KA-rundskriv 24/02 av 22. august 2002

Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger i 2003

Publisert: 26/08/2002
Tilsatte i kirkelige undervisningsstillinger kan søke KA om tilskudd til å dekke gjennomføring/deltagelse på ulike kompetanseutviklingstiltak. Søknadsfristen for tiltak 1. halvår 2003 er 1. oktober 2002
Bakgrunn
I forbindelse med overføring av statlige kateketer til kirkelig fellesråd/menighetsråd i 2001 er det etablert spesielle tilskuddsordninger for undervisningsstillinger i Den norske kirke. KA mottar et årlig tilskudd fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, og midlene skal disponeres i samarbeid med Den norske kirkes kateketforening (DNKK). Tilskudd kan ytes til alle tilsatte i undervisningsstillinger der fellesråd/menighetsråd i Den norske kirke er arbeidsgiver, uavhengig av den ansattes organisasjonstilhørighet eller tidligere tilsettingsforhold.

Tilskuddsmidlene skal bidra til å styrke og underbygge den lokale arbeidsgivers an-svar for kompetanseutvikling, og den ansattes rett til medbestemmelse, jf Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen.

KA og DNKK er enige om at midlene skal fordeles på 3 ulike formål:

1. Individuelle stipend etter søknad fra den enkelte kateket/arbeidsgiver
2. Regionale tiltak på bispedømmenivå etter søknad fra stiftslag, kirkevergelag mv
3. Sentrale tiltak i regi av KA, DNKK, faginstitusjon mv.

Disponeringen av midlene vil bli kontinuerlig evaluert, og retningslinjer for disponering mv vil kunne endres fra år til år.

Utlysning av midler for 1. halvår 2003

Individuelle stipend
Tilsatte i kirkelige undervisningsstillinger kan søke KA om tilskudd til å dekke gjennomføring/deltagelse på ulike kompetanseutviklingstiltak. Det forutsettes derfor at søknader til individuelle stipend er resultatet av et lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
Vi viser her bl.a. til Hovedavtalen § 15 om lokale opplæringsplaner. Det skilles mellom to ulike individuelle stipend:

a. Mindre stipend til prosjekter/tiltak der det forutsettes at kateketen har fått permisjon med lønn. Stipendet skal bidra til å dekke utgifter knyttet til gjennomføring av ulike former for kompetanseutvikling, slik som reiser, kurs, litteratur, studieutgifter, studie-opphold ved IKO eller andre faginstitusjoner, veiledning, eksamensutgifter mv. Det forutsettes at tiltaket er relevant for stillingen. Dokumenterte vikar-utgifter kan unntaksvis dekkes der dette er forutsetning for permisjon. Minimum stipendbeløp er kr. 2.500,-.

b. Større stipend til enkeltstående prosjekter som forutsetter permisjon på 3-6 måneder der arbeidsgiver får dekket en viss andel av lønnsutgiftene i permisjonstiden. Prosjekter som kan bidra til fagutvikling innenfor det kateketiske området i Den norske kirke vil bli prioritert.

Søknader skal inneholde:
- Søkers navn, adresse, telefon, ev.
e-postadresse,
- Søkers utdanning og tidligere arbeidserfaring
- Nåværende stilling og arbeidsgiver
- Anbefaling av tiltaket fra arbeidsgiver og bekreftelse på permisjon.
- Studieformål og begrunnelse for nytten / relevans for gjennomføring av tiltaket i forhold til nåværende stilling og ved-tatte planer i virksomheten.
- Dato for gjennomføring av tiltak.
- Bekreftelse på opptak eller annen dokumentasjon for gjennomføring av tiltak.
- Budsjett.

De som søker om midler til gjennomføring av studieprosjekter av 3-6 mnd. omfang skal i tillegg utarbeide en prosjektbeskrivelse som omtaler formål med prosjektet, kjennskap til fagområdet, metode/arbeids-form, tidsplan, og kontakt med fagmiljø/ veileder.

Søknadsfrist:
For tiltak som skal gjennomføres 1. halvår 2003
er søknadsfristen 1. oktober 2002.
For tiltak som skal gjennomføres 2. halvår 2003
er fristen 1. april 2003.
Mottatte søknader utenom disse fristene kan unntakvis bli behandlet løpende.

Alle søknader sendes til Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, Karl Johans gt. 35, 0162 Oslo.
Send kopi til Den norske kirkes kateketforening, Underhaugsvn. 15, 0354 Oslo.

Regionale tiltak
Om lag 1/3-del av midlene fra KUF skal brukes på regionale tiltak. En viss andel blir gitt som et generelt tilskudd til stiftslagene i DNKK øremerket en årlig fagsamling i bispedømmet. Disse samlingene er åpne uavhengig av organisasjonstilknytning. I tillegg blir det bevilget tilskudd til gjennomføring av andre regionale tiltak i regi av stiftslagene i DNKK etter søknad. Planlegging og gjennomføring bør skje i samarbeid med kirkevergelaget i bispedømmet. Videre er det ønskelig at tiltaket gjennomføres i samarbeid med relevant fagmiljø (f.eks. bispedømmeråd/ biskop, utdanningsinstitusjon e.l.). Det kan ytes tilskudd for delfinansiering av tverrfaglige tiltak. Nærmere informasjon om søknader mv vil bli sendt direkte til stiftlagene, kirkevergelagene og bispedømmekontorene.

Sentrale tiltak
Det vil bli informert løpende om sentrale tiltak med kateketer som spesiell målgruppe.

Spørsmål om ordningen kan rettes til:

Helene Horsfjord i KA, tlf 23 31 04 62,
- e-post: helene.horsfjord@ka.no

Jarl Eidjord i DNKK, tlf 22 93 28 20,
- e-post: dnkk@online.no

Frank Grimstad
Adm.direktør
Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone