Lønnsområdet – Beløpsgrense for innberetningsplikt

Publisert: 08/12/2009
Både menighetsråd og kirkelig fellesråd kan legge til grunn beløpsgrensen på 4 000 kroner når det gjelder fritak for lønnsinnberetning.

Det vises til KA-rundskriv nr 01/09 om at beløpsgrensen for lønnsinnberetning ble hevet fra kr 2 000 til kr 4 000 for ”skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner som nevnt i skatteloven § 2-32 første ledd”. 

Forskrift om begrensning av lønnsoppgaveplikt har følgende bestemmelse i paragraf 1, tredje ledd:
Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner som nevnt i skatteloven § 2-32 første ledd, er fritatt fra plikten til å sende inn lønnsoppgave når samlet utbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 4 000. Overskrides beløpsgrensen, skal hele beløpet lønnsinnberettes.

Det har vært en alminnelig oppfatning at menighetsråd kommer inn under denne bestemmelse, men det har vært ulik oppfatning om det også kunne gjelde for kirkelig fellesråd. Bakgrunnen for denne usikkerhet er nok at kirkelig fellesråd er plassert i kategorien ”offentlig virksomhet”.

Forskriften henviser til skatteloven § 2-32, og denne paragraf lyder:
"Begrensning av skatteplikt for institusjon eller organisasjon som ikke har erverv til formål m.v.
(1) Mild stiftelse, kirkesamfunn, menighet, selskap eller innretning som ikke har erverv til formål, er fritatt for formues- og inntektsskatt.
"

Kirkesamfunn og menighet er positivt nevnt i denne bestemmelse. Både menighetsråd og kirkelig fellesråd er organ som representerer soknet som den grunnleggende enhet i Den norske kirke, og begge disse organ er således fritatt for plikten til å innberette lønnsutbetalinger som samlet ikke overstiger kr 4.000 til en person i løpet av et kalenderår.

Det foreligger også uttalelser både fra Skattedirektoratet og fra Skatt Midt-Norge, som konkluderer med at kirkelig fellesråd omfattes av begrensningen i lønnsoppgaveplikten som fremgår av forskriftens paragraf 1, tredje ledd. (jf. vedlegg).

Utgiftsgodtgjørelse

For utgiftsgodtgjørelse (kjøregodtgjørelse) gjelder tilsvarende en beløpsgrense på kr 10 000 for samlet utbetaling i et kalenderår, jf Forskrift om begrensning av lønnsoppgaveplikt paragraf 1, fjerde ledd.
I lønnssystemer vil beløpsgrensene kr 4 000 / 10 000 ligge inne som faste verdier når det angis valg for ”ideell organisasjon” eller tilsvarende. Lønnsutbetalinger til enkeltpersoner under beløpsgrense vil fremkomme på lønnsinnberetningen i en samlesum i et felt ”utbetalinger til enkeltpersoner som ikke overstiger grense for oppgaveplikt”. Det vil bli beregnet arbeidsgiveravgift av lønnsutbetalingene, selv om de er under beløpsgrense for innberetning.

Ulike definisjoner i merverdiavgiftsloven og skatteloven

Det er viktig å være oppmerksom på at det er brukt ulike benevnelser i merverdiavgiftsloven og skatteloven når det beskrives hvem som omfattes av mer lempelige regler for skatt og avgift. 
I merverdiavgiftsloven brukes benevnelsen ”veldedige og allmennyttige organisasjoner”, og Finansdepartementet har uttalt i brev til Skattedirektoratet at kirkelig fellesråd ikke er å anse som veldedig og allmennyttig organisasjon i denne lovens forstand. Jf KA-rundskriv nr 21/09.
I skatteloven og i Forskrift om begrensning av lønnsoppgaveplikt, er ordlyden derimot annerledes, og Skattedirektoratet konkluderer med at kirkelig fellesråd er omfattet av den type virksomhet som er nevnt.

Frank Grimstad
adm. dir

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone