Kopiering (Kopinor-avtalen)

Avtalen mellom KA og Kopinor gjør det tillatt for de tilsluttede fellesrådene å kopiere fra beskyttet materiale, inkludert visning med projektor.

Det følger av Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) at en opphaver som hovedregel må gi tillatelse til enhver utnyttelse av et åndsverk. Dette innebærer at det i utgangspunktet er ulovlig å kopiere opphavsrettslig beskyttet materiale til bruk i den kirkelige virksomheten lokalt. Det gjelder både tradisjonell kopiering, men også digital kopiering/framvisning på skjerm eller ved bruk av projektor.

For å unngå en tungvinn prosess med å innhente tillatelse i hvert enkelt aktuelle tilfelle, kan Kopinor inngå avtaler som gir adgang til slik kopiering innen gitte rammer mot et årlig vederlag. KA har inngått slike avtaler med Kopinor på vegne av de lokale enhetene i Den norske kirke siden 1997. Avtalen forutsetter imidlertid at det enkelte fellesråd slutter seg til avtalen på vegne av soknene i kommunen, og at det enkelte fellesråd betaler et årlig vederlag.

KAs rundskriv 02/22 gir en utfyllende omtale av avtalen. Du kan lese hele avtaleteksten her.

Norges Kristne Råd har inngått en tilsvarende avtale for andre kristne trossamfunn. Også her må den enkelte menighet eller trossamfunn slutte seg til avtalen.

Hva avtalen omfatter

KAs avtale med Kopinor omfatter all virksomhet som skjer som ledd i den kirkelige virksomheten i soknene i Den norske kirke. Dette omfatter virksomhet som skjer i regi av menighetsråd og kirkelig fellesråd, og gudstjenester og kirkelige handlinger mv. som inngår i prestetjenesten. Virksomhet som skjer i regi av stiftelser, foreninger eller andre organisasjoner med eget organisasjonsnummer, er ikke omfattet av avtalen, selv om de benytter kirkens kopimaskin eller bruker kirkens lokaler.   Avtalen gjelder kun internt i virksomheten, og hjemler ikke spredning av beskyttet digitalt materiale for eksempel på internett.

Tilslutning til avtalen gir i utgangspunktet fri kopiering og bruk av alt opphavsrettslig beskyttet materiale, inkludert utenlandske utgivelser. Med kopiering menes avskrift, fotokopiering og digital kopiering, herunder skanning, lagring og utskrift, samt kopiering for visning på skjerm/projektor.

Avtalen har imidlertid noen viktige begrensinger som en bør merke seg, og disse gis bred omtale i KAs rundskriv.

Ikke tilknyttet avtalen?

Noen få kirkelige fellesråd er ikke tilknyttet avtalen. Vi antar at dette er virksomheter som ikke bevisst gjør noe ulovlig, men som kanskje tror det er mulig å drive kirkelig virksomhet, gudstjenester, korvirksomhet, barne- og ungdomsarbeid med mer, uten å kopiere vederlagspliktig materiale. Tar man åndsverkloven på alvor, vil man fort merke at dette ikke er lett, ja egentlig umulig.

De som ikke er tilsluttet avtalen, kan gjøre det ved å sende et fullmaktsskjema til KA. Alle som har fått faktura om, og betalt vederlag tidligere, er tilsluttet avtalen, og trenger ikke sende ny fullmakt.

Powered by Cornerstone