Rundskriv 11/06 av 30. juni 2006

Nytt tillegg til intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv

Publisert: 30/06/2006
KA har tiltrådt den nye IA-avtalen, og redegjør i dette rundskrivet om innholdet. KA oppfordrer medlemmene å bli IA-virksomheter.
Ny IA-avtale for 2006-2009
KA har tiltrådt den nye IA-avtalen som viderefører samarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv for perioden 2006-2009. Den nye IA-avtalen ble inngått 14.12.2005 mellom myndighetene og partene i arbeidslivet. IA-avtalen har som overordnet mål å forebygge sykefravær, øke fokus på jobbnærværet og hindre utstøting fra arbeidslivet. I tillegg er det et mål å øke rekrutteringen til arbeidslivet av personer som ikke har et arbeidsforhold.

Nytt tillegg til IA-avtalen
Myndighetene og partene i arbeidslivet har i juni 2006 underskrevet et tillegg til IA-avtalen for 2006-2009. Dette tillegget innebærer at det er fastsatt konkrete målformuleringer for alle delmål i IA-avtalen. Dessuten er det følgende endringer i virkemidlene fra 01.01. 2007:

- Økt tilretteleggingstilskudd
Rammen for tilretteleggingstilskuddet er mer enn femdoblet, til ca 220 millioner kroner. Det er ment å utvide ordningen til kjøp av gjenstander og utstyr på arbeidsplassen, som supplement til eksisterende ordning med individuelle arbeidshjelpemidler. Det heter også at ordningen bør åpnes mer for systemrettede tiltak i virksomhetene. Tilretteleggingstilskuddet er forbeholdt IA-virksomhetene.

- Kjøp av helsetjenester
Kjøp av helsetjenester gjeninnføres. Ordningen rettes mot lettere psykiske - og sammensatte lidelser.

- Tilretteleggingsgaranti
Forsøk med tilretteleggingsgaranti starter opp i fem fylker i 2007 med sikte på at ordningen gjøres landsdekkende fra 1. januar 2008. Det gis en garanti for rask saksbehandling og nødvendig oppfølging knyttet til ansettelse av personer med nedsatt funksjonsevne.

- Styrking av arbeidslivssentrene
Arbeidslivssentrene styrkes med inntil tre stillinger i hvert fylke.

- Forsøk med utdanningsvikariater/utdanningspermisjoner
Det iverksettes forsøk med utdanningsvikariater/utdanningspermisjoner. Permisjonene forbeholdes arbeidstakere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet, mens vikariatene forbeholdes arbeidssøkere som har vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet. Ordningen vil bli nærmere konkretisert innen utgangen av 2006 i samarbeid med partene i arbeidslivet. Tiltaket målrettes mot IA-virksomhetene.

- Tiltak for å synliggjøre seniorer som ressurs
Det er satt av tre millioner kroner til en seniorsatsing for å synliggjøre seniorer som en ressurs i arbeidslivet. For øvrig må virksomhetene synliggjøre hvordan redusert arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 62 år disponeres.

- IA-plasser
Det åpnes for kvalifiserings- og tiltaksplasser (praksisplasser) i virksomhetene for personer som har behov for å videreutvikle sin funksjonsevne/arbeidsevne. En IA-plass er en utprøvingsplass som er et supplement til eksisterende ordninger med tiltaksplasser.
Satsingen finansieres gjennom at reduksjonen i arbeidsgiveravgift for personer over 62 år blir endret fra 4 prosent til 3 prosent fra 1.1. 2007.

KA oppfordrer sine medlemmer til å bli IA-virksomheter
KA oppfordrer de av sine medlemmer som ennå ikke er IA-virksomheter til å bli det, og aktivt ta i bruk de virkemidler som IA-avtalen gir. Det har bl.a. vist seg at ansatte i IA-virksomheter har gjennomsnittlig kortere lengde på sykmeldinger og blir sjeldnere uførepensjonert enn ansatte i andre virksomheter.

IA-avtalen er basert på innsats og gevinst for den enkelte, virksomhetene og myndighetene. Vi minner om at IA-virksomheter allerede har tilgang på spesielle virkemidler fra trygdeetaten.

IA-virksomheter tilbys:

- En fast kontaktperson i Trygdeetatens arbeidslivssenter som skal hjelpe virksomhetene med målrettet og resultatorientert IA-arbeid.

- Tilretteleggingstilskudd
Tilretteleggingstilskuddet er en kompensasjon for virksomhetens merutgifter / merinnsats i forbindelse med tilrettelegging av arbeidsforholdet slik at den ansatte kan opprettholde arbeidsforholdet på tross av helseproblemer. Tilskuddet kan ytes til utprøving, tilrettelegging, opplæring eller arbeidstrening, samt i visse tilfeller til transport til og fra arbeidsplassen. Det kan også brukes til merutgifter til vikar/-ekstrahjelp for å forebygge sykefravær eller ved siden av gradert sykmelding.

- Honorar til bedriftshelsetjeneste
Bedriftshelsetjenester som arbeider med IA-virksomheter kan få honorar fra trygdeetaten når de bidrar til at arbeidstakere kan unngå sykmelding, eller hvis sykmeldte eller personer med redusert arbeidsevne tilbakeføres til arbeid. Det kan utbetales honorar for inntil 6 timer ved behov for tiltak av fysisk, ergonomisk, organisatorisk eller psykososial art.

- Aktiv sykmelding uten forhåndsgodkjenning fra trygdeetaten
Aktiv sykmelding gir mulighet til å prøve seg i arbeid på tross av sykdom. Legen som sykmelder skal først ha vurdert gradert sykmelding før aktiv sykmelding. Gjennom aktiv sykmelding kan den sykmeldte opprettholde kontakten med arbeidsplassen og utprøve / avklare egen arbeidsevne.

Det er en forutsetning at arbeidsgiver finner andre arbeidsoppgaver enn de som vanligvis gjøres. Den sykmeldte beholder sykepengene (evt. rehabiliteringspengene) og arbeidsgiver betaler bare lønn i arbeidsgiverperioden. En individuell plan utarbeidet av arbeidsgiver og arbeidstaker sammen, og som beskriver innholdet i tiltaket, sendes trygdekontoret når aktiv sykmelding begynner. Perioden med aktiv sykmelding er begrenset til 4 eller 8 uker, men kan forlenges etter vedtak fra trygdeetaten.

- Utvidet bruk av egenmelding
I IA-virksomheter kan egenmeldinger brukes i opptil 24 kalenderdager i løpet av en 12-månedersperiode. Hver enkelt periode kan vare maksimum 8 dager. Egenmeldte fraværsdager forut for sykmelding fra lege regnes som brukte egenmeldingsdager.

Lenker:
Trygdeetaten
Arbeidstilsynet
Idebanken

Frank Grimstad
adm. dir
Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone