KA-rundskriv 18/10 av 28.06.2010

Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger - individuelle tilskudd

Publisert: 15/07/2010
Det utlyses midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger for enkeltpersoner i fellesråd /menighetsråd. Arbeidsgiver eller arbeidstaker kan søke.

Vi ber om at informasjonen videreformidles til aktuelle søkere.

Søknadsfrist: 1. oktober 2010

Individuelle tilskudd – hvem og hva

Tilskudd ytes til kompetanseutvikling for fellesråds- /menighetsrådsansatte i kirkens undervisningstjeneste. Arbeidstaker eller arbeidsgiver kan søke.
Den ansatte skal ha kirkelig undervisning som hovedarbeids-område i sin stilling (normalt kateket). Det gis normalt ikke tilskudd til grunnutdanning.
Det gis normalt ikke tilskudd til stillinger som finansieres av trosopplæringsmidler, da det følger særskilte midler til etterutdanning med disse stillingene.
Midlene kan brukes til å dekke utgifter knyttet til gjennomføring av ulike kompetansetiltak, som f.eks. deltakeravgift/kursavgift, reise, opphold eller andre særlige utgifter. En viss egenandel kan påregnes.
Ansiennitet i kirkelig undervisnings-stilling og tidligere tildeling fra kateketmidlene vil tillegges en viss vekt ved vurdering av søknader.
Ved studiereiser tillegges programmets faglige innhold og relevans stor vekt.
Normalt dekkes ikke lønns-/vikarutgifter, men det kan bli gitt støtte til større kompetanseutviklingsprosjekter som forutsetter permisjon på 1-6 måneder, der arbeidsgiver får dekket en viss andel av lønns-/vikarutgiftene i permisjonstiden.

Krav til søknaden

Søknaden skal skrives elektronisk inn i eget søknadsskjema, se vedlegg. Alle punktene skal fylles ut. Ufullstendige søknader blir ikke behandlet.
Søknaden må være et resultat av lokalt samarbeid om kompetanseutvikling. Tiltaket skal være relevant for stillingen, og deltakeren skal ha fått permisjon.
Det er derfor et krav om at arbeidsgiver eksplisitt anbefaler tiltaket, og at bekreftelse på permisjon vedlegges. Søknader som mangler arbeidsgivers anbefaling vil ikke bli behandlet.
Det kan søkes støtte til tiltak som skal gjennomføres høsten 2010 eller våren 2011.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. oktober 2010.
Søknader som mottas utenom fristen vil vanligvis bli behandlet i forbindelse med neste utlysning, som er våren 2011.

Adresse

Alle søknader skal sendes som vedlegg til KA ka@ka.no med kopi til Kateketforeningen kf@kateket.no.

Spørsmål kan rettes til

Harald Skarsaune i Kateketforeningen, tlf: 952 49 934, e-post: kf@kateket.no eller Kjersti Østland Tveit i KA, tlf: 23 0814 34, e-post: kjersti.ostland.tveit@ka.no

Frank Grimstad
adm. dir

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone