KAs landsråd

KAs øverste organ er landsrådet.

Landsrådet i KA (tilsvarende generalforsamling) består av representanter valgt for fire år. Landsrådet møtes annet hvert år.

Fra 2017 er KAs landsråd sammensatt slik:

 • Lokale kirkelige organer i Den norske kirke velger inntil 5 representanter og minimum 3 representanter fra hvert bispedømme.
 • For lokale kirkelige organ med over 100 årsverk gis det ett tilleggsmandat. For tiden gjelder dette fire fellesråd.
 • Rettssubjektet Den norske kirke med dets organer representeres med 1 medlem per 93 årsverk. For tiden utgjør det 15 representanter.
 • Øvrige medlemmer velger én landsrådsrepresentant pr. 93 årsverk. Denne gruppen skal samlet minimum ha 3 representanter i landsrådet.

Landsrådet møtes normalt annen hvert år fra 2017, jf. vedtektene § 7.

Representantene velges for fire år. De sittende landsrådsrepresentantene er valgt for perioden 2021-2025 var samlet i september 2021 og april 2023.

Nytt landsråd samles 8.-9. april 2025.

Her finner du representantene til KAs landsråd 2021-2025.

Landsrådets oppgaver:

 • Velge dirigentskap og fastsette forretningsorden.
 • Vedta valgregler for valg til KAs organer.
 • Vedta vedtektsendringer og retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid.
 • Vedta strategiplan for KAs virksomhet.
 • Fastsette rammer for medlemskontingenten.
 • Fastsette styrehonorar og regler for arbeids- og møtegodtgjøringer etter forslag fra valgkomiteen.
 • Velge styre, valgkomité og kontrollkomité.
 • Velge revisor.
 • Forelegges rapport fra kontrollkomiteen.
 • Forelegges styrets toårsmelding, årsberetning og regnskap til orientering.
 • Behandle øvrige saker som fremmes av styret, samt saker foreslått av medlemmene. Slike saker må være sekretariatet i hende senest 8 uker før møtet.
 • Landsrådets oppgaver er nedfelt i KAs vedtekter § 7.

Bildet over er fra landsrådet i 2023.

Powered by Cornerstone