KA-rundskriv 01/14 av 14.01.2014

Regnskapsavslutningen 2013 - Regelendringer 2013/2014

Publisert: 14/01/2014
Dette rundskrivet påminner om viktige forhold å være oppmerksomme på ved regnskapsavslutningen 2013. Vi informerer samtidig om regelendringer innenfor regnskaps-/lønnsområdet som er vedtatt med virkning for 2014.

Årsoppgjøret - Generelt om forberedelse /planlegging
Økonomiforskriften for kirkelige fellesråd og menighetsråd har forholdsvis strenge tidsfrister for årsavslutning og behandling av årsregnskap. Fristen for å avslutte årsregnskapet er 15. februar, og årsregnskapet skal fastsettes av rådet innen 1. mars. Det stiller krav til forberedelse og planlegging for å være i stand til å overholde disse tidsfrister. I tillegg til å være à jour med den løpende regnskapsregistrering og avstemmingsrutiner, er det viktig å gjøre avtaler i god tid med regnskapsførere og revisor for å sikre at disse kan prioritere arbeidet med kirkeregnskapene slik at rådet blir i stand til å overholde gjeldende tidsfrister.

Periodisering av utgifter/Inntekter - Anordningsprinsippet
Vi minner om prinsippet som gjelder for å regnskapsføre utgifter og inntekter i korrekt regnskapsår. Det såkalte anordningsprinsippet sier at utgifter og inntekter skal regnskapsføres i den periode/regnskapsår hvor utgiften/inntekten er kjent.  Det vil normalt være når en vare/ tjeneste er levert. Betalingstidspunkt har i denne sammenheng ingen betydning. For eksempel må nye salmebøker som er anskaffet i 2013 utgiftsføres i 2013, selv om man har inngått avtale om betalingsutsettelse til 2014. Det har vært noen spørsmål til KA om utgiftsføring av salmebøker i etterkant av rundskriv fra kirkerådet hvor det i tilknytning til omtale om finansiering ble opplyst om mulighet for fellesråd/kyrkjelyd å gjøre avtale med forlaget om tidspunkt for betaling. Regnskapsreglene er klare på at salmebøker som er levert i 2013 skal utgiftsføres i 2013-regnskapet, uavhengig av om det er avtale med forlaget om utsatt betaling til 2014.

Dokumentasjon av balanseregnskapet
Bokføringslov/-forskrift gjelder for kirkelige fellesråd fra og med regnskapsåret 2013. Bokføringsloven har bestemmelser om at alle balanseposter i regnskapet (med mindre de er ubetydelige) skal være dokumentert. Det er i 2013 vedtatt egen bokføringsstandard (NBS 5) - Dokumentasjon av balansen, som gir nærmere veiledning om kravene til dokumentasjon.

Avstemming og dokumentasjon av balanse har vært tema på KAs årsavslutningskurs. Dette er derfor ikke noen overraskende nyhet, og de fleste fellesråd er forhåpentligvis på plass i forhold til bestemmelsene i bokføringsreglene.

Investeringsmoms - regnskapsføring
Mva-kompensasjon fra investeringer inntektsføres etter gjeldende regler i driftsregnskapet. For å endre på denne uheldige regnskapspraksis er det i økonomiforskriften § 5-2, fjerde ledd bestemt en opptrappingsperiode hvor inntektsført investeringsmoms skal overføres fra drift til investering. For 2013 pliktes således minimum 80% av investeringsmoms (kontoart 728) overført fra drift til investering (art 570 / 970). Det er mulig å overføre hele investeringsmomsen, men det er kun de 80% som er unntatt strykningsbestemmelsene.

Fra 2014 skal investeringsmomsen inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Kontoart 728 utgår fra 2014, og all mva-kompensasjon inntektsføres da på art 729. Jfr rundskriv fra SSB.

Endringer i kontoplanen i 2013 - Rapportering til SSB
Ny funksjon 045 Barnehager. Det vises til rundskriv fra FAD, P 11/2012, datert 13.12.2012. Denne gjelder bare for fellesråd som har ansvar for drift av barnehager.

