Politikk/Politisk arbeid

Politisk arbeid

KA jobber kontinuerlig for å opprettholde og forbedre medlemmenes økonomisk og juridiske rammevilkår.

Ansvaret for KAs interessepolitiske arbeid er lagt til avdeling for sektorpolitikk og styring, men gjøres i samarbeid de andre fagavdelingene og ledergruppen.

KAs sekretariat har jevnlig kontakt med nøkkelpersoner og deres rådgivere i alle partier på Stortinget, både regjeringspartier og opposisjonspartier.

Vi har ingen partipolitiske bindinger, men jobber for å fremme medlemmenes interesser i de fora der de viktige beslutningene tas. Slik Stortingets arbeid er organisert i dag, tas mange viktige avgjørelser i Stortingets familie- og kulturkomité. Det er her eventuelle endringer på statsbudsjettet finner sted. KA deltar på høringer om statsbudsjettet hver høst, først og fremst i kulturkomiteen, men også i finanskomiteen og kommunalkomiteen.

Trossamfunnslov og andre saker

Høsten 2017 ble ny lov om tros- og livssynssamfunn sendt på høring fra Kulturdepartementet. Siden da har KA jobbet med å få endret enkelte deler av utkastet, som i juni 2019 ble lagt fram for Stortinget i form av et lovforslag (proposisjon). Innstilling fra kulturkomiteen er ventet våren 2020.

Eksempler på andre interessepolitiske saker KA har arbeidet med overfor storting og regjering er lov- og regelverk for private barnehager, skatt- og avgiftspolitikk for frivillig og kirkelig sektor, lov og regelverk for religiøse kulturminner, gravplasspolitikk, likestillings- og diskrimineringslovgivning, frivillighetspolitikk og arbeidslivspolitikk.

Taler medlemmenes sak

Kirkemøtet og Kirkerådet har myndighet på flere områder som direkte berører mange av KAs medlemmer. I en samarbeidsavtale mellom KA og Kirkerådet er det avklart at KA vil være høringsinstans på selvstendig grunnlag i saker som berører KAs øvrige medlemmer. KA taler også medlemmenes sak overfor Kirkerådet når det gjelder økonomiske tilskudd eller andre saker som direkte berører kirkelig fellesråd og organisasjoner som er medlem i KA.

Ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Øystein Dahle eller seniorrådgiver Jens Bjelland Grønvold dersom du har innspill til eller spørsmål om vårt interessepolitiske arbeid.

Se alle nyhetsmeldinger og debattinnlegg i KAs interessepolitiske arbeid.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone