KA-rundskriv nr 13/09 av 24. juni 2009

Tariffrevisjonen pr 01.05.2009

Publisert: 24/06/2009
De sentrale partene i KA-området gjennomførte forhandlinger om 2. avtaleår, mandag 22. juni. Resultatet innebærer at det ikke gis ytterligere lønnstillegg enn de som ble avtalt i 2008.

Forhandlingene
På samme måte som tidligere år, valgte partene i KA-området å utsette forhandlingene til etter avklaring i stat og KS-området. Forhandlingene ble gjennomført mandag 22. juni 2009.

Forhandlingsresultat
Som kjent ble det ved tariffoppgjøret i 2008 også avtalt lønnstillegg med virkning fra 01.05.2009. Forhandlingene om 2. avtaleår innebar at det ikke ble gitt ytterligere lønnsjusteringer. Det betyr at de anvisningene om beregning av lønn som er gitt i rundskriv 21/2008 og 8/2009 er endelige.

Pensjon
Tilpassing av den offentlige tjenestepensjonsordningen til ny folketrygd fra 2011 ble hovedsaken i tariffrevisjonene i stat og KS-området. Resultatet ble at eksisterende ordning blir videreført uendret i 2009. Pensjonsspørsmålet var derfor ikke tema i forhandlingene i KA-området.

Protokollen
Partene ble enige om et partssammensatt arbeid på sentralt nivå som gjelder analyse av lokal lønnsdannelse i perioden. Mandatet til dette arbeidet ble avtalt slik:

Partene registrerer en at det fra 2008 til 2009 har vært en betydelig lønnsglidning, dvs lokal lønnsdannelse utenom sentralt avtalte rammer. TBS-utvalget får i oppdrag å analysere lønnsglidningen i perioden. Det som skal vurderes er bl.a. variasjoner som gjelder
- ansiennitet, med særskilt fokus på lønnsgruppe 1-4 med 10 års ansiennitet eller mer
- endring av stillingskoder (mellom kapitler)
- ansatte som har begynt/sluttet
- størrelse på fellesråd
- geografisk lokalisering
- stillingsgrupper

Sammen med rapporten fra TBS vedr. glidningen skal erfaringene fra kursene høsten 2009 om kompetansekartlegging/
lønnspolitikk/lokale forhandlinger behandles i et partssammensatt utvalg innen 1. mars 2010.

Utvalget skal bestå av

Arild Eileraas, Delta
Leiv Sigmund Hope, Diakonforbundet
Unni Rasmussen, Fagforbundet
2 stk fra KA

 

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter

Powered by Cornerstone