KA-rundskriv nr. 4/07 av 12. februar 2007

Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger - enkeltpersoner

Publisert: 12/02/2007
Det utlyses midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger for enkeltpersoner i fellesråd/menighetsråd. Arbeidsgiver eller arbeidstaker kan søke. Vi ber om at denne informasjonen videreformidles til aktuelle søkere.

Søknadsfrist: 1. april 2007

 

Bakgrunn
KA mottar et årlig tilskudd til kompetanseutvikling for undervisningsstillinger fra Kultur- og kirkedepartementet. Midlene skal disponeres i samarbeid med Kateketforeningen - Den norske kirkes undervisningsforbund.

Individuelle tilskudd – hvem og hva
Tilskudd ytes til kompetanseutvikling for fellesråds- / menighetsrådsansatte i kirkens undervisningstjeneste. Arbeidstaker eller arbeidsgiver kan søke.

Den ansatte skal ha kirkelig undervisning som hovedarbeidsområde i sin stilling (normalt kateket).

Midlene kan brukes til å dekke utgifter knyttet til gjennomføring av ulike kompetanseutviklingstiltak, som f.eks. deltakeravgift/kursavgift, reise, opphold eller andre særlige utgifter. En viss egenandel må påregnes.
Ansiennitet i kirkelig undervisningsstilling og tidligere tildeling fra kateketmidlene vil tillegges en viss vekt ved vurdering av søknader.

Det gis normalt ikke tilskudd til stillinger som finansieres av trosopplæringsmidler, da det følger særskilte midler til etterutdanning med disse stillingene.

Ved studiereiser tillegges programmets faglige innhold og relevans stor vekt.

Normalt dekkes ikke lønns-/vikarutgifter, men det kan bli gitt støtte til større kompetanseutviklingsprosjekter som forutsetter permisjon på 1-6 måneder, der arbeidsgiver får dekket en viss andel av lønnsutgiftene/vikarutgifter i permisjonstiden.

Krav til søknad
Søknaden kan med fordel skrives på eget søknadsskjema, se vedlegg. Søknaden må inneholde alle de punkter som står på søknadsskjemaet.

Søknaden må være et resultat av lokalt samarbeid om kompetanseutvikling. Det er derfor et krav om at arbeidsgiver anbefaler tiltaket.

Tiltaket skal være relevant for stillingen.

Deltakeren skal ha fått permisjon.

Det kan søkes støtte til tiltak som skal gjennomføres våren 2007 eller høsten 2007.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 1. april 2007.
Neste utlysning vil ha søknadsfrist 1. oktober 2007.
Søknader som mottas utenom disse fristene vil vanligvis bli behandlet i forbindelse med neste utlysning.

Adresser
Alle søknader sendes til KA
med kopi til Kateketforeningen.
Søknaden kan gjerne sendes som vedlegg til e-post til KA: ka@ka.no.
Postadresse: KA, Postboks 1034 Sentrum,
0104 Oslo.
Kateketforeningen: kf@kateket.no
Kateketforeningen – Den norske kirkes undervisningsforbund, Rådhusgt.1-3, 0151 Oslo

Spørsmål kan rettes til
Helene Horsfjord i KA, tlf 23 08 14 31, e-post: helene.horsfjord@ka.no

Reidar Kavlie-Borge i Kateketforeningen, tlf 23 08 16 20, e-post: kf@kateket.no

Frank Grimstad
adm. dir.

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone