har ved tre tidligere tariffoppgjør vært enige om å foreta et trekk lokalt fra arbeidsgiver og arbeidstaker for å finansiere sentralt arbeid til etter- og videreutdanningsformål («OK-trekk»). Ved dette oppgjøret har partene blitt enige om en særskilt avtale om OU-arbeid, med et partssammensatt styre og et mandat, jf. uravstemmingsdokumentet pkt 10. Det skal trekkes til sammen 0,1 % av grunnlønnsmassen, hvorav arbeidstakers andel er kr 130 pr årsverk. Trekket skal foretas av novemberlønn hvert år.

Ny Hovedtariffavtale
Ny Hovedtariffavtale vil bli trykket så snart som mulig. Alle KAs medlemmer får tilsendt ett eksemplar, ønskes flere eksemplarer må dette bestilles særskilt. Avtaleteksten vil også bli å finne på KAs nettsider, www.ka.no.

Frank Grimstad
adm. dir.
 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone