KA-rundskriv 21/10 av 29.09.2010

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2010 – uravstemming

Publisert: 29/09/2010
KA og 11 av de 12 organisasjonen som brøt forhandlingene aksepterte Riksmeklingsmannens skisse til løsning. I ettertid har også NITO og de øvrige 8 organisasjonene akseptert å tiltre Hovedtariffavtalen for perioden 01.05.2010 – 30.04.2012 slik det framkommer av Riksmeklingsmannens møtebok (se vedlegg). Tariffoppgjøret går med dette til uravstemming hos KAs medlemmer med svarfrist mandag 18. oktober kl 12.

Forhandlinger/mekling

Partene ble i juni enige om å utsette oppgjøret til etter streiken i kommunesektoren. Forhandlingene foregikk fra 13. – 18. august. 8 av organisasjonene aksepterte et anbefalt forslag, 12 organisasjoner gikk til brudd. Mekling fant sted 23. – 25. september 2010, og partene aksepterte meklingsmannens skisse til løsning.

I forhold til forhandlingsresultatet presentert i rundskriv nr 20/2010, inneholder resultatet fra meklingen endringer på tre punkter:
- 1 b): garantilønn for dem med 20 års ansiennitet er justert opp til kr 315 000
- 2 e): kriterier for å inneha stillingskoden Menighetspedagog er justert
- 2 f): merknad til garantibestemmelsen som vedrører oppgjøret i 2011.

Kopi av Riksmeklingsmannens møtebok følger i sin helhet som vedlegg til dette rundskrivet.

Hovedpunkter

Oppgjøret hadde resultatet i KS-området som modell, og har de samme minstelønnssatsene. Det er i tillegg opprettet 16-årsstiger i lønnsgruppe 1-4. Partene har også satt av en liten pott til lokale lønnsforhandlinger.
Resultatet har følgende hovedpunkter, se vedlegget for de komplette endringene.

Lønn (årsbeløp i hele stillinger)

- Med virkning fra 01.07.2010 gis et generelt tillegg på kr. 2 000 til alle ansatte i lønnsgruppe 3.

- Med virkning fra 01.08.2010 gis det et generelt tillegg til alle stillinger i kapittel 4 på 2,1 % av den enkeltes grunnlønn, minimum kr 7 100.

- Minstelønnssatsene for de fem lønnsgruppene i kapittel 4 er hevet til satsene i tabellen nedenfor med virkning fra 01.08.2010. Satsene inkluderer de generelle tilleggene.

L.gr

Minstelønn

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

1

239 800

244 900

259 900

306 000

308 500

2

279 200

281 200

286 500

335 300

337 800

3

321 800

325 000

335 900

374 500

377 000

4

340 400

344 300

347 700

398 000

400 500

5

365 000

375 000

400 000

440 000

452 500

- Med virkning fra 01.08.2010 skal arbeidstakere med minst 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr. 315 000 i hel stilling (G-regulert).

- En lokal pott på 0,5 % av utbetalt grunnlønn og faste tillegg i 2009 skal ha virkning fra 01.08.2010. Det er forutsatt at forhandlingene skal prioritere likelønn, kompetanse og relasjon mellom leder og dem de er satt til å lede. Forhandlingene skal være gjennomført senest 30.10.2010 med mindre de lokale partene blir enige om noe annet. Frist for anke er 15.11.2010.Dersom de lokale partene er enige om det, kan potten fordeles forholdsmessig til de ansatte som et generelt kronetillegg. Ytterligere informasjon og veiledning om de lokale forhandlingene kommer i rundskriv med det første.

Iverksetting av lønnsendringene gjøres i rekkefølge som disse fem ovenstående punktene. I tillegg kommer:

- Ansatte i kode 5226 Prest får et lønnstillegg tilsvarende ett lønnstrinn i staten med virkning fra 01.08.2010, jf. pkt 2 b) i vedlegg til protokollen og merknad til denne stillingskoden.

- Det er tidligere regulert at ansatte i stillingskode 5200 Domkantor skal lønnes høyere enn 5202 Kantor. Denne avstanden er nå satt til minst kr 12.000 med virkning fra 01.08.2010, jf. merknad til denne stillingskoden.

- Minstelønn for unge arbeidstakere er justert, som prosent av minstelønn i lønnsgruppe 1 med virkning fra 01.08.2010.

- Avhengig av hvor stor glidning som registreres 2009-2010, kan det komme ytterligere tillegg til ansatte med 20 års ansiennitet. Disse tilleggene vil i så fall bli beregnet inn i mellomoppgjøret pr 01.05.2011, jf. pkt 2 f) i vedlegg til protokollen.

Fellesbestemmelsene, kapittel 1

- Justeringer i §§ 3, 7, 11 og 12 av redaksjonell art.
- Ny bestemmelse om tredelt skift- og turnusarbeid i § 4.2.4, på bakgrunn av lovendringer og endringer på andre tariffområder
- Reglene for avlønning av reisetid utenom arbeidstid er endret i § 4.7 på bakgrunn av arbeid fra et partssammensatt utvalg etter forrige tariffrevisjon
- § 14 om permisjon utvidet, som følge av overflytting av permisjonsbestemmelser fra Hovedavtalen.
- Ny § 15 om utlønningsform er flyttet over fra Hovedavtalen.

Pensjon, kapittel 2 og i vedtektene for TPO og AFP

Det er gjort endringer som oppfølging av pensjonsreformen, likelydende som i den offentlige pensjonsordningen for øvrig.

Lønns- og stillingsbestemmelser, kapittel 3, 4 og 5

Kapittel 3 pkt. 3.3 om kompetanse er omredigert og inneholder i tillegg tidligere §§ 12-1 til 12-3 i Hovedavtalen. Veiledningsteksten fra Hovedavtalen er tatt inn som nytt vedlegg 7 i HTA.

I kapittel 4 er pkt. 4.2 om særskilte forhandlinger justert. Forutsetningene for å benytte bestemmelsen er endret til utdanningens relevans, og til varigheten. Ved ev. tvist etter slike forhandlinger skal saken først til de sentrale parter for organisatorisk behandling før uenigheten løses i nemnd, tilsvarende tvisteordningene for lokale forhandlinger etter pkt. 4.1.

Kompetansekravene til lønnsgruppe 4 og 5 er justert noe for å gi en klarere beskrivelse, uten realitetsendringer.

Det er lagt inn to nye stillingskoder, for å bedre å kunne innplassere ansatte som arbeider innen trosopplæring:
Lønnsgruppe 3: 5237 Menighetsarbeider
Lønnsgruppe 4: xxxx Menighetspedagog (ny). Kriteriene og overføringsregler står i vedlegg til protokollen, pkt. 2 e).

Kurs i OU-regi

Partene er enige om å videreføre trekket til OU-styrets arbeid, og legger opp til et partssammensatt kursopplegg i perioden: Grunnkurs om arbeidsforhold. Kurset er tenkt subsidiert fra OU-trekket, og vil forutsette deltakelse både fra arbeidsgiver og tillitsvalgte/ansatte, se vedlegg til protokollen pkt. 2 c).

Partssammensatt utvalg

Det er nedsatt et partssammensatt utvalg for å se på lønnssystemet i HTA. Arbeidet har frist til 01.03.2012.

Økonomi

Kostnadene ved de enkelte elementene ved oppgjøret er beregnet slik:

Årslønnsramme 2009-2010, HTA kapittel 4

Komponent                                                  %   

Overheng til 2010                                     1,18

Antatt lønnsglidning                                 0,76

Generelt tillegg inkl gr 3                          0,95

Minstelønnssatser                                   0,59

Pott til lokale forhandlinger                     0,21

Kantorer/domkantorer/prester               0,04 

Beregnet årslønnsvekst 2009-2010   3,73 

Overhenget til 2011 er beregnet til 2,66 %.

Uravstemming – KAs vedtekter

I KAs vedtekter for arbeidsgivervirksomheten § 4 er det fastsatt følgende om godkjenning av Hovedtariffavtalen:
Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemming blant tilsluttede medlemmer som omfattes av avtalene. [..] Ved uravstemming anses en tariffavtale som vedtatt når 2/3 av de avgitte stemmer fra tilsluttede medlemmer, og som representerer minst halvparten av arbeidstakerne hos de tilsluttede medlemmer, og som avgir stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag.

Styrets anbefaling

Styret er tilfreds med at partene har akseptert Riksmeklingsmannens skisse til ny Hovedtariffavtale og på den måten unngått streik. Den økonomiske rammen for oppgjøret på 3,73 % er krevende for KAs medlemmer, men likevel forsvarlig ut fra en helhetlig vurdering. Styret anbefaler medlemmene å stemme JA ved uravstemmingen.

Stemmerett, prosedyre, frist

Det er de av KAs medlemmer som har avgitt fullmakt for å inngå sentrale tariffavtaler som kan avgi stemme, jf. Vedtekter for arbeidsgivervirksomheten § 1. Stemme avgis elektronisk etter anvisning på KAs nettsted www.ka.no/tariff. Alternativt kan stemmeseddelen på vedleggets siste side fylles ut med medlemmets navn, og krysse av for om det stemmes JA eller NEI og sende stemmeseddelen til KA pr post, eller til fax nr 23 08 14 09. Siste frist for å avgi stemme er satt til mandag 18. oktober 2010 kl 12.00.

Utbetaling av ny lønn

Det skal ikke utbetales ny lønn før Hovedtariffavtalen er godkjent av partene. Det vil bli gitt melding om resultatet av uravstemmingen på KAs nettside så snart det foreligger.

Frank Grimstad,
adm.dir.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone