KA-rundskriv nr. 06/06 av 13. mars 2006

Ukentlig arbeidstid ved arbeid på søndager

Publisert: 13/03/2006
KA har foretatt en avklaring av kriteriet for å få redusert ukentlig arbeidstid fra 37,5 til 35,5 timer per uke for dem som arbeider på søndager.
Bakgrunn
Under gjennomføring av arbeidstidskursene har spørsmålet om vilkårene for rett til redusert arbeidstid, 35,5 timer per uke, kommet opp, se HTA kapittel 1, § 4, pkt 4.2.2. KA er blitt oppmerksom på at det er foretatt en avklaring av dette spørsmålet i KS-området hva gjelder søndagsarbeid.
Når det gjelder fortolkninger mv. som partene i KS-området gjør av bestemmelser som er likelydende med bestemmelser i HTA i KA-området, får dette ingen automatisk virkning for KA-området. Imidlertid er avklaringen i KS-området på ovennevnte punkt vesentlig knyttet til forståelsen av dette punktet i perioden fra 1987 til 1996. I hele denne perioden var kirkelige arbeidstakere omfattet av tariffavtalene i KS-området.

KA-området
De av partene i KAs tariffområde som har utarbeidet kursopplegget om arbeidstid og arbeidsplanlegging (jf siste avsnitt i rundskrivet), har drøftet spørsmålet, og er enige om en felles forståelse hva gjelder vilkåret knyttet til arbeid på søndager. Hovedtariffavtalen kapittel 1, § 4, pkt 4.2.2 skal forstås slik at de som arbeider hver tredje søndag eller oftere, har rett til 35,5 timers ukentlig arbeidstid, uavhengig av om de aktuelle arbeidstakere har en arbeidstidsordning som fyller kravet til å være en turnusordning eller ikke.
For å fastsette om arbeidstaker, eller en arbeidstakergruppe etter dette har krav på 35,5 timers ukentlig arbeidstid, må arbeidstidsordningen analyseres.
KA legger til grunn at det ikke vil by på problemer å fastsette arbeidstiden i de tilfellene hvor søndagsarbeid er en fast og løpende del av arbeidsordningen. For arbeidstakere eller arbeidstakergrupper som mer sporadisk arbeider på søndager, vil det kunne by på tvil om arbeidstiden skal være 35,5 eller 37,5 timer per uke i gjennomsnitt. I de tilfellene kan det være hensiktsmessig å legge en lengre periode til grunn for beregningen av antall søndager med arbeid, for eksempel inntil ett år. Hvis en arbeidstaker er satt opp med en plan der det i løpet av ett år er arbeid på minst 18 søndager eller mer, vil retten til 35,5 timer inntreffe.

Kurs i arbeidstid og arbeidsplanlegging
De sentrale partene i KAs tariffområde har i felleskap utarbeidet et kursopplegg om arbeidstid og arbeidsplanlegging. Kursene har sitt utgangspunkt i tariffoppgjøret 2004, og er subsidiert fra midler som er trukket inn fra de lokale parter (OK-trekk). Kursene holdes over hele landet i perioden september 2005 til november 2006. Det er fortsatt mulig å melde seg på kursene som skal holdes i 2006, se oversikt over kurs i arbeidstid og arbeidsplanlegging på KAs nettsted.

Frank Grimstad
adm. dir.
Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter

Powered by Cornerstone