Myndighetskontakt

Målet for KAs politiske arbeid er at medlemmene skal ha best mulige rammevilkår, både økonomisk og juridisk.

Ansvaret for KAs interessepolitiske arbeid er lagt til avdeling for politikk, ledelse og innovasjon, men gjøres i samarbeid de andre fagavdelingene og ledergruppen. KAs sekretariat har jevnlig kontakt med nøkkelpersoner og deres rådgivere i alle partier på Stortinget, både regjeringspartier og opposisjonspartier.

Vi har ingen partipolitiske bindinger, men jobber for å fremme medlemmenes interesser i de fora der de viktige beslutningene tas. Slik Stortingets arbeid er organisert i dag, tas mange viktige avgjørelser i Stortingets familie- og kulturkomité, men vi jobber tett opp mot andre fagkomiteer når det er naturlig. Vi har også jevnlig kontakt med regjeringsapparatet og departementene.

Vi leser alltid regjeringens forslag til statsbudsjett grundig med tanke på de postene som våre medlemmer berøres av. Deretter skriver vi høringsnotater og deltar i de åpne komitéhøringene.

Den mest tidkrevende saken de senere årene har vært loven om tros- og livssynssamfunn, som erstattet den gamle kirkeloven og to andre lover. Lovforslag ble sendt på høring høsten 2017, og loven ble innført med virkning fra 1. januar 2021.

Andre eksempler på saker som vi har jobbet/jobber med:

  • Ekstra tilskudd til lokalkirken ved høy strømpris
  • Midler til Den norske kirke i forbindelse med koronakrisen
  • Statlig dekning av historiske pensjonsforpliktelser for menighetsbarnehager
Powered by Cornerstone