Permisjon

Permisjon er tjenestefrihet fra arbeid i begrenset tid.

Dersom den ansatte får lønn fra arbeidsgiveren under permisjonen regnes fraværet som lønnet permisjon. Dersom en ansatt søker om permisjon, er det ulikt regelverk som kommer til anvendelse, alt etter hva begrunnelsen for søknaden er.

Redusert stilling

Rett til redusert stilling av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner er regulert i aml § 10-2 (4).

Svangerskap/fødsel/adopsjon og omsorg i den forbindelse

Reguleres av aml §§ 12-1 til 12-9.

Se spørsmål og svar om foreldrepermisjon

Se spørsmål og svar om ammefri

Pleie av pårørende

Reguleres av aml § 12-10.

Utdanning

Arbeidsmiljøloven regulerer i § 12-11 rett til permisjon for å ta organisert utdanning i inntil tre år. Vilkåret er at arbeidstakeren har vært i arbeidslivet i minst tre år, og har vært ansatt hos arbeidsgiveren de siste to år. Hovedavtalen § 12 regulerer ytterligere rett til permisjon med lønn, samt om bindingstid og permisjon for lese- og eksamensdager. De sentrale partene har videre fokusert på viktigheten av kompetanseutvikling, se HTA kapittel 3, pkt 3.3 og protokoll fra tariffoppgjøret i 2008.

Tillitsvalgt

En tillitsvalgt etter Hovedavtalen har rett til fri i den utstrekning det trengs for å ivareta vervet, HA § 9-5. Det gis også rett til permisjon for å delta på styremøter/landsmøter mv i den organisasjonen en ansatt er medlem av, for å ha verv på hel- eller deltid, eller være ansatt som funksjonær, HA § 9-10 i egen organisasjon.

Velferd

Ut over de lov- og tariffregulerte bestemmelsene om rett til permisjon, er det arbeidsgiver som avgjør om det skal gis permisjon, og om det skal gis med eller uten lønn. Av hensyn til likebehandling og forutsigbarhet, forutsettes det at virksomheten har et permisjonsreglement som daglig leder kan behandle søknadene etter. Reglementet bør også inneholde anvisninger av hvem som avgjør permisjonssøknader som ikke er omfattet av reglementet, og søknader som går ut over reglementet. Det er ikke uvanlig at permisjonssøknader som ikke kan avgjøres administrativt på grunnlag av fastsatt reglement, behandles og avgjøres av administrasjonsutvalget. KA har utarbeidet et forslag til slikt reglement.

Powered by Cornerstone