KA-rundskriv 04/14

Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2014

Publisert: 29/04/2014
KA anbefaler alle lokale enheter i Den norske kirke å ha både ansvarsforsikring og ulykkesforsikring som omfatter deltagere i Den norske kirkes virksomhet. Siden 2010 har alle de kirkelige fellesrådene sluttet seg til ordningen og dekket sin del av forsikringene etter faktura fra KA. Nå kommer fakturaen for 2014.

Ansvarsforsikring

Gjensidige Forsikring er forsikrings-leverandør for ansvarsforsikringen. Ansvarsforsikringen gir utbetaling der den lokale kirke er påført et rettslig erstatnings-ansvar. Videre omfatter ordningen en formueskadeerstatning (økonomisk tap som tredjemann påføres ved uaktsomhet fra kirkens side) og underslagsforsikring (økonomiske tap når ansatte har foretatt bestemte straffbare handlinger overfor menighetsråd/fellesråd). Se vedlegg for ytterligere informasjon og vilkår hos Gjensidige forsikring.

Ulykkesforsikring

KNIF Trygghet Forsikring AS er leverandør av ulykkesforsikringen. Ulykkesforsikringen gir utbetalinger ved ulykker/skader som medfører død, invaliditet eller behandlingsutgifter. Forsikringen gir utbetaling selv om arrangør ikke er rettslig ansvarlig for skaden. Tilsvarende ulykkesforsikring er nå blitt vanlig i alt frivillig arbeid, idrett mv. Se vedlegg for ytterligere informasjon og vilkår hos KNIF Trygghet Forsikring AS. *)

Hva forsikringene omfatter

De som i utgangspunktet er dekket under disse forsikringene er deltagere, frivillige, besøkende i Den norske kirkes virksomhet. Virksomheter som er etablert som egne virksomheter (stiftelser, foreninger, aksje-selskap mv) er ikke inkludert. Ordningene omfatter heller ikke tilsatte i Den norske kirke. Alle forsikringsordninger for tilsatte må tegnes av den enkelte arbeidsgiver.

All virksomhet som foregår lokalt i regi av Den norske kirke og inngår i kirkelig fellesråds og/eller menighetsrådenes budsjett eller regnskap/årsberetning eller virksomhet skal omfattes av forsikringen. Virksomhet som springer ut av den lokale prestetjenesten er også omfattet av ordningen. ​Ordningene omfatter også barnehager og andre virksomheter som er eid av menighetsråd eller kirkelig fellesråd. Besøkende mv på gravplassene er også omfattet.

En felles ordning med ansvars- og ulykkesforsikring, som KA inngår på vegne av hele Den norske kirke, gir bl.a. følgende fordeler:

• Felles forsikringsordninger på dette området gir langt lavere pris i forhold til at det enkelte fellesråd og menighetsråd selv tegner individuelle avtaler. Vi har grunn til å tro at individuelle avtaler vil kunne medføre betydelig prisøkning.
• En felles ordning sikrer at hele Den norske kirke er omfattet av forsikringen. Dette bidrar til trygghet for både tilsatte, rådsmedlemmer, samarbeidspartnere og deltagere i Den norske kirkes virksomhet.
• Denne ordningen omfatter alt lokalt arbeid i Den norske kirke som utgår fra enten menighetsråd, kirkelig fellesråd eller prestetjenesten. Ved skader vil en da unngå unødig usikkerhet om ansvarsforhold i den lokale kirke.
• En felles ordning gir grunnlag for felles informasjon om forsikringsdekning og eventuelle behov for tilleggsdekning mv. Dette er en fordel bl.a. i informasjon til foreldre om trosopplæring og andre satsingsområder i Den norske kirke.
• KA vil bistå med rådgivning mv i saker som berører forsikringsordningene

KA gjennomførte i 2011 en anbudsrunde etter regelverket om offentlige anskaffelser på ansvars- og ulykkesforsikringer som gjaldt for ett års forsikring samt opsjon for ytterligere 3 år.

Staten bidrar med 1/3 del av samlede kostnader

De samlede kostnadene til begge ordningene for alt lokalt arbeid finansieres gjennom en deling mellom Den norske kirke og staten v/ Kulturdepartementet. Staten betaler om lag 1/3 av kostnadene. KA har funnet det hensiktsmessig at de kirkelige fellesrådene betaler dette på vegne av all kirkelig virksomhet med utgangspunkt i menighetsråd og fellesråd.

Avmelding

De fellesråd som ikke ønsker å slutte seg til disse to forsikringsavtalene må melde fra til KA innen 16. mai 2014. Avmelding skjer via epost til KA: ka@ka.no.

I de fellesrådsområdene som ikke ønsker å delta i ordningen, vil heller ikke prestetjenesten bli omfattet av ordningene.

Premie 2014

Kostnaden for ulykkesforsikringen er uforandret fra i fjor.

Samlet kostnad fordelt på fellesråd etter kommunestørrelse:

Fellesråd i kommuner med

Egenandel

Under 2500 innbyggere:

475 kr

2 500 til 4 999 innb:

800 kr

5 000 til 9 999 innb:

1 450 kr

10 000 til 19 999 innb:

2 600 kr

20 000 til 49 999 innb:

3 800 kr

50 000 til 59 999 innb:

48 00 kr

60 000 til 69 999 innb:

57 00 kr

70 000 til 99 999 innb:

67 00 kr

100 000 til 150 000 innb:

95 00 kr

Trondheim kirkelige fellesråd:

14 300 kr

Bergen kirkelige fellesråd:

19 000 kr

Oslo kirkelige fellesråd:

28 500 kr

 

Frank Grimstad,
adm.dir.

 

*) En presisering vedrørende ulykkesforsikring:

I vilkårene for ulykkesforsikringen er noen særvilkår omtalt, der det sies at disse kun gjelder når det spesifikt står i forsikringsbeviset at de skal gjelde. KNIF Trygghet Forsikring har presisert at særvilkårene gjelder selv om de ikke er inntatt i forsikringsbeviset.

 Relaterte dokumenter
•           Rundskrivet i PDF-versjon
•           Vilkår for ansvarsforsikringen
•           Vilkår for ulykkesforsikringen

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone