KA-rundskriv nr 06/09 av 19. mars 2009

Revidert sentral avtale om kopiering

Publisert: 19/03/2009
KA har inngått en revidert avtale med Kopinor for perioden 01.01.2009 - 31.12.2012. Avtalen er i hovedsak en videreføring av tidligere avtale, men det er gjort en del endringer som blir kommentert i dette rundskrivet. Komplett avtaletekst følger som vedlegg.

Dette rundskrivet erstatter rundskriv 07/05

Bakgrunn
Det følger av Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) at en opphavsmann må gi tillatelse til enhver utnyttelse av et åndsverk. Dette innebærer at det i utgangspunktet er ulovlig å kopiere opphavsrettslig beskyttet materiale til bruk i den kirkelige virksomheten lokalt. Det gjelder både tradisjonell kopiering, men også digital kopiering. For å unngå en tungvindt prosess med å innhente tillatelse i hvert enkelt aktuelle tilfelle, gir kopieringsavtalen tillatelse til slik kopiering innen gitte rammer mot et vederlag.

Avtalen
Avtalen mellom Kopinor og KA er en sentral avtale, hvor begge parter opptrer med fullmakt fra sine respektive medlemmer – Kopinor fra rettighetshaverorganisasjonene, KA fra fellesrådene (eller menighetsrådene i kommuner med ett sokn). Når det gjelder fellesrådene, er det kun de som har gitt KA fullmakt som er omfattet av avtalen. Avtalen gjør det lovlig å foreta kopiering av beskyttet materiale innenfor visse rammer. Det er fellesrådet som gjennom fullmakt er avtalepart, og som også blir fakturert for vederlaget, jf. fellesrådets ansvar for å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, kirkeloven § 14.

Innhold
Nedenfor kommenteres noen av paragrafene i avtalen, med opplysning om hva som er nytt i forhold til forrige avtaleperiode. Det forutsettes at daglig leder av fellesrådet (kirkevergen) setter seg inn i hele avtalen, og gir nødvendig informasjon videre til dem som foretar kopiering i virksomheten, jf. § 19. Kopinor og KA samarbeider om informasjonsmateriell til dette formålet som blir sendt ut ultimo mai 2009.

§ 2
I tillegg til vanlig papirkopiering, gir den nye avtalen også rett til digital kopiering, dvs. skanning, digital lagring, utskrift fra digitalt medium, framvisning på skjerm eller med projektor, distribusjon via e-post til kollegaer og andre med særlig tilknytning til virksomheten, eller i lokalt intranett. Avtalen gjelder kun internt i virksomheten, og hjemler ikke spredning av beskyttet digitalt materiale f.eks. på internett.

§ 4
Det skilles i avtalen mellom noter og annet materiale mht. adgang til å kopiere. Salme- og sangbok er likevel ikke definert som noter, selv om det er notelinje over teksten.

§ 5
Avtalen omfatter kopiering som foretas av ansatte i fellesråd eller menighetsråd og statstilsatte menighetsprester. Frivillige som driver arbeid i menighetens regi er også omfattet av avtalen. Arbeid som drives i regi av andre organisasjoner omfattes ikke av avtalen, jf. også § 10. Hva som faller utenfor avtalen, må fellesrådet avklare i samarbeid med det enkelte menighetsråd. Det viktigste kjennetegnet på at aktiviteten er inkludert i menighetens virksomhet, er at arbeidet er omtalt i menighetsrådets/fellesrådets årsrapport og regnskap/budsjett.

§ 6
Kopiering skal ikke skje til erstatning for innkjøp, dersom dette er et alternativ. F.eks. vil det ikke være lovlig å kopiere en hel bok eller et helt hefte med tekst eller noter. Volumbegrensningene i §§ 11 og 12 understreker dette. Dersom det er behov for å kopiere utover volumbegrensningene i avtalen kan Kopinors klareringstjeneste bistå med dette.

§ 9
Det er nytt at det er tillatt med gjenbruk av kopier med sanger/agenda til særskilte gudstjenester f.eks. knyttet til kirkelige høytider (advent/jul/påske) og konfirmasjoner. Det er fortsatt ikke lov å kopiere på en måte som har preg av å være «forlagsmessig framstilling», f.eks. kopiering/trykking av egne hefter med utdrag av sangbøker som brukes i menighetens aktiviteter. Dersom dette er et behov, må det inngås egen avtale med vedkommende forlag/opphavsmenn.

