KA-rundskriv 26/02 av 2.oktober 2002

Tariffoppgjøret - noen presiseringer

Publisert: 03/10/2002
Noen forhold knyttet til tariffoppgjøret 2002 trenger presisering/korrigering.
Lønn til 5226 Prest
I uravstemmingsdokumentet side 6, har partene vært enige om en merknad til stillingskode 5226 Prest. Her framgår det at sammenlikningen til statens lønn til kapellaner skal ta hensyn til godtgjøring for særskilt arbeidstid etter kapittel 1, § 5. Samtidig er det tidligere gjort rede for i rundskriv nr 20/00 at tilsatte i denne stilingskoden ikke skal ha tilleggslønn etter § 5.

KA har drøftet dette med Den norske kirkes presteforening og Norsk Kommuneforbund, og partene er enige om følgende:

1. Rundskriv nr 21/02 korrigeres, slik at stillingskode 5201 Institusjons-/sykehusprest opprettholdes som i HTA 2000 - 2002. Korrigeringen vil vedrøre ny HTA kapittel 4, pkt 4.2 side 33 og Vedlegg 1. Tilsvarende føyes stillingskode 3201 Institusjons?/ sykehusprest til listen over koder opprettet i kapittel 5, jfr uravstemmingsdokumentet side 22, ny HTA side 46.
2. Tilsatte i stillingskode 5201 Institusjons?/sykehusprest følger fellesbestemmelsene på ordinær måte.
3. I tråd med det partene var enige om - slik det framgår av rundskriv nr 20/00 - skal tilsatte i stillingskode 5226 Prest ikke ha tillegg etter HTA kapittel 1, § 5. Ubekvem arbeidstid skal dermed inngå i den totale lønnsvurderingen.
4. Dersom tilsatte i stillingskode 5226 Prest likevel mottar tilleggslønn (t-trinn) for særskilt arbeidstid pr 30.04.2002, skal denne tilleggslønna innregnes i grunnlønna før de lokale forhandlingene tar til.
5. I merknaden til stillingskode 5226 Prest side 34 i ny HTA, har setningen «Godtgjøring for særskilt arbeidstid etter HTA kapittel 1, § 5 tas hensyn til ved innplassering» ikke lenger relevans, og kan ses bort fra.
KA minner også om muligheten for å plassere stillingen i et lokalt stillingsregulativ etter HTA kapittel 5, jfr prinsippene for samordning pkt 1 og 2, uravstemmingsdokumentet side 22, ny HTA side 46.

Kapittel 1, § 12, pkt 12.2
Ved revisjonen pr 01.05.2002 er tidligere formulering «[..] grunnplassert i lønnsramme 1 og 2» erstattet av «[..] med minstelønn under kr 200.000».
Endringen innebærer ingen materiell endring av bestemmelsen, dvs den omfatter alle som etter 01.05.2002 lønnes i den lønnsgruppen hvor det ikke kreves særskilt utdanning, uavhengig av ansiennitet, jfr rundskriv nr 17/02 side 1.

I rundskriv 21/02 er deler av § 12 gjengitt i sammenheng. Dessverre er annet ledd i pkt 12.2 falt ut ved en feil. Setningen «Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet med inntil 6 år» gjelder uendret. (Merk: Feilen er korrigert for i nettversjonen av rundskrivet.)

Daglig leder/kirkeverge og daglig leder i menighet
Partene er enige om at de som er daglige ledere av fellesrådets virksomhet i hht Lov om Den norske kirke § 13 skal plasseres i stillingskode 5224 Daglig leder/kirkeverge. Det samme gjelder daglige ledere av menighetsrådets virksomhet i kommuner med ett sokn. Ut over generelt tillegg, får disse fastsatt lønn lokalt ved en egen forhandlingshjemmel, kapittel 3, pkt 3.4. Vektleggingene knyttet til de lokale forhandlingene, jfr uravstemmingsdokumentet pkt 1 c) side 2 har derfor ingen relevans for denne stillingen
Om stillingskode 5224 Daglig leder i menighet har partene ved tariffrevisjonen pr 01.05.2000 uttalt: «Stillingsinnehavere som har funksjon som daglig leder i menighet skal overføres til denne stillingskoden. Forutsetningen er at menighetsrådet har vedtatt at vedkommende er daglig leder av virksomheten, jfr Lov om Den norske kirke § 8, og at stilingsinnehaveren har ledelsesansvar for personal- og økonomisaker i soknet.»

Rundskriv nr 21/02
I rundskriv 21/02 ble det en trykkfeil i den utsendte papirutgaven, og på nettutgaven den første tiden: På side 7, Vedlegg 2 - Overføring av utgående stillingskoder står det nederst i første tabell at tre vaktmesterkoder skal overføres til Kirketjener. Det korrekte skal være:
5156 Vaktmester og 5157 Vaktmester I skal overføres til 5155 Vaktmester.
Overskriften i høyre kolonne kan dessuten være misvisende: Utgående kode skal overføres til stillingskode med hovedbenevnelse. Det er naturligvis fortsatt mulig å benytte rapporteringsbenevnelsene slik det framgår av Vedlegg 1 i samme rundskriv.

Lokale forhandlinger og minstelønn i 2003
KA har mottatt flere henvendelser vedr. minstelønnssatsene som er avtalt fra 01.07.2003 (lønnsgruppe 5: 01.09.2003). Disse vil gjelde slik de er avtalt, uavhengig av hva som blir gitt av lønnstillegg ved de lokale forhandlingene pr 01.05.2002 og/eller 01.01.2003. Det er ikke slik å forstå at de lokale tilleggene kommer i tillegg til minstelønnssatsene fra 01.07.2003.

Pedagogisk leder
Til stillingen Pedagogisk leder er det knyttet en merknad om at den skal lønnes høyere enn minstelønn for førskolelærer. Dette betyr at
- Pedagogisk leder med mindre enn 4 års ansiennitet skal lønnes over 250.000, de som har 4 - 8 års ansiennitet skal lønnes over 255.000, de som har 8 - 10 års ansiennitet skal lønnes over 260.000, de som har 10 års ansiennitet eller mer skal lønnesover 271.000. Gjøres med virkning fra 01.05.2002 som årslønn i hel stilling.
- Dette er en del av årets sentrale oppgjør, og skal ikke tas av lokal pott.
- Det er ingen forutsetning at det også er tilsatt Førskolelærer i avdelingen.
- Pedagogisk leder er ingen lederstilling i Hovedtariffavtalen.
KA anbefaler at arbeidsgiver drøfter avlønning av pedagogisk leder med respektive arbeidstakerorganisasjon lokalt før arbeidsgiver fastsetter Pedagogisk leders sentrale minstelønn. Dersom arbeidstakerorganisasjonen ikke er tilfreds med dette, kan lønn til pedagogisk leder bringes inn i forhandlingene, og også utgjøre et evt. bruddgrunnlag.

Hjelpetabell
I hjelpetabellen som ble utsendt som vedlegg til rundskriv nr 21/02 er lønnssatsene gitt i steg på 1.000 kr. Dette innebærer ikke at det skal foretas en automatisk avrunding for den enkelte arbeidstaker, avrunding må i evt. gjøres i forbindelse med de lokale forhandlingene på ordinært vis.

Frank Grimstad
adm. dir
Del i sosiale medier:
Relaterte lenker
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone