KA-rundskriv nr. 3/07 av 12. februar 2007

Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger - grupper/regionale tiltak

Publisert: 12/02/2007
Det utlyses midler til regionale tiltak for kompetanseutvikling for ansatte i undervisningsstillinger i fellesråd/menighetsråd. Alle regionale aktører, som fellesråd, kirkevergelag, stiftslag i Kateketforeningen, bispedømmeråd/biskop osv, kan søke. Vi ber om at denne informasjonen videreformidles til aktuelle søkere.

        Søknadsfrist: 1. april 2007

Bakgrunn
KA mottar et årlig tilskudd til kompetanseutvikling for undervisningsstillinger fra Kultur- og kirkedepartementet. Midlene disponeres i samarbeid med Kateketforeningen - Den norske kirkes undervisningsforbund.

Regionale midler – hvem og hva
- Alle regionale aktører, som stiftlag, kirkevergelag, fellesråd, bispedømmeråd/ biskop, og fagmiljø/ faginstitusjoner, kan søke.

- Midlene kan brukes til å dekke f.eks. bevertning, lokaler, overnatting, sponsing av deltakeravgift og utgifter til kursholder. Det er ønskelig at midlene bidrar til å dekke deltakeres reiseutgifter.

- Deltakere det søkes om støtte til må ha kirkelig undervisning som hovedarbeidsområde i sin stilling (normalt kateket).

- Det kan gis støtte til tverrfaglige tiltak. Tildelte midler kan imidlertid bare dekke utgifter til fellesråds-/menighetsrådsansatte i undervisningsstilling.
- Det kan søkes støtte til tiltak som skal gjennomføres våren 2007 eller høsten 2007.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 1. april 2007.
Neste utlysning vil ha søknadsfrist 1.oktober 2007
Søknader som mottas utenom disse fristene vil vanligvis bli behandlet i forbindelse med neste utlysning.

Krav til søknad
Søknaden kan med fordel skrives på eget søknadsskjema, se vedlegg.
Søknader skal inneholde alle de følgende punkter:

1. Overskrift: ”Søknad om regionale midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger”

2. Søker, adresse, kontonummer, telefon, e-postadresse og kontaktperson

3. Samarbeidsparter og tiltakets organisering

4. Målsetting med tiltaket

5. Beskrivelse av tiltaket.

6. Plan for fremdrift og gjennomføring

7. Tid, sted og varighet

8. Deltakere:
a) Forventet antall deltakere til sammen.
b) Forventet antall deltakende fellesråds- / menighetsrådsansatte i undervisningsstilling (normalt kateket /menighetspedagog).

9. Budsjett med utgifter og inntekter (finansiering). Sum utgifter og sum inntekter skal være like. Se over for særlige krav til budsjett for tverrfaglige tiltak.

10. Søknadsbeløp

11. Ev. andre opplysninger

12. Signatur/Navn hvis søknaden sendes elektronisk

Adresser
Alle søknader sendes til KA
med kopi til Kateketforeningen.
Søknaden kan gjerne sendes som vedlegg til e-post til KA: ka@ka.no.
Postadresse: KA, Postboks 1034 Sentrum,
0104 Oslo.

Kateketforeningen: kf@kateket.no
Kateketforeningen – Den norske kirkes undervisningsforbund, Rådhusgt.1-3, 0151 Oslo

Spørsmål kan rettes til
Helene Horsfjord i KA, tlf 23 08 14 31, e-post: helene.horsfjord@ka.no

Reidar Kavlie-Borge i Kf, tlf 23 08 16 20, e-post: kf@kateket.no


Frank Grimstad
adm. dir. 

    

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone