Kopiering (Kopinor-avtalen)

Avtalen mellom KA og Kopinor gjør det tillatt for de tilsluttede fellesrådene å kopiere fra beskyttet materiale, inkludert visning med projektor.

Det følger av Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) at en opphavsmann som hovedregel må gi tillatelse til enhver utnyttelse av et åndsverk. Dette innebærer at det i utgangspunktet er ulovlig å kopiere opphavsrettslig beskyttet materiale til bruk i den kirkelige virksomheten lokalt. Det gjelder både tradisjonell kopiering, men også digital kopiering/framvisning på skjerm eller ved bruk av projektor.

For å unngå en tungvinn prosess med å innhente tillatelse i hvert enkelt aktuelle tilfelle, har KA inngått en rammeavtale med Kopinor som gir adgang til slik kopiering innen gitte rammer mot et årlig vederlag. KA har vært avtalepart i denne avtalen på vegne av de lokale enhetene i Den norske kirke siden 1997. Avtalen forutsetter imidlertid at det enkelte fellesråd slutter seg til avtalen på vegne av soknene i kommunen, og at det betales et årlig vederlag.

KAs rundskriv 05/2017 gir en utfyllende omtale av avtalen. Du kan lese hele avtaleteksten her.

Norges Kristne Råd har inngått en tilsvarende avtale for andre kristne trossamfunn. Også her må den enkelte menighet eller trossamfunn slutte seg til avtalen.

Hva avtalen omfatter

KAs avtale med Kopinor omfatter all virksomhet som drives i regi av fellesrådet, menighetsrådene og prestetjenesten, inkludert kopiering som foretas av ansatte i fellesråd/menighetsråd, prester og frivillige. Det viktigste kjennetegnet på at aktiviteten er inkludert i menighetens virksomhet, er at arbeidet er omtalt i menighetsrådets/fellesrådets årsrapport og regnskap/budsjett. Avtalen gjelder kun internt i virksomheten (hjemler ikke spredning av beskyttet digitalt materiale for eksempel på internett).

Avtalen omfatter ikke kopiering som skjer for tiltak i regi av organisasjoner og andre virksomheter, selv om de benytter kirkens kopimaskin eller bruker kirkens lokaler.

Tilslutning til avtalen gir i utgangspunktet fri kopiering og bruk av alt opphavsrettslig beskyttet materiale, inkludert utenlandske utgivelser. Med kopiering menes avskrift, fotokopiering og digital kopiering, herunder skanning, lagring og utskrift, samt kopiering for visning på skjerm/projektor.

Avtalen har imidlertid noen viktige begrensinger som en bør merke seg, og disse gis bred omtale i KAs rundskriv.

Ikke tilknyttet avtalen?

Noen få kirkelige fellesråd er ikke tilknyttet avtalen. Vi antar at dette er virksomheter som ikke bevisst gjør noe ulovlig, men som kanskje tror det er mulig å drive kirkelig virksomhet, gudstjenester, korvirksomhet, barne- og ungdomsarbeid med mer, uten å kopiere vederlagspliktig materiale. Tar man åndsverkloven på alvor, vil man fort merke at dette ikke er lett, ja egentlig umulig.

De som ikke er tilsluttet avtalen, kan gjøre det ved å sende et fullmaktsskjema til KA. Alle som har fått faktura om, og betalt vederlag tidligere, er tilsluttet avtalen, og trenger ikke sende ny fullmakt.

Powered by Cornerstone