Ny funksjon 089 Finansieringstransaksjoner - (Frivillig for regnskapsåret 2013)

Denne gjelder bare for artene (500-580) og (900-980). Det har fra flere hold vært etterlyst en egen "samlefunksjon" for regnskapsføring av finansieringstransaksjoner, adskilt fra de øvrige obligatoriske funksjoner. Slike transaksjoner vil ofte ikke kunne henføres til en bestemt funksjon, og det forventes at bruk av egen funksjon til disse føringer vil bidra til mer oversiktlig regnskapspresentasjon. Dette gjelder renter, avdrag mv. men også interne finansieringstransaksjoner knyttet til fellesbruk av fond, samt overføring drift/investering og føring av mer-/mindreforbruk. Denne nye funksjonen er først omtalt i SSBs håndbok for rapportering som ble sendt ut i november 2013. Bruk av denne funksjon er derfor frivillig for regnskapsåret 2013.

Vi minner om fristen for rapportering av regnskapsdata til SSB som er 15.03. Rapportering til SSB kan skje selv om regnskapet ikke er revisorgodkjent.

REGELENDRINGER FRA 2014

Regnskap og bokføring

Redusert krav til oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon

Det er vedtatt endringer i bokføringsloven § 13, annet ledd som medfører at krav til oppbevaringstid for oppbevaringspliktig regnskapsdokumentasjon (primærdokumentasjon) endres fra 10 til 5 år.

Departementet opplyser imidlertid på sine nettsider at det har oppstått en feil i forbindelse med vedtak om iverksettelse av lovendringen, som medfører at endringen ikke er trådt i kraft fra årsskiftet, slik det var forutsatt. Inntil videre gjelder det derfor fortsatt krav om 10 års oppbevaringstid for primærdokumentasjon. Departementet sier videre at det vil fremme kongelig resolusjon i nær fremtid, slik at lovendringen med nødvendige overgangsordninger, kan tre i kraft (se Finansdepartementet - Nyheter).

Skatt

Endring i reglene for EK-tjenester ("mobilskatten")
Fra 01.01.2014 er skattereglene for arbeidsgivers dekning av mobil og bredbånd endret. Det vil fra 2014 være kun ett fast inntektstillegg (sjablonbeløp) på kr 4.400, uavhengig av antall tjenester som dekkes. Samtidig fjernes det skattefrie bunnfradraget på kr 1.000, men det innføres samtidig et nytt, skattefritt bunnbeløp på kr 1.000 for fellesfakturerte innholdstjenester og tilleggstjenester. Fram til nå har det skattepliktige sjablonbeløpet vært avhengig av om man har fått dekket én eller to elektroniske tjenester.

Endringene er i statsbudsjettet presentert som en forenkling av regelverket, og vil ha som konsekvens at det blir lavere skatt for de som får dekket to eller flere EK-tjenester (f.eks. mobil og bredbånd), men kan samtidig bety høyere skatt for de som får dekket kun én tjeneste. Omtale av EK-tjenester og veiledning på KAs nettside vil bli endret i tråd med de nye regler.

Beløpsgrense for lønnsoppgaveplikt
Grense for lønnsoppgaveplikt for frivillige organisasjoner mv. som omfattes av skattelovens § 2-32 er økt fra kr 4.000 til kr 6000 fra og med inntektsåret 2014.  Det er tidligere avklart at både kirkelige fellesråd og menighetsråd i flersognskommuner kommer innenfor type virksomhet som omtales i skatteloven § 2-32 (jfr. KA-rundskriv 22/2009), og kan derfor legge til grunn den økte beløpsgrensen fra og med 2014.

Gaver til frivillige organisasjoner - Skattefradrag for giver
Det er med virkning for 2014 vedtatt å heve grensen for skattefradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner fra kr 12.000 til kr 16.800. Den norske kirke kommer inn under denne ordningen, og dette gir mulighet for økte gaveinntekter.

Frank Grimstad
adm.dir.

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter

Powered by Cornerstone