KA-rundskriv nr. 01/06 av 3. januar 2006

Ny Hovedavtale pr 01.01.2006 - uravstemming

Publisert: 04/01/2006
Partene i KAs tariffområde har etter forhandlinger 20.12.2005 blitt enige om et anbefalt forslag til ny Hovedavtale gjeldende fra 01.01.2006-31.12.2009. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA. Vedlegget har stemmeseddel på siste side.

Frist for avstemmingen er 13.01.2006 kl 12.00.

Forhandlingene
Forhandlingene ble forberedt i en partssammensatt arbeidsgruppe som så både på redaksjonelle endringsbehov, og på overleverte krav. I forhandlingsmøte 20. desember 2005 ble partene enige om et anbefalt forslag til ny Hovedavtale.

Samtidig ble partene enige om å utarbeide en felles veiledning til avtalen. Veiledningen skal ta utgangspunkt i dokumentasjonen som ble benyttet under de landsdekkende kursene om medbestemmelse og tillitsvalgtordning.

Under forhandlingene ble det også et fokus på de tilsattes deltakelse og innflytelse på forsøkene med alternativ organisering som er satt i gang, og som vil bli satt i gang i nærmeste framtid. Partene er enige om å drøfte forhold som angår dette i en arbeidsgruppe, jfr protokollen fra forhandlingene.

Varighet
Hovedavtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2006 til 31.12.2009, altså for en ny 4-årsperiode.

Endringer
I all hovedsak er endringene for ny avtaleperiode av språklig og redaksjonell karakter. Avtalen er oppdatert i forhold til henvisninger til ny arbeidsmiljølov som trådte i kraft ved nyttår og i forhold til endringer gjort i Hovedtariffavtalen. Partene har ikke sett behov for å endre på den måten avtalen legger til rette for tillitsvalgtordning, og for de tilsattes representasjon i administrasjonsutvalget og andre utvalg.

Noen av endringene kommenteres nedenfor:
- Merknaden til § 7-4 understreker behovet for oppmerksomhet på medbestemmelse ved forsøk med alternative organiseringsmodeller.
- Begrepet fellestillitsvalgt er definert på en tydeligere måte i § 8-6.
- Punktet om opplæring av tillitsvalgte er flyttet fra § 12 til § 9.
- Plikten til å dokumentere møter med referat/protokoll er tydeliggjort og flyttet fra § 9-3 a) til § 9-4 g). Det er arbeidsgiver som har hovedansvar for at dette blir fulgt opp.
- Ved behov for frikjøp av tillitsvalgt, overlates det nå til de lokale parter å bli enige om dette, jfr § 9-5 b).
- I forbindelse med kompetanseutvikling, er det i § 12-1 lagt til et ledd som peker på at også tiltak i arbeidstakerorganisasjonenes regi skal vurderes.

Uravstemming og frist
I KAs vedtekter for arbeidsgivervirksomheten § 4 er det fastsatt at Hovedavtalen skal være gjenstand for uravstemming blant tilsluttede medlemmer som omfattes av avtalene. Siste frist for å avgi stemme er satt til fredag 13. januar 2006 kl 12.00.

I den elektroniske versjonen av rundskrivet, er det åpnet for muligheten til å avgi stemme elektronisk - altså via nettet. Elektronisk stemmeseddel åpnes ved å klikke på denne lenken.

Det finnes også en stemmeseddel på siste side av vedlegget til dette rundskrivet (pdf).
Velger man å bruke den stemmeseddelen, må man ikke bruke den elektroniske versjonen.

Fyll ut med medlemmets navn og undertegn. Kryss av for om det stemmes JA eller NEI til det anbefalte forslaget. Stemmen må være inne innen utløp av fristen 13. januar.

Styret i KA uttaler:
Styret er tilfreds med at det anbefalte forslaget i hovedsak viderefører Hovedavtalens bestemmelser for en ny periode på 4 år.
Styret anbefaler KAs medlemmer å stemme JA til forslaget.

Stemmen sendes KA slik at den er KA i hende innen utløp av fristen 13. januar.

Frank Grimstad
adm. dir

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone