KA-rundskriv nr 15/09 av 1. september 2009

Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger - individuelle tilskudd

Publisert: 01/09/2009
Det utlyses midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger for enkeltpersoner i fellesråd /menighetsråd. Arbeidsgiver eller arbeidstaker kan søke.

Vi ber om at informasjonen videreformidles til aktuelle søkere.
Søknadsfrist: 10.oktober 2009


Individuelle tilskudd – hvem og hva
Tilskudd ytes til kompetanseutvikling for fellesråds- /menighetsrådsansatte i kirkens undervisningstjeneste. Arbeidstaker eller arbeidsgiver kan søke.

Den ansatte skal ha kirkelig undervisning som hovedarbeidsområde i sin stilling (normalt kateket).

Midlene kan brukes til å dekke utgifter knyttet til gjennomføring av ulike kompetansetiltak, som f.eks. deltakeravgift/kursavgift, reise, opphold eller andre særlige utgifter. En viss egenandel må påregnes.

Ansiennitet i kirkelig undervisningsstilling og tidligere tildeling fra kateketmidlene vil tillegges en viss vekt ved vurdering av søknader.

Det gis normalt ikke tilskudd til stillinger som finansieres av trosopplæringsmidler, da det følger særskilte midler til etterutdanning med disse stillingene.

Det gis normalt ikke tilskudd til grunnutdanning.

Ved studiereiser tillegges programmets faglige innhold og relevans stor vekt.

Normalt dekkes ikke lønns-/vikarutgifter, men det kan bli gitt støtte til større kompetanse­utviklingsprosjekter som forutsetter permisjon på 1-6 måneder, der arbeidsgiver får dekket en viss andel av lønnsutgiftene/vikarutgiftene i permisjonstiden.

Krav til søknaden
Søknaden skal skrives på eget søknadsskjema, se vedlegg.

Alle punktene skal fylles ut. Ufullstendige søknader blir ikke behandlet.

Søknaden må være et resultat av lokalt samarbeid om kompetanseutvikling. Det er derfor et krav om at arbeidsgiver eksplisitt anbefaler tiltaket. Søknader som mangler arbeidsgivers anbefaling vil ikke bli behandlet. I tillegg skal bekreftelse på permisjon vedlegges.

Tiltaket skal være relevant for stillingen. Deltakeren skal ha fått permisjon.

Det kan søkes støtte til tiltak som skal gjennomføres høsten 2009 eller våren 2010.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 10.oktober 2009.
Neste utlysning vil ha søknadsfrist 1. april 2010
Søknader som mottas utenom disse fristene vil vanligvis bli behandlet i forbindelse med neste utlysning.

Adresse
Alle søknader sendes til KA med kopi til Kf.
Søknaden skal sendes som vedlegg til epost. KA: ka@ka.no og Kf: kf@kateket.no

Spørsmål kan rettes til:
Harald Skarsaune i Kf, tlf. 23 06 16 20, Epost: kf@kateket.no

Frank Grimstad
adm. dir

Del i sosiale medier:
Ansvarlig for denne artikkelen: Linn Maria Kierulf
Powered by Cornerstone