§§ 11-12
Kopieringens omfang er begrenset til 15 % av bok eller lignende, dog er det tillatt å ta kopi av et helt kapittel/avsnitt eller lignende. Når det gjelder noter, er det en ytterligere begrensning på maksimum 10 sider av hver enkelt publikasjon. § 12 regulerer også at det er tillatt å ta arbeidskopier, f.eks. for praktisk arbeid med noten (bl.a. overgang mellom sider). Arbeidskopier skal fremstilles fra egne originalnoter, så fremt noten er alminnelig tilgjenglig for kjøp. I forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger, der det ofte vil kunne være begrenset tid til å skaffe eller rettighetsklarere en note, er det tillatt å kopiere enkelte eksemplar. Merk at heller ikke denne kopieringen skal skje til erstatning for ordinært innkjøp/leie der dette er mulig.

§ 14
Materiale som er lagt åpent ut på Internett kan kopieres uten volumbegrensning. Fellesrådet har ansvar for å se til at det ikke kopieres fra materiale som ulovlig er lagt ut på Internett. Dette bør omtales i virksomhetens arbeidsreglement.

§ 15
Dersom det oppstår et særskilt behov for kopiering av materiale som ikke omfattes av den sentrale avtalen, anbefales det å ta kontakt med Kopinor for å få råd og informasjon om aktuelle løsninger.

§ 16
Fellesrådet har ansvar for å informere dem som kopierer med hjemmel i denne avtalen om avtalens innhold. Kopinor og KA skal utarbeide informasjonsmateriell til slik bruk.

§ 19
Dette punktet pålegger fellesrådet å utpeke en «administrativt ansvarlig» for avtalen. I praksis vil det være en person som har satt seg inn i avtalen, som kan bistå med informasjon og veiledning til de som foretar kopiering i menighetene, og som har et oppsyn med at avtalens bestemmelser overholdes.

Vederlaget
Beregning av vederlaget for ny avtaleperiode skjer på basis av den statistiske undersøkelsen som ble gjennomført i 2007-2008. Undersøkelsen ga grunnlag for å beregne volumet av vederlagspliktig kopiering. Sideprisen pr. kopiside er satt til 46,1 øre (sideprisen for kopierte noter er i hht. § 24 kr 5,76). For projisering og digital kopiering forelå det ikke tilstrekkelig grunnlag til å beregne vederlaget. Dette beløpet er derfor fastsatt som en forhandlingsløsning. Det samlede vederlaget på tidspunktet for avtalerevisjonen var 6,2 mill kr. Dette utgjør kr 1,346 pr innbygger, og det er dette som vil ligge til grunn for faktura fra Kopinor. Faktura for kopieringsvederlag sendes hvert fellesråd tilsuttet avtalen og forfaller til betaling 31.05.2009. Beløpet vil bli indeksregulert hvert år i avtaleperioden. I tillegg vil fellesrådene i 2009 bli fakturert for forholdsmessig andel av utgifter til den statistiske undersøkelsen.

Tilslutning til avtalen
Fellesråd som har vært tilsluttet den sentrale avtalen om kopiering, trenger ikke å bekrefte sin tilslutning på nytt. Dersom et fellesråd ikke lenger foretar kopiering av beskyttet materiale som ikke er hjemlet i lov eller avtale, og som ønsker å tre ut av den sentrale avtalen, må melde fra om dette til KA innen 1. september. KA kan da si opp avtalen for dette fellesrådet fra det kommende kalenderåret, jf. § 38.

Det er noen fellesråd som ikke har vært tilsluttet den sentrale avtalen. KA og Kopinor legger til grunn at det ikke foregår kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale i strid med gjeldende lov i disse virksomhetene. Hvis det ikke er tilfelle, ta kontakt med KA for å bli tilsluttet den sentrale avtalen. Ved ev. tilmelding, vil vederlaget være beløpet pr innbygger i hht. avtalens § 25 multiplisert med folketallet i kommunen pr 01.01.2009.

Annen informasjon
For annen aktuell informasjon om opphavsrettslige spørsmål, vises det til hefte med avtalemaler utgitt av Kirkerådet og KA i 2008 (AB© i opphavsrett). Det er sendt ut ett eksemplar til hvert fellesråd.
Er det behov for flere, ta kontakt med Kirkerådet, tlf 23 08 12 00 eller epost materiell@kirken.no

Frank Grimstad
adm. dir.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone