KA-rundskriv nr. 14/05 av 23. september 2005

Forsøksnettverk - kvalitet på kirkelig undervisning/trosopplæring

Publisert: 29/09/2005
KA har de siste to årene arbeidet for å få utviklet metoder for dokumentasjon av kvalitet på kirkelige tjenester. Nå foreligger for utprøving et nyutviklet, databasert verktøy for kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling av den kirkelige undervisning / trosopplæring.
For å sikre at verktøyet er enkelt, funksjonelt og tjenlig for lokal bruk, vil det bli tilbudt for utprøving i inntil 25 menigheter i 2006. Deretter vil alle menigheter kunne få en rimelig tilgang til verktøyet gjennom sitt medlemsskap i KA.

Medlemmene i forsøksnettverket vil få opplæring i bruk av kvalitetsverktøyet og bli invitert til 2 nettverkssamlinger i løpet av forsøksperioden. Prosjektet er forankret i KAs kompetanseavdeling. Det er inngått en samarbeidsavtale med IKO - Kirkelig pedagogisk senter om å gi veiledning til forsøksmenighetene når det gjelder pedagogiske og metodiske spørsmål. Datafirmaet Enterprise vil være ansvarlig for datateknisk støtte i løpet av perioden.

Forsøksmenighetene forplikter seg til å samle inn og melde tilbake erfaringer med bruken av verktøyet innenfor nærmere angitte områder og tidsfrister. Verktøyet vil deretter bli justert og forbedret i tråd med lokale evalueringer. Et revidert verktøy planlegges ferdig våren 2007.

Lokal forankring
Å arbeide med kvalitetsutvikling av kirkelige tjenester involverer flere medarbeidere og er et ansvar for kirkeverge/daglig leder, fagstillinger og annet personale i fellesskap. Utprøving av kvalitetsverktøy bør derfor være bredt forankret i organisasjonen og også være klarert med menighetsrådet.

Søknadsfrist
Søknadsfrist for menigheter som er interessert i å delta i forsøket er satt til 25. oktober 2005.
Påmelding skjer på vedlagte skjema som også kan lastes ned fra KAs hjemmeside.

Forsøksmenighetene blir bedt om å utarbeide en kort redegjørelse for hvordan arbeidet med utprøvingen av verktøyet er tenkt forankret både i menighetsråd/fellesråd og i samarbeid mellom arbeidsgiver og ansatte / tillitsvalgte.

Dersom det melder seg flere enn 25 menigheter, vil det bli foretatt et utvalg som kan sikre bredest mulig variasjon og bredde mellom forsøksmenighetene. Utvalget av forsøksmenigheter vil bli samordnet med Sekretariatet for trosopplæring.

Frank Grimstad
Adm.dir
Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Ansvarlig for denne artikkelen: Marit Halvorsen Hougsnæs
Powered by Cornerstone