KA-rundskriv nr. 28/04 av 10. desember 2004

Utskifting av PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer

Publisert: 10/12/2004
Produktforskriftens § 3.1 har som hovedregel er at alle PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer skal fjernes innen år 2005. Miljøverndepartementet har nylig vedtatt en endring i forskriften som gir en fristutsettelse på inntil 3 år. Kravet man stiller til slik fristutsettelse til 2008 er at tiltakshaverne oppfyller de samme kravene til kartlegging og planlegging som til nå har vært stilt i enkeltvedtakene. Tilbakemeldinger fra fellesrådene tyder på at reglene både har vært lite kjent og at det er stor usikkerhet med hensyn til hvordan de skal følges opp. Vi vil i dette rundskrivet forsøke å gi litt førstehjelp til dem som ennå ikke har kommet i gang med planlegging eller gjennomføring.
PCBs egenskaper og bruksområder
Stoffet PCB (polyklorerte bifenyler) er en farlig miljøgift som ikke brytes ned i naturen og som kan påvirke helse og miljø. PCB er kreftfremkallende og kan føre til hud-, lever-, reproduksjons- og nevrologiske skader. Når den spres i naturen, kan det oppkonsentreres i næringskjeder der rovdyr og mennesker er øverst.

PCB finnes i bygningsmaterialer som fugemasse, isolerglasslim, mørteltilsats og maling og dessuten i isolasjons- og varmeoverføringsoljer i elektrisk utstyr. Kondensatorer som inneholder PCB finnes i innendørs lysrørarmaturer produsert i perioden 1965-79 og i utendørs damplampearmaturer produsert i perioden 1960-79.

Ny bruk av PCB har vært forbudt i Norge siden 1980.

Hvor finner man PCB-kondensatorer?
Alle lysrørarmaturer fra perioden 1965-79 må anses å inneholde PCB-kondensatorer inntil det motsatte er konstatert. Slike armaturer er vanlige i kontorer, møterom, lagerrom osv.

Kondensatorene er gjerne sylinderformede med en kappe av blankt metall, og er plassert sammen med øvrige komponenter i bunnen av armaturen. Man kan finne ut om en kondensator inneholder PCB ved å sjekke årstallet som er trykt på. Det kan for eksempel stå slik: 7.69 (juli 1969) eller 42.69 (uke 42 1969). Dersom kondensatoren må tas ut for å lese årstallet, må dette utføres av en elektroinstallatør. Ved arbeid med PCB-holdig materiale anbefales det å unngå innånding og hudkontakt og å bruke verneutstyr om nødvendig.

Vilkårene for å få dispensasjon
For å komme inn under den generelle dispensasjonsordningen i produktforskriften, må følgende fire krav være oppfylt innen 31. desember 2004:
Utfasingspliktige PCB-holdige kondensatorer skal være kartlagt.
Det skal være utarbeidet en plan som sikrer at utfasingen blir gjennomført innen 1. januar 2008. Planen skal beskrive hva som skal skiftes hvert år.
Det skal være dokumentert budsjettdekning eller økonomisk garanti for gjennomføring av planen.
Det skal være utarbeidet en avfallsplan hvor det gis informasjon om rutiner for avfallshåndteringen i alle ledd i forbindelse med utfasingen.

Det er altså ikke lenger nødvendig å søke om dispensasjon dersom kartlegging og planer er utarbeidet i henhold til kravene ovenfor. SFT kan imidlertid kreve å få framlagt planene, og har varslet at de vil intensivere denne typen kontroller i 2005. Overtredelse av forskriften medfører straffeansvar.

Noen praktiske råd
Det første som må gjøres, er å kartlegge problemet. Man kan danne seg et grovt bilde av situasjonen ved å finne ut hvilke bygninger og rom som har lysrørarmaturer fra den aktuelle perioden og eventuelt foreta en visuell kontroll av disse. Der det er nødvendig med nærmere undersøkelser, må elektroinstallatør kontaktes. Noen kommuner har brukt elektrofirma til å foreta hele kartleggingen.

Når man har fått nødvendig oversikt, må det lages en plan for utfasingen. I mange tilfeller kan det være fornuftig å skifte hele armaturen i stedet for bare kondensatoren. Lysarmaturene vil være fra 25 til 40 år gamle og kanskje ha en begrenset restlevetid. Nye armaturer vil dessuten være mer energieffektive og bedre tilpasset dagens behov. Til sammenligning må man regne med at utskifting av kondensatorer vil koste ca. kr. 1000,- per enhet, alt komplett.

For mange fellesråd kan utskiftingene bli både omfattende og kostbare. Ett av kravene i forskriften er at det skal være dokumentert budsjettdekning eller økonomisk garanti for gjennomføring av planen. Utgiftene må kanskje tas over flereår, og kan kreve en egen post i økonomiplanen. For å oppfylle forskriftskravet, bør det foreligge et forpliktende vedtak i fellesrådet, enten som del at et budsjettvedtak eller i form av et særskilt vedtak.

Kravet om avfallsplan kan oppfylles ved å bruke et godkjent elektrofirma til å gjennomføre tiltakene. Firmaet har da plikt til å ta forskriftsmessig hånd om det farlige avfallet.

Mange kommuner har erfaringer eller opplegg for gjennomføring av forskriftskravene som fellesrådene kan bruke. Der det blir snakk om større utskiftinger, bør man også drøfte med kommunen om det kan gis hel eller delvis økonomisk kompensasjon for merutgiftene.

KA har laget et enkelt skjema (en mal) for kartlegging og gjennomføring av saneringstiltakene. (se vedlegg)

Nærmere informasjon finnes på SFT sine hjemmesider under adressen
http://www.sft.no/nyheter/dbafile12489.html .

Frank Grimstad
adm. dir.


Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone