KAs landsråd

KAs øverste ansvarlige organ er landsrådet.

Landsrådet i KA (tilsvarende generalforsamling) møtes annet hvert år.

Fra 2017 er KAs landsråd sammensatt slik: Lokale kirkelige organer i Den norske kirke velger inntil 5 representanter og minimum 3 representanter fra hvert bispedømme. For lokale kirkelige organ med over 100 årsverk gis det ett tilleggsmandat. For tiden gjelder det fire fellesråd.

Rettssubjektet Den norske kirke med dets organer representeres med 1 medlem pr. 93 årsverk. For tiden utgjør det 15 representanter.

Øvrige medlemmer velger ett landsrådsmedlem pr. 93 årsverk. Denne gruppen skal samlet minimum ha 3 medlemmer i landsrådet. Landsrådet møtes normalt annen hvert år fra 2017, jf. vedtektene § 7. Medlemmene velges for fire år.

Neste ordinære landsråd er 28.-29. september 2021.

Her finner du representantene til KAs landsråd 2021-2025.

Landsrådets oppgaver:

 • Velge dirigentskap og fastsette forretningsorden.
 • Vedta valgregler for valg til KAs organer.
 • Vedta vedtektsendringer og retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid.
 • Vedta strategiplan for KAs virksomhet.
 • Fastsette rammer for medlemskontingenten.
 • Fastsette styrehonorar og regler for arbeids- og møtegodtgjøringer etter forslag fra valgkomiteen.
 • Velge styre, valgkomité og kontrollkomité.
 • Velge revisor.
 • Forelegges rapport fra kontrollkomiteen.
 • Forelegges styrets toårsmelding, årsberetning og regnskap til orientering.
 • Behandle øvrige saker som fremmes av styret, samt saker foreslått av medlemmene. Slike saker må være sekretariatet i hende senest 8 uker før møtet.
 • Landsrådets oppgaver er nedfelt i KAs vedtekter § 7.

Bildet over er fra landsrådet i 2017.

 

 

Powered by Cornerstone