KA-rundskriv nr. 05/08 av 5. februar 2008

Etiske retningslinjer for folkevalgte

Publisert: 06/02/2008
(KA-rundskriv 05/08) Den norske kirkes organer er underlagt forvaltningslovens habilitetsregler. I tillegg til minstekravene i loven har KA utarbeidet enkle etiske retningslinjer for folkevalgte i Den norske kirke. KA anbefaler alle sine medlemmer å implementere disse. Målet er å unngå at folkevalgte i fellesråd og menighetsråd blander private økonomiske interesser med sine verv i rådene. Retningslinjene kan med fordel også brukes av ansatte.

Målet med de etiske retningslinjene, er å unngå enhver form for korrupsjon eller mistanke om korrupsjon.
For åunngå at korrupsjon oppstår og dermed kirkens omdømme svekkes, bør det være en kultur av åpenhet knyttet til hvilke roller enkeltpersoner har.
KA anbefaler derfor at folkevalgte, ansatte og styremedlemmer i Den norske kirke følger følgende retningslinjer:

> Det må være åpenhet om folkevalgtes økonomiske interesser og bierverv som kan ha betydning for beslutninger i rådet.

> Folkevalgte må aldri utnytte sin stilling til å oppnå økonomiske fordeler.

> Folkevalgte kan ikke inneha ekstraerverv og bierverv, styreverv eller annet lønnet oppdrag som er uforenelige med kirkens legitime interesser, eller er egnet til å svekke tilliten til kirken.

> Folkevalgte må aldri bevisst gi uriktige opplysninger eller holde tilbake informasjon om sine ekstraverv og bierverv.

> Folkevalgte skal ikke ta imot gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser som er egnet til å påvirke deres beslutninger i rådet.

Frank Grimstad
Adm.dir.

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone