KA-rundskriv 15/10 av 24.06.2010

Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateket/menighetspedagog

Publisert: 15/07/2010
De fellesrådene som har kateket- eller menighetspedagogstilling kan få utgifter dekket til rekruttering av ny person i disse stillingene. Dette er en videreføring av det som tidligere er kunngjort i rundskriv 9/2009, men pga antall søkere, er beløpet redusert. Ordningen gjelder ikke stillinger i trosopplæringsreformen i regi av Kirkerådet.

Bakgrunn

Ved overføring av kateketer fra staten til kirkelig fellesråd pr 01.03.2001, ble også de midlene frigjort som bispedømme-rådene tidligere brukte til etter- og videreutdanning, og andre arbeidsgiver-relaterte formål. Det lå i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets forutsetninger ved overføringen at disse midlene skulle overføres samlet til KA. En del av disse midlene brukes for å dekke kostnader ved nyrekruttering i de tidligere statlige stillingene. KA har utvidet dette til å gjelde rekruttering i alle kateket- og menighetspedagogstillinger.

Ordning for tilskudd i 2010

1. Ordningen med tilskudd til rekruttering av kateketer gjelder for de arbeids-givere (fellesråd, eller menighetsråd i kommuner med ett sokn) som enten har fått overført kateketstilling fra staten, eller har kateket- eller menighetspedagogstillinger uten stats-støtte. Ordningen omfatter ikke stillinger i trosopplæringsreformen i regi av Kirkerådet.
2. De arbeidsgivere som har rekruttert eller vil trenge å rekruttere ved ledighet i de nevnte stillingene i 2010, kan få dekket sine utgifter knyttet til rekrutteringen inntil kr 15.000 pr stilling. Utgiftene dekkes på grunnlag av dokumenterte utgifter ekskl. mva, og kan være utgifter til annonsering, reise for å delta i intervju, ev. nødvendig andel av flytteutgifter som rekrutterings-tiltak Sammen med dokumentasjonen må kopi av utlysingstekst fra avis/
tidsskrift vedlegges.
3. Ordningen gjelder foreløpig ut år 2010, for stillinger som blir ledige innen 31.12.2010. KA vil deretter vurdere ordningen på bakgrunn av de erfaringer som er gjort, bl.a. hvor mye den er benyttet, og i forhold til det som blir fastsatt av departementet vedr. disse midlene for neste år.
4. Søknad om utgiftsdekning med vedlegg av kjente utgifter sendes løpende, og senest innen 10. januar 2011.

Søknad sendes: KA, Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo eller på epost m/vedlegg i pdf-format til ka@ka.no

Vi anbefaler for øvrig å benytte rekrutteringsverktøyet Webcruiter som KA har inngått avtale om, se mer info om Webcruiter her

Frank Grimstad
administrerende direktør

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone